Konfliktforståelse og forhandling

Kursusindhold

Konfliktforståelse er uddannelsens andet hovedområde efter konfliktmægling. Målet med dette område er at sætte deltagerne i stand til at analysere, beskrive og forstå konflikter på såvel individ- som samfundsniveau og integrere denne viden i deres praksis som konfliktmæglere.

Deltagerne introduceres til konfliktforståelse med basis i konfliktteorien inden for de sidste årtier. Der arbejdes med konflikters årsager og udvikling, ligesom forskellige adfærdsmønstre i konflikt afdækkes. I forbindelse hermed arbejder deltagerne også med deres egen konfliktadfærd og undersøger, hvorledes den påvirker deres arbejde som mæglere. Konflikter analyseres i en strukturel og kulturel kontekst og forskellige temaer som tillid, projektion, vrede og magt tages op i relation til konflikt. Denne undervisning fører videre til at arbejde med konflikter på gruppeniveau og internationalt niveau, hvor der sættes fokus på de særlige forhold, der gør sig gældende her. Undervisningen er en kombination af teori, diskussion og illustration gennem øvelser.

Forhandling er et helt centralt værktøj i håndteringen af konflikter, og det er temaet for det tredje hovedområde. Deltagerne skal gennem en kombination af forhandlingsteori og praktisk træning gøres fortrolige med forhandling og lære at anvende forhandling som en integreret del af deres arbejde med konflikter generelt og med konfliktmæglingsarbejdet i særdeleshed. Der vil bl.a. blive arbejdet med forskellige forhandlingsformer, dynamikker i forhandling, topartsforhandling og flerpartsforhandling.

Engelsk titel

Conflict resolution theory and negotiation

Uddannelse

Ca. 80 % af undervisningen foregår på internat uden for Københvans Universitet. Internatudgifter er indeholdt i prisen.

Hovedsproget er dansk. Der anvendes norsk og engelsk af udenlandske undervisere.

Målbeskrivelse

Konfliktforståelse er, at den studerende bliver i stand til at:

 • Analysere konflikter og anvise konfliktløsningsform på både interpersonelt niveau og gruppe niveau
 • Forklare socialpsykologisk konfliktteori og analysere konflikter i det perspektiv
 • Forklare konfliktstile og adfærdsmønstre i konflikt og analysere disse i konfliktsituationer

 • Reflektere over egen konfliktstil og reaktion i konflikt samt betydningen heraf

 • Diskutere konflikteskalation og -deeskalation

 • Beskrive og diskutere forskellen på dialog og diskussion

 • Forklare psykodynamisk systemteori

 • Redegøre for intergruppedynamikker

 • Beskrive og diskutere international konfliktforståelse

 • Integrere konfliktforståelse i mægling både teoretisk og praktisk

 

Målbeskrivelse: forhandling:

For at opnå karakteren 12 skal den studerende - i det omfang det er relevant for besvarelse af prøven - kunne

 • Forklare og diskutere forskellige forhandlingsformer fra den standpunktsorienterede forhandling til den sagsorienterede/problemløsningsorienterede forhandling

 • Diskutere forskellige typer forhandling: topartsforhandling, mangepartsforhandling og repræsentation i forhandling og analysere de særlige vilkår for hver af disse.

 • Anvende forskellige forhandlingsformer og agere i forskellige typer forhandling

 • Analysere en forhandlingssituation, herunder inddrage den kontekst forhandlingen foregår i (privat, arbejdsplads eller organisation)

 • Diskutere forholdet mellem forhandling og mægling og integrere forhandling i mægling både teoretisk og praktisk

 • Forklare forhandleregenskaber og reflektere over egne egenskaber som forhandler

 • Sætte forhandling og køn i perspektiv

Undervisningen varetages af højt kvalificerede undervisere. Der vil under al undervisning være en faglig koordinator til stede, der sikrer kontinuiteten og sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion, refleksion, træning og feedback. Hertil kommer, at deltagerne mellem mødegangene arbejder videre med stoffet i et elektronisk læringsmiljø.
Der bliver gennem hele forløbet lagt vægt på at integrere stoffet i deltagernes arbejdsliv. Problemstillinger fra deltagernes arbejdsliv inddrages undervejs, ligesom teorien fortløbende sættes i relation til deltagernes egne erfaringer og bliver afprøvet i forhold til deltagernes hverdag.
Uddannelsen forudsætter deltagernes aktive medvirken, og de skal gennem hele forløbet sætte egen praksis og virkelighed i spil i forhold til teorien, deres egen udvikling og resten af holdet.
En værdifuld del af læringen sker mellem deltagerne på holdet, der sammensættes af deltagere med forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde.

Grundbogen er Peter Colman m.fl. (red), The Handbook of Conflict Resolution, Jossey-Bass, San Francisco, 2014. Herudover fastlægges ved hvert gennemløb en litteraturliste. Antallet af sider er 1000-1500.

 

 

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3-døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 206,25
 • Forberedelse (anslået)
 • 206,25
 • Total
 • 412,50

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JKOM12002U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
-
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lin Adrian   (10-777479396c6f7d746c794b75807d397680396f76)
Underviser

Martin Euwema, Søren Viemose, Vibeke Vindeløv, Lin Adrian m.fl.

Gemt den 25-02-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students