Forvaltningsret

Kursusindhold

At tilvejebringe de studerende viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet nedenfor inden for det forvaltningsretlige fagområde.

Undervisningen på fagets seminarhold er problem- og casebaseret og sker i henhold til bacheloruddannelsens læringsprincipper. Læringen foregår på baggrund af aktiv forberedelse og med aktiv deltagelse af de studerende. Fagets fire forelæsninger tjener til at tilvejebringe et overblik over udvalgte dele af de forvaltningsretlige problemstillinger.
I faget behandles især følgende overordnede delemner; forvaltningsretlige grundbegreber, begrundelse, inhabilitet, sagsoplysning herunder persondataretlige krav, partshøring, aktindsigt, klagevejledning, legalitetsprincip, forvaltningsretlige fortolknings- og hjemmelsprincipper, saglig skønsudøvelse, skønsafvejning, rekurskontrol, ombudsmandskontrol og domstolskontrol.

Engelsk titel

General Administrative Law

Målbeskrivelse
 • Demonstrere indblik i forvaltningens overordnede opbygning og funktion
 • Dybere forståelse for forvaltningsretlige grundbegreber
 • Dybere forståelse for borgerens rettigheder i forhold til offentlige myndigheder, herunder for forvaltningsretlige procesgarantier og indholdsgarantier
 • Dybere forståelse for klagerettigheder og forvaltningsretlige prøvelsesmuligheder
 • Forklare de relevante forvaltningsretlige sondringer
 • Redegøre for retssikkerhedsmæssige aspekter af betydning for den retlige relation mellem borgere og myndigheder i stat og kommune


De studerende skal opnå følgende færdigheder:

 • Analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger med inddragelse af relevante faktiske omstændigheder og relevante forvaltningsretlige retskilder
 • Analysere og diskutere grundlæggende problemstillinger om EU-rettens påvirkning af forvaltningsretten
 • Argumentere for forskellige forvaltningsretlige løsninger af konkrete problemstillinger på førsteinstansniveau og prøvelsesinstansniveau
 • Inddrage samfundsmæssige – især retssikkerhedsmæssige – hensyn ved løsningen af forvaltningsretlige problemstillinger
 • Formidle komplekse forvaltningsretlige problemstillinger
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde


De studerende skal opnå følgende kompetencer:

 • Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne identificere og forholde sig kritisk til forvaltningsretlige problemstillinger
 • Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne forklare, analysere og vurdere lovligheden og rigtigheden af forvaltningsretlige afgørelser og dispositioner
 • Med udgangspunkt i viden og færdigheder selvstændigt at kunne kvalificere faktiske omstændigheder og henføre dem under konkrete forvaltningsretlige regler
 • At kunne indgå i kollektive faglige sammenhænge
 • Arbejde individuelt og sammen med andre
 • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring

Litteratur (cirka 800 sider).
 

 • "Forvaltningsret. Sagsbehandling", af Karsten Revsbech m.fl., 8. udgave, 2019. Hele bogen er pensum, dog ikke kap. VIII og X

 • "Forvaltningsret, Almindelige emner", af Jens Garde m.fl., 6. udgave 2016, Hele bogen er pensum, dog ikke kap. 1, 2, 3, 5.VIII.B. (s. 315‐323), 6.III.D‐F (s. 377‐388), 6.IV.I‐O (s. 420‐430), og kap 8 og 9.
   
 • "EU‐rettens påvirkning af dansk forvaltningsret", af Niels Fenger, 3. udgave, 2018, Hele bogen er pensum, dog ikke kap. 6 og 8. Bogen er udkommet i 4. udgave i slutningen af 2021. Begge udgaver af bogen vil i år kunne anvendes til eksamen.

 

Forskningsartikler

 • "Digital reform af dansk lovgivningskultur", af Michael Gøtze, publiceret i Juristen 5/6 2018, s.182‐191 (20 pensumsider). Artiklen giver er oversigt over de nye retningslinjer om digitaliseringsklar lovgivning på det offentligretlig område og over en række retssikkerhedsmæssige udfordringer af forvaltningsretlig karakter.

 • "Behov for styrkelse af retssikkerhedslovens grænser for kontrolundersøgelser", af Kasper Ullerup Bach, Christian Bergqvist og Michael Gøtze, publiceret i Juristen 4/2017, s. 107‐119 (25 pensumsider).

 • ”Transparency on a bumpy road” (artikel om offentlighedsloven bl.a. ministerbetjeningsreglen), af Pernille Boye Koch, Rikke Gottrup og Michael Gøtze, publiceret i The Law of Transparency in Action. A European Perspective
Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 328,5
 • Seminar
 • 60
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB57010U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema for undervisningstider
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Michael Gøtze   (13-716d676c656970326b73787e69446e7976326f7932686f)
 • Norma Acosta Romero   (11-7071746f6374716f677471426c7774306d7730666d)
Gemt den 02-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students