Skatteproces

Kursusindhold

Faget går ud på at give deltagerne et solidt kendskab til gennemførelse af klage- og retssager indenfor skatte- og afgiftsområdet og de regler og den praksis, der knytter sig hertil samt til de retssikkerhedsmæssige aspekter i denne forbindelse.

I forbindelse hermed skal de studerende opnå et solidt kendskab til retskilder og retssikkerhedsspørgsmål, omkostningsgodtgørelse, fristregler, sagsbehandlingsfejl og konsekvenserne heraf, samt syn og skøn. Herudover skal der opnås kendskab til reglerne om omgørelse, omvalg og skatteforbehold samt reglerne om bindende svar og det ulovbestemte forventningsprincip.

 

Engelsk titel

Tax Procedure

Målbeskrivelse

Viden

 • Kendskab og til og forståelse for retskilder, hjemmel, skatteforbehold, omgørelse og omvalg
 • Kendskab og til og forståelse for administrativ klagebehandling, herunder grundlæggende sagsbehandlingskrav og principper, klageberettigelse og krav til afgørelse
 • Kendskab til og forståelse for domstolsbehandling,
 • Kendskab til og forståelse for syn og skøn,

 

Færdigheder  

 • Anvende den juridiske metode til at analysere og vurdere skatteprocesretlige problemstillinger og argumentere for fagligt begrundede løsninger under foretagelse af en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Træffe kvalificerede juridiske afgørelser i overensstemmelse med grundlæggende skatteprocesretlige principper

 

Kompetencer

 • Rådgive om forskelle mellem administrativ klagebehandling og domstolsbehandling, 
 • Rådgive om betydningen af fristregler i skatteforvaltningsloven
 • Rådgive om bindende svar, uformelle svar, forventningsprincippet, omkostningsgodtgørelse
 • Reflektere kritisk over retssikkerhed indenfor skatteretten,
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Undervisningen veksler mellem undervisers gennemgang af emnet og de studerendes besvarelse enkeltvis eller i grupper af en række spørgsmål om emnet. De rigtige svar gennemgås i plenum, hvor eleverne kan konstatere om deres svar er korrekte og stille spørgsmål.

En kommende lærebog i Skatteprocesret af Poul Bostrup.
Hvis ikke den når at blive færdig så: Jan Pedersen: Skatteforvaltning, skatteproces og skattekontrol Jurist-og økonomforbundets forlag 2020-

 

Supplerende materiale i form af bl.a. Juridisk Vejledning og udvalgte artikler.

Det anbefales at tage faget efter eller samtidigt med skatteret.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55296U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Kristian Feldthusen   (26-7a697b757d7b36737a717b7c716976366e6d746c7c707d7b6d7648727d7a36737d366c73)
Gemt den 21-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students