Forvaltningsvirksomhed i formueretlig belysning

Kursusindhold

Forvaltningsretten har historisk og til stadighed været centreret om de konkrete forvaltningsakter (afgørelser). Forvaltningsmyndigheder varetager imidlertid også myndighedsopgaver via virkemidler og i sammenhænge, der traditionelt er blevet henregnet til formueretten. De formueretlige discipliner har imidlertid ikke tradition for at interessere sig særligt for forvaltningsmyndigheder. Faget har til formål at udfylde dette tomrum ved at behandle de særlige problemstillinger, der opstår i krydsfeltet mellem forvaltningsretten og formueretten, når myndigheder optræder som 1) aftaleparter, 2) ansvarssubjekter, 3) ejere af fast ejendom, 4) selskabsdeltagere, 5) kreditorer og 6) procesparter. Disse problemstillinger er teoretisk interessante og i høj grad praktisk relevante – både for private aktører og offentlige myndigheder.

 

Målet med faget er at gøre de studerende i stand til at navigere på kryds og tværs af offentligretlige og formueretlige discipliner, der normalt opfattes som adskilte og væsensforskellige, og tage begrundet stilling til konkrete juridiske spørgsmål, der opstår når myndigheder optræder som privatretlige aktører. Faget tager afsæt i den nyeste forskning og praksis på området og bygger videre på de studerendes viden fra en række obligatoriske fag, herunder navnlig Forvaltningsret, Erstatning & kontrakt, Obligationsret, Tings- og kreditorret og Civilprocesret. Faget vil også berøre selskabsretlige elementer, men eksisterende viden herom forudsættes ikke.

Engelsk titel

Public Administration in a Private Law Perspective

Målbeskrivelse

Det er fagets mål, at den studerende skal kunne:

 • forklare samspillet mellem den offentlige og private sektor og forholdet mellem offentlig ret og privatret;
   
 • identificere og analysere komplicerede juridiske problemstillinger på tværs af forvaltningsretten og grundlæggende formueretlige discipliner, når forvaltningsmyndigheder optræder som aftaleparter, ansvarssubjekter, ejere af fast ejendom, selskabsdeltagere, kreditorer og procesparter;
   
 • identificere, analysere og kritisk vurdere forskellige retskilder;
   
 • argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe sagligt begrundede valg for teoretiske og praktiske løsninger;
   
 • perspektivere konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i de retlige rammer for forvaltningsmyndigheders optræden som privatretlige aktører;
   
 • formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Tavleundervisning, casearbejde, studenter-præsentationer, plenumdiskussioner, processpil, brug af digitale virkemidler

Den anbefalede litteratur består af en tekstsamling, der bl.a. vil indeholde uddrag af nye forskningsresultateter, herunder Rasmus Grønved Nielsens disputats fra 2021, forskningsartikler og boguddrag.

Der arbejdes på en selvstændig lærebog i faget.


Der vil desuden blive udarbejdet en materialesamling (med bl.a. domme, aftaleeksempler, selskabsdokumenter mv.) til faget, der vil blive gjort frit tilgængelig på Absalon, og som vil have en central placering i undervisningen.

Faget kræver ingen særlige faglige forudsætninger, men vil bygge videre på flere fag på den juridiske grunduddannelse. Det er dog en fordel, hvis den studerende har haft Civilprocesret eller tager dette fag sideløbende.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der vil løbende være feedback fra underviseren og peer-feedback på mundtlige præsentationer, der vil fylde en del til undervisningen.
Feedbacken vil angå både det faglige indhold og mundtligheden. 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55293U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rasmus Grønved Nielsen   (22-8170827c84823d76817e7d8574733d7d78747b82747d4f7984813d7a843d737a)
Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students