DAN; Danish Runes and Manuscripts from the Viking and Medieval Ages

Kursusindhold

The course provides a broad introduction to Danish Viking-Age and medieval runic inscriptions as well as Danish medieval manuscripts with a special focus on manuscripts from the Arnamagnæan Collection in Copenhagen. We will read texts in unnormalised form and apply philological and artefactual methods to analyse the use of writing and writing systems and the text-bearing objects themselves: rune-stones and runic sticks, parchment and paper manuscripts, charters and fragments of manuscripts.

Kurset giver en bred introduktion til danske runeindskrifter fra vikingetid- og middelalder samt til dansksprogede middelalderlige håndskrifter med særlig fokus på håndskrifter i Den Arnamagnæanske Samling i København. Der læses tekster i original sprogform ud fra en materialfilologisk tilgang der fokuserer på skriftbrug og de tekstbærende artefakters funktion og brug: runeindskrifter på runesten og runestokke, håndskrifter i form af kodekser af pergament og papir, diplomer og håndskriftfragmenter.


Nb! Kurset undervises på engelsk.

Engelsk titel

Danske runeindskrifter og håndskrifter fra vikingetid og middelalder

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Learning objectives, MA students

At the examination, the student can demonstrate:

Knowledge and understanding of:

 • the various runic alphabets and their use, as well as Danish script from the medieval period
 • foundational concepts, theory and methods in Danish runology and the development of Latin script in Denmark in the medieval period
 • foundational concepts in palaeographic analysis and material philological description of text-bearing artefacts


Skills in:

 • presenting and discussing philological problems in runological description and analysis, manuscript description, and palaeographic and orthographic analysis of Danish Medieval script, using relevant concepts and in a clear and nuanced way
 • explaining and discussing runological, paleographic and historical linguistic theories and methods
 • applying analytical-methodological tools on relevant material


Competencies in

 • the ability to focus on and put into perspective the use of script in Viking and Medieval Danish language communities
 • the ability to apply philological methods in the examination of runic inscriptions and handwritten texts from the medieval period
 • the ability to respond to the validity and scope of others’ and one’s own scientific results
 • summarizing and formulating with precision and clarity in accordance with basic academic standards within the field

 

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de forskellige runealfabeter og deres brug samt middelalderlig dansk skrifthistorie og palæografi
 • centrale begreber, teori og metode inden for runedansk og middelalderlig dansk skrifthistorie og tekstkundskab
 • hovedbegreberne i palæografisk analyse og materialfilologisk beskrivelse af tekstbærende artefakter


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere væsentlige filologiske problemstillinger inden for runologisk beskrivelse og analyse, materialfilologisk håndskriftbeskrivelse, samt palæografisk og ortografisk analyse af ældre dansk skrift på en klar og nuanceret måde og med brug af relevante begreber
 • redegøre for runologiske, palæografiske og sproghistoriske teorier og metoder og diskutere dem selvstændigt
 • anvende analytisk-metodiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer til at:

 • fokusere på og perspektivere skriftbrugen i det ældre danske sprogsamfund
 • anvende filologiske metoder i udforskningen af runeindskrifter og håndskrevne tekster fra middelalderen
 • tage stilling til andres og egne videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Learning objectives, BA students

At the examination, the student can demonstrate:

Knowledge and understanding of:

 • the various runic alphabets and their use, as well as Danish script from the medieval period
 • foundational concepts, theory and methods in Danish runology and the development of Latin script in Denmark in the medieval period
 • foundational concepts in palaeographic analysis and material philological description of text-bearing artefacts


Skills in:

 • applying philological methods in runological description and analysis, manuscript description, and palaeographic and orthographic analysis of medieval Danish script
 • presenting and reflecting on an independent analysis of key concepts in runology, manuscript description and palaeographic and orthographic analysis of medieval Danish script
 • communicating a topic and discussion within the field in a clear and well-documented manner in accordance with basic academic standards

 

Competencies in:

 • The ability to focus on and put into perspective the use of script in Viking and Medieval Danish language communities
 • the ability to apply philological methods in the examination of runic inscriptions and handwritten texts from the medieval period
 • working independently with a topic

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om:

 • de forskellige runealfabeter og deres brug samt middelalderlig dansk skrifthistorie og palæografi
 • centrale begreber, teori og metode inden for runedansk og middelalderlig dansk skrifthistorie og tekstkundskab
 • hovedbegreberne i palæografisk analyse og materialfilologisk beskrivelse af tekstbærende artefakter


Færdigheder i at:

 • anvende filologiske metoder inden for runologisk beskrivelse og analyse, materialfilologisk håndskriftbeskrivelse samt palæografisk og ortografisk analyse af ældre dansk skrift – og begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for runologi, materialfilologisk håndskriftbeskrivelse samt palæografisk og ortografisk analyse af ældre dansk skrift
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer til at:

 • fokusere på og perspektivere skriftbrugen i det ældre danske sprogsamfund
 • anvende filologiske metoder i udforskningen af runeindskrifter og håndskrevne tekster fra middelalderen
 • arbejde selvstændigt med et emne

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Lectures and exercise seminars with active participation in the form of student presentations.
Hands-on workshops in manuscript description. Three non-mandatory excursions will be arranged as part of the course at the participants’ own expense.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af oplæg og fremlæggelser.
Workshops med hands-on undervisning i materialfilologisk håndskiftbeskrivelse.
Der arrangeres desuden udflugter til Nationalmuseet, Jægerspris og Lund, hvor deltagelse er frivillig og for egen regning.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Take-home assignment, optional subject/Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Engelsk
Kursusnummer
HDAK0044EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Placering
Efterår
Pris

Dette er et dagkursus via tompladsordningen mod betaling på Åbent Universitet. Tilmeld dig og se aktuel prisoversigt på www.aabentuniversitet.hum.ku.dk  

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anne Mette Hansen   (3-65716c446c7971326f7932686f)
 • Michael Lerche Nielsen   (6-736c796a6f6c476f7c7435727c356b72)
Gemt den 05-10-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students