EU-Udbudsret

Kursusindhold

De EU udbudsretlige regler opstiller detaljerede og komplicerede regler for offentlige indkøb, der samlet set vedrører uhyre summer og hyppigt giver anledning til tvister. De offentlige indkøb udgør årligt ca. udgør 20 % af BNP i medlemsstaterne, og nationale domstole og klagenævn har behandlet tusindvis af udbudstvister. Hertil kommer, at EU-domstolen har afsagt et par hundrede afgørelser på området. Overtrædelse af udbudsreglerne kan få vidtrækkende konsekvenser, herunder pligt til at betale erstatning for tabt fortjeneste og den ubehagelige pligt til at afvikle en indgået kontrakt. Retstilstanden er fortsat usikker på en række centrale områder, der har afgørende betydning i praksis, og området giver ofte anledning til fortolkningstvivl selv for personer med et indgående kendskab til området. I undervisningen vil der blive lagt vægt på både udbudsreglernes indhold og deres håndhævelse. Den veludviklede praksis fra Klagenævnet for Udbud inddrages løbende i undervisningen.

 

Undervisningen vil fokusere på følgende punkter:

 • Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde med særlig fokus på begrebet "ordregivende myndighed"
 • Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet
 • Forhandlingsforbuddet
 • Udelukkelse og udvælgelse af tilbudsgivere
 • Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt
 • Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn
 • Aflysning af udbudsproceduren uden indgåelse af kontrakt
 • Håndhævelsen af de EU udbudsretlige regler.
Engelsk titel

EU public procurement law

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

 • Forklare udbudsreglernes formål og anvendelsesområde
 • Redegøre detaljeret for de udbudsretlige grundbegreber og procedureregler
 • Identificere relevante udbudsretlige problemstillinger i komplekst materiale
 • Analysere udbudsretlige problemstillinger, herunder fortolke relevante regler og praksis på baggrund af konkret faktum
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete problemstillinger på en systematisk og sammenhængende måde, som viser overblik over og indsigt i udbudsretlige regler og praksis samt træffe et sagligt begrundet valg imellem disse løsninger
 • Perspektivere udbudsretlige regler og praksis i sammenhæng med udbudsreglernes overordnede formål og det indre marked
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Et fast element i undervisningen er case-arbejde typisk med afsæt i aktuelle og i praksis relevante problemstillinger. Lejlighedsvis vil der studenterpræsentationer. Et andet fast element er undervisernes gennemgang af pensum
Bemærk, 19 timer af undervisningen forventes at blive afviklet på engelsk.

Carina Risvig Hamer, Udbudsret, Djøf forlag, 2. udgave 2021.

Supplerende litteratur ca. 200 sider.

 

Kursusfagene EU-udbudsret ogEU & Global Procurement Regimes udelukker gensidigt hinanden.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

De studerende vil løbende få feed back fra underviserne, individuelt som kollektivt, fx i relation til deres gruppearbejder, evt. fremlæggelse af cases. Det inkluderer i øvrigt også tilbagemeldinger på hvorvidt de studerendes forberedelse er fyldestgørende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter (eksamen afvikles på dansk)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Seminar
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
JJUA55133U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris
 1. Studerende indskrevet på JUR: Ingen deltagerbetaling
 2. Enkeltfagsstuderende: Se venligst hjemmesiden
Skemagruppe
Se skema for undervisningstid
Studienævn
Jura
Udbydende institut
 • Det Juridiske Fakultet
Udbydende fakultet
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carina Risvig Hamer   (12-4f6d7e757a6d3a546d79717e4c76817e3a77813a7077)
Gemt den 07-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students