Aflyst Videregående EU Indre Markedsret

Kursusindhold

Faget omfatter den materielle EU-ret, hvorfor fokus er det indre marked. Faget tager sit udgangspunkt i en dyb forståelse af formål, funktion og udvikling af det indre marked.  Især den fri bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser, kapital og unionsborgerskabet (herunder bl.a. også det indre markeds funktion, grundbegreber og -principper, lovgivningskompetencerne på området, retten til familiesammenføring og sociale rettigheder og immigration i mere bred forstand) spiller en central rolle.

Hensigten er ikke alene at dække den mere ’klassiske’ del af indre markedsretten, men også at tage et mere dynamisk blik på et Europa under konstant forandring med kontinuerligt nye forandringer dukkende op. Derfor inddrages aktuelle og relevante emner såsom ØMU’en (Den Økonomiske og Monetære Union), retsstatsproblemstillinger (”Rule of Law”), Chartret om grundlæggende rettigheder, den sociale union og covid-19-krisen.

Som mere tværgående temaer indgår især forståelsen af rammerne for EU-Domstolens virke (inkl. bl.a. dens fortolkningsstil og aktivisme-diskussionen), kompetencefordelingen mellem EU og Medlemsstaterne, grundbegrebernes/-princippernes samspil og modspil, forholdet mellem økonomiske og sociale målsætninger, betydningen af de behandlede områder for de europæiske velfærdsstaters indretning og for retsstatsidealerne (”rule of law”).

Engelsk titel

Advanced EU Internal Market Law

Målbeskrivelse

Fagets mål er især, at den studerende skal kunne:

 • Analysere, forklare og kritisk evaluere den materielle del af EU-retten, som indgår, jf. ovf. (især fri bevægelighedsbestemmelserne og hertil i et vist omfang ØMU’en og ”Rule of Law”/Chartret om grundlæggende rettigheder).
 • Analysere, forklare og kritisk evaluere EU-Domstolens fortolkning og anvendelse af den i faget relevante ret med fokus på de domme og den litteratur, der er pensum i faget.
 • Perspektivere EU-Domstolens fortolkningsstil og den betydning, som EU-Domstolens domme har, herunder også i forhold til de ovf. angivne tværgående temaer.
 • Identificere det råderum, som EU-Domstolen har overladt til det enkelte medlemsland indenfor fokusområderne.
 • Identificere relevante EU-retlige problemstillinger i en konkret sag eller i et retsvidenskabeligt arbejde, som den studerende får forelagt.
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete problemstillinger på en systematisk og sammenhængende måde, som viser overblik over og indsigt i de behandlede emner.
 • Perspektivere den behandlede materielle EU-ret (især fri bevægelighedsbestemmelserne og hertil i et vist omfang ØMU’en og ”Rule of Law”/Chartret om grundlæggende rettigheder) til de tværgående temaer.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Faget fordrer de studerendes aktive deltagelse. Der påtænkes aktiviteter i form af især case-arbejde, domspræsentationer, analyse af udvalgte forskningsbaserede publikationer og et synopsis-værksted.

 • C. Barnard, The Substantive Law of the EU, the four freedoms, Oxford University Press (most recent edition)
 • Dommene i den til faget udarbejdede Domssamling (som angivet i Undervisningsplanen)
 • Den øvrige litteratur som angivet i Undervisningsplanen

 

  

Det vil være en fordel at have taget BA-faget ”EU-ret”, men også gerne ”Individets grundlæggende rettigheder” og ”Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret” eller tilsvarende. Nærværende fag udelukker at den engelske version deraf kan tages. Man kan derfor i sit studieforløb kun følge og blive eksamineret i ét af disse fag.

Gode dansk og engelskkundskaber

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55282U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulla Neergaard   (14-576e6e6330506767746963637466426c7774306d7730666d)
Gemt den 09-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students