DAN; Medieteori og metode: Medier i virkeligheden – empiriske metoder i medieforskningen

Kursusindhold

Danskerne er på nettet, ser tv, streamer serier, hører radio og musik, læser bøger og aviser, og vi har mange forestillinger og måske fordomme om, hvordan det foregår; men hvordan kan medieforskningen finde ud af, hvordan danskerne rent faktisk bruger medierne, hvordan de forstår medieindholdet, og hvilken betydning medierne har for dem?

 

Kurset er både erhvervsrettet og forberedende til specialeprocessen, idet vi arbejder med centrale kvantitative og kvalitative metoder i den empiriske medieforskning. De studerende oparbejder både en teoretisk forståelse for metodernes muligheder og begrænsninger og ikke mindst praktisk øvelse i selv at formulere og udføre empirisk medieforskning. Vi arbejder med fx spørgeskemaer, interviews, diskursanalyse og digitale metoder.

 

Kurset er udformet som et portfolioforløb, hvor den studerende kommer til at udforske delvist selvvalgte problematikker.

Engelsk titel

Media in reality – empirical methods in media research

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • centrale medievidenskabelige metoder, herunder forskelle mellem kvalitative og kvantitative metoder
 • centrale dele af den empiriske medieforsknings begreber, teorier og metoder
 • de centrale metoders historiske, videnskabsteoretiske grundlag.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for den empiriske medieforskning på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for den empiriske medieforskning teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende kvantitative og kvalitative metoders analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere relevante medievidenskabelige metoder i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for den empiriske medieforskning selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.
 • anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre empiriske medievidenskabelige undersøgelser
 • analysere medievidenskabelige problemstillinger ud fra empirisk indsamlet data


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • centrale medievidenskabelige metoder, herunder forskelle mellem kvalitative og kvantitative metoder
 • centrale dele af den empiriske medieforsknings begreber, teorier og metoder


Færdigheder i at:

 • anvende medieforskningens videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for den empiriske medieforskning
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre empiriske medievidenskabelige undersøgelser
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen

KA-tilvalg
2019-ordningen

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

En blanding af holdundervisning og workshops med gruppearbejde. Gruppevejledning og peer-vejledning grupperne imellem.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0059EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Palle Schantz Lauridsen   (7-7c6c716a777d8349717e7637747e376d74)
 • Mogens Olesen   (6-77746d7b6d7648707d7536737d366c73)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students