Aflyst International privatret

Kursusindhold

Mange private og kommercielle retsforhold er i vores globaliserede verden blevet internationale. Det gælder fx ægtefæller med tilknytning til forskellige lande, internationale handelsaftaler og skadevoldende handlinger, der begås i ét land og fører til tab i andre lande. Sådanne internationale retsforhold gør det relevant at overveje, hvilket lands regler der regulerer det pågældende retsforhold. Dette afhænger af lovvalgsreglerne i den internationale privatret. Mange af disse lovvalgsregler er blevet reguleret og harmoniseret på europæisk eller internationalt niveau. Kendskab til disse regler og evnen til at anvende dem korrekt kræver kendskab til retsområdets særlige begrebsapparat og systematik.

 

Faget vil give de studerende en grundig indføring i den internationale privatrets grundprincipper og de væsentligste lovvalgsregler, herunder det kontraktretlige lovvalg, det deliktretlige lovvalg, det tingsretlige lovvalg og det familieformueretlige lovvalg. Faget vil desuden omfatte de retlige problemstillinger, der er forbundet med lovvalgsaftaler og håndteringen af præceptive retsregler i den internationale privatret.

 

Efter at have gennemført faget vil de studerende være i stand til at håndtere væsentlige lovvalgsretlige problemstillinger. De studerendes færdigheder kan anvendes til at koncipere internationale aftaler, rådgive borgere og virksomheder og løse komplekse internationale tvister ved domstolene eller voldgift.

Engelsk titel

Private International Law

Målbeskrivelse

Den studerende vil tilegne sig viden om:

 • De gældende danske og europæiske regler om det kontraktretlige lovvalg, det deliktretlige lovvalg, det tingsretlige lovvalg, det familieretlige lovvalg, lovvalgsftaler og betydningen af præceptive regler
 • Reglernes baggrund, formål og bagvedliggende hensyn
 • Reglernes praktiske anvendelse og implikationer

 

Den studerende vil udvikle evner til at:

 • Identificere de ovennævnte regler og deres fortolkningskilder
 • Anvende reglerne til at analysere og vurdere komplicerede retlige problemstillinger og herved løse praktiske problemer
 • Sammenholde reglerne med den praktiske virkelighed, som reglerne regulerer

 

Den studerende vil kunne:

 • Yde konstruktiv rådgivning om anvendelsen af reglerne, herunder både i forbundelse med aftalekoncipering og tvistløsning
 • Træffe velbegrundede afgørelser med hjemmel i reglerne
 • Videreudvikle reglerne til gavn for retsområdets interessenter og resten af samfundet

De studerende vil både skulle løse konkrete cases og udarbejde abstrakte refleksions-essays som forberedelse til de enkelte lektioner. Opgaverne vil kunne bestå i at koncipere aftaler, skrive processkrifter, give strategisk rådgivning, træffe afgørelser eller foreslå regelændringer. De studerende vil på skift, herunder både individuelt og i grupper, skulle præsentere deres besvarelser i undervisningen.

1. Peter Arnt Nielsen. International handelsret. 3. udgave, Karnov Group 2015, s. 23-244

2. Joseph Lookofsky og Ketilbjørn Hertz. International privatret på formuerettens område. 5. udgave, Jurist- og økonomforbundets forlag 2015, s. 9-22 og 111-148

3. Jürgen Basedow. Consistency in EU Conflict of Laws. Review of European Law 2018, s. 5-27

4. Peter Arnt Nielsen. EU-domstolen og Romkonventionens art. 4. Ugeskrift for Retsvæsen 2011, s. 53-57

5. Andreas Schønbeck. Dépeçage. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2015, s. 27-38

6. Louise Parker. Kontraktstatuttet for internationale voldgiftsaftaler. Ugeskrift for Retsvæsen 2019, s. 100-105

7. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen. Mere om transport i tilgodehavender fra eksport. Ugeskrift for Retsvæsen 2002, s. 140-143

8. Andreas Schønbeck. Lovvalg ved culpa in contrahendo. Ugeskrift for Retsvæsen 2015, s. 233-240

9. Kapitel 18, afsnit 3, i Betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold, s. 518-528

10. Afsnit 3.25 i Forslag nr. 178 af 29. marts 2017 til lov om ægtefællers økonomiske forhold, Karnov-versionens s. 75-81

11. Østre Landsrets kendelse af 11. november 2019, jf. TFA 2020.57, s. 57-58

12. Højesterets kendelse af 31. august 2020, jf. U 2020.3747 H.

13. Vestre Landsrets kendelse af 30. oktober 2014, jf. U 2015.275 V.

14. Sø- og Handelsrettens kendelse af 29. august 2018, jf. U 2019.69 SH.

15. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen. Lovvalget ved tingsretlige konflikter vedrørende fordringer – status efter U 2019.69 SH og fremtidsperspektiver. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2021, s. 69.

De studerende skal have bestået fagene Familie- og arveret, Erstatning og kontrakt, Obligationsret og Tings- og kreditorret.

De studerende bør kunne læse, skrive, tale, og forstå dansk og engelsk.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 171,25
 • Seminar
 • 35
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUB55176U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen   (29-5e757b7274375b6a76766e7c747880374b6a777036596e6d6e7b7c6e7749737e7b37747e376d74)
Gemt den 15-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students