Aflyst DAN; Økokritik og teknikfilosofi i nordisk samtidslitteratur

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i nordisk samtidslitteratur, som sætter menneskets relation til natur, dyr og teknologi i centrum for den æstetiske undersøgelse. Man møder i værkerne forskellige refleksioner (realistiske, ikke-mimetiske, spekulative) over menneskets og andre væseners fremtid i den antropocæne tidsalder.

 

Kursets hovedformål er at give en omfattende forståelse for den økologiske og sociale krise, som den er repræsenteret i nordisk samtidslitteratur og at give et overblik over de forskellige subgenrer, der italesætter denne krise: klimafiktion, petrofiktion, spekulativ litteratur, dystopi, utopi m.m.

 

Et tilbagevendende punkt i diskussionerne vil være, hvordan de udvalgte værker problematiserer både teknologiske og økologiske forandringer – og hvordan disse forandringer er forbundet med følelser af uhygge og angst på den ene side og (utopiske?) forestillinger om en alternativ, mere bæredygtig fremtid på den anden side. Hvilke former for intimitet og fællesskab opstår mellem mennesker, dyr, planter og maskiner og hvad sker der, når grænser udviskes og ”den anden” kommer for tæt på?

 

Teoretisk giver kurset en indføring i nye kultur- og litteraturteorier som økokritik, posthumanisme, dyrestudier, plantestudier, materialitetsstudier og affektstudier.

 

Vi skal bl.a. læse (uddrag af) romaner og fortællinger af Peter Adolphsen, Kaspar Colling Nielsen, Jonas Eika, Ida Marie Hede, Lyra Koli, Auður Ava Ólafsdóttir, Olga Ravn, Amalie Smith, Carl Frode Tiller, Charlotte Weitze og Theis Ørntoft.

 

I kursets pensum vil indgå teoretiske tekster af bl.a. Donna Haraway, Karen Barad og Jane Bennett. Derudover skal vi læse uddrag af centrale filosofiske tekster om menneskets relation til natur, dyr og teknologi, bl. a. af Martin Heidegger og Jacques Derrida.

 

Der vil blive udfærdiget et kompendium med teoretiske og andre tekster. De fleste romanværker, der indgår i pensum, skal de studerende selv anskaffe.

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • den økokritiske nordiske samtidslitteraturs vigtigste tematiske samt æstetiske kendetegn og dens væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af nyere kulturteorier, deres begreber og metoder samt deres ligheder og forskelle.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger inden for nordisk samtidslitteraturs, som drejer sig om menneskets relation til natur, dyr og teknologi på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • redegøre for nyere kulturteorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende analytisk-metodiske værktøjer fagligt overbevisende på relevant litterært materiale.

 

Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere nordisk samtidslitteraturs i forbindelse med samfundsmæssige udviklinger og teoretiske problemstillinger
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for nordisk samtidslitteratur selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • den nordiske økokritiske samtidslitteraturs emne med forståelse for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng 
 • relevante teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende nyere litteraturvidenskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for nordisk samtidslitteratur, som drejer sig om menneskets relation til natur, dyr og teknologi
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • indplacere nordisk økokritisk litteratur in en teoretisk sammenhæng og forholde sig til de metoder, der anvendes på samtidslitteraturens felt
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, oplæg, fælles tekstlæsning samt gruppearbejde

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0047FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Forår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sophie Wennerscheid   (19-7672736b6c68317a687171687576666b686c67436b7870316e7831676e)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students