Kapitalmarkedsret

Kursusindhold

Reguleringen af det europæiske kapitalmarked er i de seneste år ændret markant, hvorved reguleringen i vidt omfang er flyttet fra det nationale plan til EU. Dette kursus tilstræber at give deltagerne en forståelse for de principper, der ligger til grund for denne regulering, et indgående kendskab til de konkrete udslag af reguleringen, og en fornemmelse for den fremtidige udvikling på dette område. Dette opnås ved at analysere den retlige regulering i EU/EØS af de forskellige markedspladser for værdipapirhandel og af de aktører, der deltager i denne handel. Fokus er således både på markedets strukturelle forhold, på aktørerne og den tilladte adfærd. Deltagerne bibringes en viden om kapitalmarkedet, der gør dem i stand til at bruge retsreglerne i praktiske situationer som advokater, compliance officers, eller tilsynsmyndighed.

 

Dette kursus er tilknyttet Forum for Company Law and Financial Market Law (FOCOFIMA).

 

Kurset vil på denne baggrund bl.a. indeholde en gennemgang og diskussion af følgende emner:

 • Grundlæggende hensyn bag reguleringen af kapitalmarkedet
 • Tilsyn og offentlig regulering, herunder danske og EU myndigheder
 • Kapitalmarkedets aktører
 • Værdipapirhandel og investorbeskyttelse
 • Drift af markedspladser og handelsregler
 • Prospekter og emissioner
 • Oplysningsforpligtelser
 • Markedsmisbrug
 • Overtagelsestilbud
Engelsk titel

Capital Market Law

Målbeskrivelse
 • Forklare lovgivningsprocessen i EU på området for værdipapirhandel, herunder den føderale tilsynsstruktur.
 • Redegøre for de myndigheder, der optræder på markedet for handel med værdipapirer i Danmark, og forklare deres myndighedsområde og kompetence til at føre tilsyn, udstede regler, træffe afgørelser, samt redegøre selvstændigt for partsstatus og klager over afgørelser.
 • Analysere de forskellige danske og EU-retlige retskilder på området og selvstændigt forklare deres samspil.
 • Redegøre på et overordnet, sammenhængende og selvstændigt plan for de grundlæggende hensyn, der ligger bag og forener de forskellige dele af reguleringen af værdipapirhandlen, og for forskelle og ligheder mellem de forskellige dele af gældende ret.
 • Identificere de involverede hensyn bag en given regulering af værdipapirhandlen og selvstændigt forklare, hvordan reguleringen søger at tilgodese disse hensyn.
 • Redegøre sammenhængende og selvstændigt for reguleringen af kapitalmarkedets forskellige aktører, deres karakteristika og funktion på kapitalmarkedet.
 • Redegøre sammenhængende og selvstændigt for regler og hensyn ved investorbeskyttelse.
 • Redegøre sammenhængende og selvstændigt for oplysningsforpligtelserne, herunder hensynene bag reguleringen, og kunne analysere faktiske eller tænkte eksempler på oplysningsforpligtelse.
 • Redegøre sammenhængende og selvstændigt for reguleringen af overtagelsestilbud og den tilknyttede proces, og forklare de bagvedliggende hensyn og politiske kompromisser ved denne særlige regulering.
 • Redegøre sammenhængende og selvstændigt for reguleringen af markedsmisbrug, og forklare de bagvedliggende hensyn for reguleringen, samt analysere faktiske eller tænkte eksempler på markedsmisbrug.
 • Redegøre sammenhængende og selvstændigt for systemet med registrering af fondsaktiver.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Der forventes brug af online værktøjer og gruppearbejde.

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, 2. udg. (2018), af Jesper Lau Hansen

Børsretten, 6. udg. (2019), af Paul Krüger Andersen & Nis Jul Clausen under medvirken af Jesper Lau Hansen

Nej, BA-jur er en fordel, men da faget forventes at redegøre for de særlige retskilder, navnlig EU-ret, er det heller ikke en nødvendig forudsætning.

Nej. Faget bygger progressivt videre på BA-valgfaget Selskaber og kapitalmarked, men deltagelse er ikke en nødvendig forudsætning.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk

Skat: www.skat.dk

Skatteministeriet: www.skm.dk

Folketinget: www.ft.dk

Retsinformation: www.retsinformation.dk

Karnov: www.karnovgroup.dk

Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

EU-domstolens hjemmeside: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

Danske domstoles hjemmeside: http://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

EURLEX, der er EU-lovdatabasen: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da

Folketinget for love og lovforarbejder: https://www.ft.dk/

Finanstilsynets hjemmeside, der rummer lovstof og adm. afgørelser: https://www.finanstilsynet.dk/

Erhvervsstyrelsen, der er som nr. 4: https://erhvervsstyrelsen.dk/

ESMAs hjemmeside, der ligeledes indeholder lovstof og retningslinjer (dvs. vejledninger): https://www.esma.europa.eu/

EBAs hjemmeside, som nr. 6: https://eba.europa.eu/

EIOPAs hjemmeside, som nr. 6: https://eiopa.europa.eu/

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55287U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jesper Lau Hansen   (17-4f6a78756a773351667a334d6673786a73456f7a7733707a336970)
Gemt den 12-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students