DAN; Medieæstetik og -historie: Fankultur

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i fankulturen og fankulturteoriens historie fra analoge til digitale fanfællesskaber. Der vil blive sat fokus på forskellige teoretiske perspektiver på fankultur, samt inddragelse af fans æstetiske praksisser når de skriver fanfiktion, laver fan videoer og engagerer sig i fanteorier. Desuden vil kurset orientere sig om fankulturs rolle i sociokulturelle sfærer som politik, sport, aktivisme, leg, læring og krig, men også spørgsmål om race, køn og seksualitet er aktuelle emner inden for fankultur.

 

Fankultur har historisk set bevæget sig fra at være en subkultur, noget som har fundet sted i margin af mediekulturen og udfordret den dominerende hegemoni, men har i de seneste årtier indtaget en plads i mainstreamkulturen. Fankultur er således ikke længere til at komme udenom, hvis vi vil forstå samtidens mediekultur som overvejende er præget af deltagelseskultur og tværmedialitet.

 

Kurset vil give de teoretiske og metodiske redskaber til at analysere fanpraksisser og fanfællesskaber og have et stærkt fokus på empiri både gennem tekstanalyse, interviews og fokusgrupper.   

 

Kurset vil også fokusere på, hvordan vi kan forstå samspillet og de forandrede historiske vilkår mellem medieindustrien og fans, især med henblik på at blive klogere på hvordan viden om fankultur kan bidrage til at opbygge stærke digitale fællesskaber og bevægelser for ansatte og virksomheder i kulturindustrien.

Engelsk titel

Media aesthetics and - history: Fan culture

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • fankulturs medieæstetiske og mediehistoriske forhold og dimensioner og feltets væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af medieæstetiske og mediehistoriske begreber, teorier og metoder
 • fankulturs samfundsmæssige rolle i et historisk perspektiv

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for medieæstetik og mediehistorie på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for fankulturstudiers teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende fankulturstudiers analytiske værktøjer på relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere fankultur i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for fankultur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • fankultur med forståelse for områdets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende fankulturstudiers videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for fankulturs æstetiske og historiske dimensioner
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere fankultur i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til fankulturstudiers metoder
 • arbejde selvstændigt med et emne.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Aktiv undervisningsdeltagelse i dialogbaseret undervisning og i form af oplæg og gruppearbejde/workshops

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0058EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Line Nybro Petersen   (6-667176393b37446c7971326f7932686f)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students