LIN; Sprog og samfund: Dem og os. Vurderinger og opfattelser af sproglig variation

Kursusindhold

Sproglig variation – forskelle i måden vi taler på – er helt central når man lever i et komplekst samfund. Sproglig variation er med til at signalere hvem vi er (vores gruppeidentitet), og hvem der er anderledes end os – hvem der er et de.

På kurset beskæftiger vi os med begreber som holdningerstereotyperfordomme osv. til den sproglige variation. Hvorfor har vi dem? Hvordan opstår de? Hvordan kan de undersøges? Og kan de evt. ændres?

Kurset giver således en indføring i teorier om social kognition med særligt henblik på hvordan disse er relevante for at forstå hvordan vi i dagligdagen vurderer og kategoriserer hinanden (og selv bliver vurderet og kategoriseret) på bagrund af hvordan man taler på.

Et eksempel: De fleste af os har hørt nogen udtale ordet ’unik’ som [junik] (måske gør du det selv?) og de fleste af os danner os helt automatisk et indtryk af hvad det er for en type, der udtaler dette ord med et j i begyndelsen (i stedet for et u). Er de unge eller gamle? Hvilket job har de? Osv.

 

Vi skal se på hvordan sådanne associationer opstår, hvad det vil sige at de er enten automatiske eller bevidste, og på hvilke konsekvenser de har for vores interaktion med hinanden og for vores samfund. Vi kommer til at bruge tilgange fra fonetik, socialpsykologi, diskursanalyse, kønsstudier og lingvistisk antropologi.

Vi kommer til at se på forskellige typer data, både fra konkrete samtaler og medier og data som man kan indsamle gennem psykologiske og psykolingvistiske eksperimenter.

Engelsk titel

Language and Society

Uddannelse

Lingvistik - specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik

Lingvistik - specialisering i indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • Sammenhænge mellem sproglig variation og sociale associationer
 • Modeller for social kognition og værdimæssig afkodning af sprogligt input.
 • Metoder til undersøgelse af associationer og disse metoders teoretiske fundament.


Færdigheder i at:

 • undersøge den sociale betydning af en sproglig variabel og reflektere over de samfundsmæssige konsekvenser af den
 • fordybe sig i kvantitativ (primært socialpsykologisk) og kvalitativ (primært diskurs- og interaktionsbaseret) faglitteratur med relevans for sociolingvistiske fænomener,
 • finde og inddrage relevant socialpsykologisk, sociolingvistisk og sprogpsykologisk faglitteratur i sin analyse af associationer.


Kompetencer til at:

 • afgrænse og fremstille et problem der belyser relationen mellem sprog, samfund og individ på en overskuelig og kritisk måde i skriftlig form for fagfæller.

 

Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning inkl. fremlæggelser ved studerende suppleret med konkret gruppearbejde med undersøgelsesdesign.
Studerende skal regne med at udføre forskellige praktiske analyser og øvelser fra gang til gang, og skal regne med at afslutte kurset med en selvstændig undersøgelse.

Denne blanding af undervisningsformer skal sikre at de studerende får mulighed for at diskutere teoretiske antagelser samt får metodisk erfaring med udarbejdelse af forskelige typer undersøgelser.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HLIK0011FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jacob Thøgersen   (11-737d71786e706e7b7c6e7749717e7637747e376d74)
 • Nicolai Pharao   (8-746f697572676f76466e7b7334717b346a71)
Gemt den 13-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students