Kunsthistorie: Introduktion til metode og teori

Kursusindhold

Hvad er kunsthistoriefagets genstandsfelt? Og hvordan arbejder kunsthistorikere? Selve begrebet ”kunst” har ikke altid været i brug, og det har ikke altid været brugt på samme måde eller om de samme objekter. Kurset søger at give den studerende indblik i historiske ændringer i måder at se, forstå og fortolke kunst på gennem en grundlæggende introduktion til teoretiske og metodiske retninger og perspektiver i kunsthistoriefaget.

Kurset søger at give den studerende en forståelse for baggrunden for den teoretiske og metodiske pluralisme der præger kunsthistoriefaget i dag. Modulet har således et historiografisk sigte, i det de studerende vil blive introduceret til udvalgte tekster fra kunsthistoriefagets historie. Kurset introducerer dermed både tidligere dominerende retninger inden for fagets historie samt nyere teori og metodeperspektiver, så som æstetiske, stilhistoriske, ikonografiske, fænomenologiske, semiotiske, socialhistoriske, postkoloniale og poststrukturalistiske perspektiver.

Kurset retter sig mod at opøve den studerendes færdighed i at læse teoretiske tekster, definere teoretiske begreber og perspektiver, samt at anvende dem i analytiske sammenhænge i forhold til konkrete værker. Modulet søger dermed at kvalificere den studerendes forståelse for og fortolkning af kunstværker og objekter ved at rette fokus mod teoretiske præmisser for og metodiske tilgange til kunsthistorisk praksis.

Fokus vil være på at give den studerende kompetencer i at arbejde akademisk med kunsthistoriske teori- og metodespørgsmål, med vægt på skriftlig formidling. Gennem diskussioner af forskellige kunsthistoriske arbejdsformer vil den studerende oparbejde en større bevidsthed for metoder i analytisk arbejde.

Engelsk titel

Introduction to Methodology and Theory

Uddannelse

Bachelor

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner og øvelser. De studerende arbejder individuelt og i grupper med oplæg, skriftlige øvelser og feedback.
Den aktive undervisningsdeltagelse vil bl.a. tage form af løbende arbejde med to mindre skriftlige opgaver à ca. 3 sider, som skal afleveres indenfor frister fastsat af underviserne ved semesterstart. Der er knyttet et feedback-forløb til arbejdet med disse øvelser, som vil virke forberedende ind på den afsluttende skriftlige hjemmeeksamen.

Der vil blive udarbejdet et kompendium til kurset.

Anbefalet litteratur til baggrundsorientering:

Michael Hatt & Charlotte Klonk: Art History: A Critical Introduction to Its Methods. London: Laurence King Publishing, 2006.

 

 

 

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 275
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HKUB00351U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Skemagruppe
Forårssemesteret 2023
Studienævn
Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Ole Holm   (11-6b6871756c6e726b726f70436b7870316e7831676e)
Underviser

Henrik Ole Holm og Casper Thorhauge Mønsted

Gemt den 18-01-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students