Musikvidenskab Praktiske discipliner 1: Rotation og lydproduktion

Kursusindhold

Undervisningen er struktureret som fire parallelle forløb med undervisning i henholdsvis hørelære/brugsklaver, sang, korsang samt lydproduktion og rotation

 

Hørelære/brugsklaver

Der arbejdes med udvikling af gehør samt elementære praktisk-musikalske færdigheder: Rytmelæsning med taktering, melodilæsning med anvendelse af solmisation, akkordhøring i form af auditiv funktionsharmonisk analyse (AHA), diktat, becifrings-, node-, kadence- og partiturspil, transponering, kombinationsøvelser, grooves, imitation og improvisation.

 

Sang

Gennem øvelsesarbejde og udvalgte sange opbygges basal sangteknik og der skabes kendskab til stemmens grundfunktioner. Forskellige sangteoretiske temaer gennemgås og de studerende udfører de dertil hørende praktiske øvelser.

 

Korsang

Der arbejdes med at få erfaring med kormediet. Undervisningen omfatter timer hvor underviser indstuderer, instruerer og dirigerer korsang. Der arbejdes med koropvarmning, indstudering af korsatser, fortolkning, samt indblik i en korleders gestik og ledelse af musikken. Indhold er forskellige sats- og stilarter og deres virkemidler, samt arbejdsformer ved koropvarmning og korindstudering. Dans og bevægelse kan indgå.

 

Rotation og lydproduktion

I 6 ud af 12 undervisningsgange undervises der i lydproduktion (Ableton Live). Her fokuseres der på programmets opbygning samt grundlæggende produktion af lyde, loops og rytmer. I de øvrige 6 ud af 12 undervisningsgange undervises der i rotationssammenspil, der er en blanding af instrumental-undervisning og sammenspilsinstruktion hvor de studerende roterer på de instrument- og vokalroller, som en sats består af. Lydproduktion (Ableton Live) indgår her både som pædagogisk redskab og som en kreativ del af rotationsinstrumentariet.

Engelsk titel

Musicology: Performance Skills 1

Uddannelse

Musikvidenskab

Se under bemærkninger

Hørelære/brugsklaver

Kompendie

 

Korsang

En række forskellige korsatser med stilmæssig spredning, tilrettelagt efter årgangens sammensætning af stemmetyper.

 

Rotation og lydproduktion

Minikompendium: Ableton - Live

Pagsberg og Schultz: Sammenspilsbogen: Spil i Flow. Systime, 2012

Pagsberg og Raabo; Rytmisk Musikledelse: Metoder og Værktøjer. Wilhelm Hansen, 2013

 

Sang

Minikompendium: Stemmen som instrument

Kompendium: Udvalgte sange

For at blive optaget på BA sidefag i Musikvidenskab, skal man bestå adgangsprøven.

Kurset foregår som hold- og soloundervisning
- Hørelære/​brugsklaver: Holdundervisningen på 6 hold i klaverlaboratorier.
- Sang: Der veksles mellem soloundervisning og holdundervisning på 3 hold i Korsalen
- Korsang: Holdundervisning på et stort hold i Korsalen.
- Rotation og lydproduktion: Holdundervisning på 6 hold i hhv. rytmisk sal og computerlaboratoriet.

Kurset afsluttes med en praktisk prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den praktiske prøve, der bedømmes bestået/ikke bestået, varer 10 minutter inkl. votering og består af to ting:
- Fremførelse af en godkendt selvvalgt becifringsbaseret klaverakkompagnementssats til en sang sunget af medbragt sanger.
- Fremførelse af en godkendt selvvalgt solosang til akkompagnement af medbragt akkompagnatør.

Den aktive undervisningsdeltagelse, der kun er gyldig i den eksamens-termin, hvor den er registreret, består af følgende:
- Mindst 80% deltagelse i undervisningen i hver af disciplinerne hørelære/​brugsklaver, korsang samt rotation og lydproduktion. Den studerende må ikke udeblive fra mere end 1 sololektion og 1 holdlektion i sang i løbet af semesteret.
- 5 aktiviteter, der udføres på et tidspunkt fastlagt af underviserne ved semesterets start: En i hørelære, en i brugsklaver, en i korsang, en i lydproduktion og en i rotation. En aktivitet, som ikke godkendes, kan genfremføres igen inden en frist, der fastsættes af underviseren. Kan genfremførelsen heller ikke godkendes, anses den aktive undervisningsdeltagelse for ikke godkendt.

Den samlede praktiske prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse skal demonstrere at den studerende har:

Viden om og forståelse af
- vokalt og instrumentalt baseret, praktisk musikudøvelse på et elementært niveau samt kendskab til digital musik-og lydproduktion.

Færdigheder i at
- anvende grundlæggende hørelæreteknikker og spille enkle becifrings-baserede satser på klaver
- demonstrere en fundamental beherskelse af sangstemmens basale grundfunktioner
- holde en stemme i en korsats samt orientere sig i et nodebillede.
- udføre alle roller i et sammenspilsarrangement og betjene instrumentarium/​anlæg samt anvende et musik-og lydproduktionsprogram.

Kompetencer til at
- anvende klaverspil og egen sangstemme til at opnå indsigt i satsers funktionsmåde
- deltage og orientere sig i et blandet kor og i en sammenspilsgruppe.

Hvis man som studerende ikke får godkendt sin aktive undervisningsdeltagelse kan man indstille sig til reeksamen og gå til prøve ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse (se studieordningen).
Arbejdsbelastning 10 ECTS (280 arbejdstimer – inklusiv undervisning, forberedelse og eksamen)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback fra underviser og medstuderende fylder en stor del af undervisningen. Således får alle både individuelt og kollektivt feedback på konkret præstation, foruden at alle bliver fortrolige med at give og modtage feedback.

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Se studieordningen: BA 2020-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_ba.pdf, BA sidefag 2020-ordn: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​musikvidenskab/​musikvidenskab_basf
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktiske øvelser
  • 24
  • Total
  • 24

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HMVB06414U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Der kan komme evt. ændringer i undervisningstidpunkterne frem til 1. august.
Kursus varighed: 12 uger a 6,75 timer om ugen
Kapacitet
5 hold á ca. 15 stud.
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Henrik Raabo   (6-767a6b3b423a49717e7637747e376d74)
  • Mads Jakob Pagsberg   (4-77686e7a476f7c7435727c356b72)
Underviser

Rotation: Henrik Raabo og Mads Pagsberg
Lydproduktion: NN

Gemt den 21-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students