DAN; Sprog og sociale medier

Kursusindhold

Sociale medier er for længst blevet en del af mange menneskers hverdagsliv, og digitale kommunikationsformer er blevet en almindelig del af vores hverdagskommunikation. Med de sociale medier er der opstået nye kommunikationspraksisser, nye muligheder for selvrepræsentation samt nye normer for hverdagssprogbrug. Dette muliggør, at hverdagsinteraktion i dag foregår på tværs af skrift, tale og andre modaliteter.

 

På dette kursus udforsker vi bl.a., hvilke muligheder for kommunikation der ligger i de sociale medier, og hvilke sproglige træk der karakteriserer dem. Vi undersøger også, hvordan digital sprogbrug kan variere på tværs af generationer, samt hvordan unge og voksne bruger sociale medier i deres selvfremstilling og til indgå i sociale relationer. Endelig skal vi også blive klogere på, hvilke diskurser om sociale medier der dominerer den offentlige debat.

 

På kurset arbejder vi med nyere sociolingvistisk teori, medieteori samt multimodal interaktionsanalyse. Kurset har endvidere et praktisk aspekt, idet der vil blive lagt stor vægt på, at de studerende selv skal udføre etnografisk feltarbejde på internettet og foretage kvalitative interviews med mediebrugere.

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • menneskers sociale handlinger og kommunikative aktiviteter på sociale medier, og de kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier
 • relevante begreber, teorier og metoder inden for nyere sprog, medie- og interaktionsforskning
 • relevante historiske udviklinger inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for relevant medie-, interaktions- og sprogteori og metode og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende interaktionsanalytiske værktøjer på et relevant materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere digital interaktion i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • menneskers sociale handlinger og kommunikative aktiviteter på sociale medier, og de kommunikationsbetingelser som kendetegner de sociale medier
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende den sprog- og interaktionsfokuserede medieforsknings videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for den sprog- og interaktionsforkuerede medieforskning
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere digital sprogbrug i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes inden for den sprog- og interaktionsfokuserede medieforskning
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsninger, holdundervisning, datasessions, gruppearbejde og individuel vejledning.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0056EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andreas Candefors Stæhr   (5-6370667576426a776f306d7730666d)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students