Integrationsret

Kursusindhold

Hensigten med undervisningsforløbet er at gennemgå, sætte i kontekst og perspektivere reguleringen af udlændinges ophold i relation til integrationsarbejdet. Der vil både være fokus på reguleringen af den enkelte flygtning, familiesammenførtes- eller indvandrers ophold og på den juridiske regulering af myndighedsansvaret. Lovgivningen på området gennemgås, herunder med eksempler fra konkrete cases.


I de seneste år er både statslige og kommunale udlændingemyndigheder blevet vigtige aftagere af juridiske kandidater. De færdige kandidater, som ansættes i disse myndigheder, skal sætte sig ind i et bredt regelsæt, som de ikke har haft mulighed at stifte bekendtskab med under studiet. Ved at udbyde dette nye fag er undervisernes ønske at kombinere et teoretisk og praktisk perspektiv for grundigt at indføre de studerende i et retsområde, der er karakteriseret af en stigende regelproduktion (som ikke altid er entydig) og voksende samfundsrelevans.


Faget hænger sammen med KA-fag udlændingeret, som de studerende med fordel kan følge, før de tilmelder sig integrationsret.


Følgende temaer behandles og analyseres i undervisningsforløbet:

 • Integrationsloven og dens udvikling siden dens første introduktion i 1998. Rationale og kernebegreber.
 • Beskæftigelses- og sociallovgivning af betydning for integrationsarbejdet: generelle principper og specielle regler.
 • Sagsproceduren inden overgivelse til integration i kommunerne/lokalområdet. Sammenhængen mellem udlændingeloven, integrationsloven og repatrieringsloven.
 • Asylansøgeres ophold: Vilkårene under ophold. Muligheder for aktivering og beskæftigelse.
 • Internationale konventioner, EU-regulering og regler af betydning for integrationsarbejdet.
 • Personkredsen, der er omfattet af integrationsloven.
 • Kommunens ansvar for integrationsarbejdet. Kommunernes mulighed for at inddrage andre aktører i integrationsarbejdet, herunder private aktørers rolle.
 • Boligplacering: Udlændingestyrelsens arbejde. Fordelingen af flygtninge mellem kommunerne. Opgaven efter overgivelse til den konkrete kommune. Flyttemuligheder.
 • Den retlige regulering af integrationsarbejdet. Integrationskontrakten. Selvforsørgelseserklæring. Danskundervisning. Mentoring, virksomhedspraktik, IGU.
 • Reguleringen af prøver som led i integrationsarbejdet, som led i at opnå familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og indfødsret. Betydningen for opholdsret efter udlændingeloven. Betydningen i forhold til medborgerskab.
 • Den digitale integrationsforvaltning: ’Min side’ i integrationsamarbejde mellem indvandrere og kommuner. Biometriske prøver.
 • Kompetence- og klageregler. Den forvaltningsretlige regulering af sagsbehandlingen. Sanktioner. Klagemuligheder.
 • Reguleringen af det frivillige arbejde. Integrationsråd og Rådet for Etniske Minoriteter.
 • Repatriering. Afgrænsning af personkredsen. Kommunernes pligter. De forskellige støttemuligheder. Udlændingeretlige konsekvenser af repatriering.
 • Udviklinger i dansk ret mellem offentlig forvaltning og privat governance: regulering og betænkeligheder ved den stigende involvering af private aktører i det offentlige integrationsarbejde.
Engelsk titel

Integration Law

Målbeskrivelse

Igennem undervisningsforløbet, som overordnede læringsmål søges at fremme de studerende i at opnå de følgende kompetencer: procesforståelse, samarbejde, foretagsomhed og bringe egen faglighed i spil.


Viden:

 • Redegøre for integrationslovgivning, dens sociale kontekst og de seneste udviklinger.
 • Beskrive nærliggende retsområder som krydser integrationsretten og deres indbyrdes sammenhæng.
 • Forklare integrationsprocessen for flygtninge med ophold i Danmark (herunder boligplacering, aktivering, opholdsbetingelser, kompetence og klageregler, sanktioner, m.m.).
 • Beskrive relevans af internationale konventioner og EU-regulering for integrationsarbejdet.
 • Indkredse retssubjekter og myndigheder involveret i integrationsarbejdet og deres rettigheder og pligter.
 • Evaluere integrationsystemet (integrationskontrakter, danskundervisning, integrationsprøver m.m.) og dets betydning for opholdsret og deltagelse i samfundet.
 • Beskrive betydning af digitale løsninger i integrationsretten.
 • Afdække og evaluere de ikke-statslige aktørers rolle og ansvar i integrationsarbejdet.
 • Redegøre for muligheder og organisering af regler for repatriering som nyt led i integrationsarbejdet.

 

Kompetencer:

 • Analysere og forstå integrationsretlige problemstilling på baggrund af egen faglighed.
 • Undersøge og (re-)definere en integrationsretlig problemstilling i samspil med samfunds- og juridisk udvikling.
 • Identificere og forholde sig til sociale og etiske spørgsmål i relation til implementering af nye løsninger på integrationsområdet.
 • Demonstrere og anvende analytiske evner til nye integrationsretlige problemstillinger i en struktureret form.
 • Integrere andre faglige discipliner med henblik på udvikling af nye, innovative løsninger på integrationsområdet.
 • Reflektere over balancen mellem integrationsretsteori-og praksis (praksis-teori kobling).
 • Kortlægge og kritisk vurdere eksisterende løsninger på integrationsområdet.
 • Give og modtage konstruktiv og relevant feedback i forhold til andre studerende.
 • Sætte integrationsretten i en samfundsmæssig kontekst, vurdere komplekse problemstillinger og træffe begrundede valg.

 

Færdigheder:

 • Inddrage nyt kildemateriale for at kunne belyse nye problemstillinger på integrationsområdet.
 • Mestre analytiske evner til at afdække og løse integrationsrelaterede spørgsmål.
 • Nuancere hensyn og værdier i integrationslovgivning.
 • Perspektivere og balancere modsatrettede hensyn i integrationsretten.
 • Anvende teoretiske redskaber på praktiske cases.
 • Begrunde valg af nye retlige og digitale løsninger på integrationsområdet.
 • Udvikle og formulere anbefalinger til ændring af nuværende praksis.
 • Evaluere og vurdere om en løsning er realiserbar og nyttig ud fra egen faglighed i integrationsret.
 • Organisere retlige argumenter og formidle dem på en korrekt, struktureret og udførlig måde.

Mere aktiverende læringsaktiviteter (cases og øvelser) vil anvendes for at støtte de studerende i at udvikle hinandens idéer på en struktureret og kreativ måde. Derudover online aktiviteter og breakout rooms/summemøder som supplerende pædagogiske redskaber til opsummering af viden og til at støtte motivation i læring.

 • Adamo, S. & Nilas, C., Integrationsret (lærebog), Djøf, forventet udgivelsesdato august 2022
 • Adamo, S., Please Sign Here: Integration contracts between foreigners and municipalities (forskningsartikel) Journal of International Migration and Integration, Springer, 2021
 • Adamo, S., Integrationsret som ny retlig disciplin (forskningsartikel), Retfærd, forventet udgivelsesdato forår 2021
 • P. Mouritsen & C. Hovmark Jensen, Integration policies in Denmark, Interact research report 2014/06, European University Institute & MPI, 2014

 

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 178,25
 • Seminar
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55278U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Silvia Adamo   (12-7a70737d706835686b68747647717c7935727c356b72)
Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students