Omsætning af fast ejendom

Kursusindhold

Transaktioner i ejendomsmarkedet har stor betydning for samfundsøkonomien. Udvikling, formidling og omsætning af fast ejendom udgør hvert år en betydelig del af samfundets samlede produktion og har afledte effekter på store dele af den samlede økonomi.  Retsområdet har historisk haft betydelig indflydelse på udviklingen af den almindelige obligationsret, men er samtidig i de senere årtier blevet gjort til genstand for intens regulering, begrundet primært i hensyn til private boligkøbere og ejendomsmarkedspolitiske hensyn generelt. Denne sammensatte regulering har indebåret en specialisering af retsområdet, hvis kompleksitet medfører et behov for et betydeligt detailkendskab til områdets regler, deres baggrund og begrundelse. Samtidig rejser restområdets specialisering en række principielle retlige spørgsmål, som er et gennemgående tema på kurset. Med udgangspunkt i en række forskellige typer af ejendomme undersøges, hvordan samfundets reguleringsbehov påvirker den almindelige obligationsrets regler. Der tages udgangspunkt i retsområdets forankring i den almindelige obligationsret og i den historiske udvikling af reglerne i samspil med andre kontrakttyper. Fokus vil være på parternes ydelser, udveksling heraf samt misligholdelse og beføjelser.

Derefter gives en grundig indføring gældende ret om ejendomsformidling, herunder i reglerne i Ejendomsmæglerloven. Endvidere arbejdes der indgående med reglerne om overdragelsen af private boliger. Fokus vil være på villaejendomme, fritidshuse samt andelsboliger og ejerlejligheder.  Det samme gælder de særlige regler i erhvervelses- og sommerhusloven, der regulerer spørgsmålet om, hvem der må købe fast ejendom i Danmark. Kursisterne vil skulle arbejde indgående med de særlige regler om ejerskifteforsikring og huseftersyn i forbrugerbeskyttelseslovens kapitel 1 og praksis i relation hertil. Dansk Ejendomsmægler-forenings standardvilkår finder anvendelse i langt hovedparten af alle private bolighandler og udtrykker årtiers praksis på området og kursisterne vil skulle arbejde med disse brancheudviklede regler, herunder særligt reglerne for købesummens betaling, deponering og frigivelse, “sædvanlig refusion” samt ikke mindst handlens berigtigelse i øvrigt. Særligt i relation til andelsbolig- og ejerlejligheder vil baggrunden for udviklingen af disse boligformer blive behandlet. I den forbindelse vil kursusdeltagerne skulle arbejde med foreningsretlige principper og regler, og der drages paralleller til selskabsretten. Det gælder eksempelvis i forhold til foreningsorganerne, minoritetsbeskyttelse, foreningsvoldgift m.v. 

Undervejs i kursusforløbet vil kursusdeltagerne desuden blive præsenteret for relevante og udvalgte bestemmelser i planloven, landbrugsloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, tinglysningsloven, ejerlejlighedsloven samt ikke mindst boligreguleringsloven.

Engelsk titel

Trading real estate

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne: 

 • Redegøre for en ejendomshandels normale forløb.  Identificere de relevante retlige problemstillinger i et komplekst forløb af begivenheder i forud for eller i forbindelse med en ejendomshandel.

 • Argumentere for et givent resultat.

 • Identificere og analysere de lovbestemmelser, faget omfatter, korrekt, til løsning af ovennævnte problemstillinger.

 • Identificere og analysere de forskellige love i kombination med de ulovbestemte regler på området, hvor dette måtte være relevant.

 • Redegøre for hvilke lovbestemmelser, der er relevante for de forskellige typer af problemer i en ejendomshandel 

 • Forklare den indbyrdes relation mellem de dokumenter, der indgår i en ejendomshandel, herunder standardkøbsaftalen 

 • Analysere de domme og kendelser, der indgår i pensum, til at støtte sine argumenter. 

 • Identificere og analysere de obligations- herunder aftaleretlige samt elementære erstatningsretlige regler på problemstillinger vedr. køb og salg af private bolighandler. 

 

Kompetencer: 

De studerende skal kunne:

 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde
 • Rådgive og træffe afgørelser under inddragelse og vægtning af retsområdets kilder.

Undervisningen i faget er case-baseret og problemorienteret. Der anvendes bl.a. spotspørgsmål, analyseøvelser, gruppefremlæggelser og forhandlings- og processpil.

Kristian Dreyer m.fl.: Ejendomsmæglerloven med kommentarer, 1. udgave, Karnov Group. (s. 15-35, 66-213)

Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom I, Overdragelsen, 2. udgave, Jurist- og Økonom-forbundets Forlag. (s. 35-234, 237249, 292-345, 359-439, 461-505).

Kristian Dreyer m.fl.: Ejerlejligheder og andelsboliger, 1. udgave, Karnov Group, (s. 19-156, 208-229, 272-301, 417-445)

Dansk Ejendomsmæglerforenings købsaftale med standardvilkår (udleveres).

   

Faget er knyttet til det faglige fællesskab, der er etableret om en række andre formueretlige fag på KA-uddannelsen, herunder bl.a. følgende:

- IT-kontraktsret
- Drafting and negotiating international contracts
- Entrepriseret
- Finansieringsret
- Forsikringsret
- Maritim kontraktret
- Praktisk aftaleret

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen i faget Omsætning af fast ejendom er case-baseret og problemorienteret. Der anvendes bla. spotspørgsmål, analyseøvelser, gruppefremlæggelser og forhandlings- og processpil. Der gives mundtligt feedback til de studerende på grundlag af disse aktiviteter. Der stilles og rettes et fuldt skriftligt opgavesæt hvert semester, svarende til en eksamensopgave.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Følgende hjemmesider er tilladt at tilgå under eksamen:

Digitaleksamen: www.eksamen.ku.dk
Skat: www.skat.dk
Skatteministeriet: www.skm.dk
Folketinget: www.ft.dk
Retsinformation: www.retsinformation.dk
Karnov: www.karnovgroup.dk
Gyldendals ordbøger: www.ordbog.gyldendal.dk

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55162U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ole Hansen   (10-537069324c6572776972446e7976326f7932686f)
Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students