Aflyst Fransk ret og sprog til en international juridisk karriere

Kursusindhold

Faget kombinerer undervisning i det franske retssprog og undervisning i udvalgte retsområder i fransk og international og europæisk ret. Faget sætter fokus på den gensidige afhængighed der består mellem retssproget og det retssystem og de retsbegreber, som det bliver brugt til at beskrive og benævne. Derfor omfatter faget desuden en indføring i komparativ ret som metode og parallelsproglig affattelse (co-drafting) af retsregler og retsafgørelser i flersprogede retssystemer.

 

Tema 1: Introduktion til fransk ret og franske juridiske termer

Formålet med dette modul er at introducere de studerende til grundlæggende retsprincipper i Frankrig og det franske retssystem. De studerende opnår viden om de konstitutionelle regimer siden 1789, franske retskilder og institutioner i retssystemet. Modulet bygger desuden oven på de studerendes viden fra faget retshistorie om kodifikation og code civil.

 

Tema 2: Fransk ejendomsret og lovskrifter som kulturelle, sproglige produkter og introduktion til komparativ metode og parallelsproglighed

Formålet med dette modul er at sætte de studerende i stand til at forstå lovtekster som kulturelle, sproglige produkter, der har sit udspring i fransk kultur og samfund. Modulet giver en introdution til lovtekster og principper i fransk ejendomsret og zoomer ind på ’Troubles du voisinage’. I tilknytning hertil analyseres oversættelsen af ”Troubles du voisonage” og andre franske tingsretlige begreber til retsbegreber på engelsk i Canada, som er både bi-lingualt (fransk engelsk) og bi-legalt (civil law og common law). Dermed introduceres de studerende til komparativ ret som metode og til parallelsproglig affattelse af retsregler og retsafgørelser.

 

Tema 3: Det franske retssprog i europæisk ret: Den franske version af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder sammenholdt med den franske Erklæring om menneskets og borgerens erklæring af 1789.

Formålet med dette modul er at introducere de studerende til anvendelsen af det franske retssprog i en international juridisk kontekst. De studerende læser Menneskerettighedskonventionen og domme fra Menneskerettighedsdomstolen på fransk og fortolker disse i lyset af den engelske version af konventionen og dommene. Herefter læser de studerende den franske version af EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og sammenligner denne med den franske version af Menneskerettighedskonventionen og studerer dens anvendelse i domme fra EU-domstolen. Endelig sammenholder de studerende de europæiske konventioner med den franske forfatning for at studere forskelle og ligheder i det nationale franske retssprog og det franske sprog, som anvendes i europæisk ret.

 

Tema 4: UNIDROIT principperne for internationale kontrakter og international juridisk fortolkning

Formålet med dette modul er at sætte de studerende i stand til at anvende international juridisk fortolkning af kontrakter affattet på forskellige sprog og tilhørende forskellige retssystemer. I dette modul introduceres de studerende for UNIDROIT principperne for internationale kontrakter og sammenholder den franske version med den engelsk (begge officielle FN-sprog). Ved at sammenligne principperne på forskellige sprog arbejder de studerende aktivt med flersprogsfortolkning som en international fortolkningsmetode.   

Engelsk titel

French Law and Language for an International Legal Career

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende opnår viden om
- Sammenhængen mellem ret og sprog
- Grundlæggende franske retsprincipper og retsbegreber
- Komparativ ret og parallelsproglig koncipering
- Fransk som lingua franca

Færdigheder: Den studerende opnår færdigheder i
- Læsning af franske juridiske tekster
- Sprogsammenlignende analyser af franske og engelske retstekster
- Flersprogsfortolkning
- Opbygningen af et grundlæggende ordforråd af franske juridiske termer og udtryk

Kompetencer: Den studerende får opbygget kompetencer til
-  At arbejde i internationale organisationer og ved internationale domstole og på andre internationale juristarbejdspladser
 

Hver undervisningsgang vil fokusere på den praktiske sprogindlæring i forbindelse med arbejdet med de franske retstekster, der er udvalgt til at eksemplificere fransk retssprog i national, europæisk og international ret. Konkrete læse- og fortolkningsøvelser vil have en central placering.

Pensum bliver sammensat af forskningsartikler og uddrag af bøger primært på engelsk om fransk ret og suppleres af en række lovtekster og retsafgørelser på fransk sammenlignet med engelsk. Bl.a.:

- Stewart McCain: ”The Language Question under Napoleon”, Palgrave MacMillan 2018

- John Bell et al. ”Principles of French Law”,  Oxford University Press 2012
- Eva Steiner: French Law – a Comparative Approach”, Oxford University Press 2021

- Heikki Mattila: Chapter 7 (Legal French) i ”Comparative Legal Linguistics”

- Sue Wright: ’French as a Lingua Franca’, Annual Review of Applied Linguistics (2006) 26, 35–60.

Faget indgår i en samlet satsning på fagpakke, der sigter på at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at kunne varetage en international karriere, og det er derfor en fordel, men ingen betingelse, at den studerende også følger fag med fokus på international og europæisk ret, f.eks. fag der udbydes under iCourts’ Excellence Programme (iEP), International Law and Courts in a Global World. Se nærmere her: https:/​/​jura.ku.dk/​icourts/​education/​excellence-programme/​

For at kunne følge faget med tilstrækkeligt udbytte er det nødvendigt at have et vist forhåndskendskab til fransk, f.eks. fransk fra folkeskolen eller gymnasiet. Kendskabet til fransk kan dog også være erhvervet på andre måder, f.eks. ved ophold i fransktalende lande. Pensum vil være på engelsk. Undervisningssproget vil ikke gennemgående være fransk, men primært dansk eller engelsk, afhængigt af lærerdækningen.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 døgn
Prøveformsdetaljer
Stillet individuel opgave, 1 døgn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55300U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anne Lise Kjær   (14-6673736a33716e786a33706f6a77456f7a7733707a336970)
Gemt den 15-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students