Aflyst Tysk områdestudie for statskundskabere – lær tysk og forstå Tyskland

Kursusindhold

Kurset er et udviklingsprojekt, der taler ind i Folketingets ønske om at styrke sprogindlæringen i den almindelige universitetsindlæring ( https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/politisk-flertal-vil-lofte-studerendes-evner-i-tysk-og-fransk). Det sproglige-didaktiske indhold udvikles i samarbejde med Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, der har modtaget en bevilling som finansierer konceptudvikling, dobbelt lærerdækning og projektevaluering.

 

Kurset har to indbyrdes forbundne formål: at tilvejebringe de studerende en dyb viden om tysk politik, økonomi, samfund, kultur og historie (denne del refereres til som ”områdestudiet”); at opbygge læse- og lyttekompetencer, der gør det muligt for de studerende at forstå talt og skrevet fagtysk (den del refereres til som ”sprogdelen”). Disse to formål søges realiseret parallelt gennem hele forløbet.

 

Over 14 uger modtages 60 konfrontationstimer opdelt på to-tre sessioner à to timer ugentligt. I forløbet gennemgås fem forløb, der fokuserer på fem forskellige typer fagsprog: medie- og kommunikation, politik, forvaltning, diplomati, økonomi. I hvert forløb inviteres en herboende tysktalende ekspert ind som gæsteforelæser. Hvert forløb afsluttes med en test, der dokumenterer fremskridt på begge parametre (områdedimensionen såvel som sprogdimensionen).

Engelsk titel

German area studies

Uddannelse

Der undervises tirsdag og torsdag kl. 10 - 12

og nogle gange tillige fredag kl. 10 - 12.

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende opnår konkret viden om aktuelle problemstillinger i tysk økonomi, samfund, politik og forvaltning, og de får opøvet en god fornemmelse for og fortrolighed med tysk sprogtone på fem udvalgte fagområder.

Færdigheder:

De studerende vil kunne læse og forstå almindelige fagartikler inden for statskundskabsområdet på tysk, og de vil kunne lytte til og forstå et fagforedrag og en nyhedsudsendelse på tysk.

Kompetencer:

De studerende opnår generel indsigt i sammenhængen mellem sprog og samfund, og der udvikles en metode, der faciliterer og understøtter sprogindlæring i al almindelighed.

På kurset er der kontinuerligt dobbeltlærerdækning. Én underviser er garant for at ambitionen for ”områdestudiet” indfries, en anden underviser er garant for at sprogambitionen indfris. I forløbet optræder en række inviterede gæsteforelæsere. Der er tale om herboende tyskere med særlig ekspertise inden for tysk politik, medier, samfund og historie, økonomi og diplomati.

Den enkelte undervisningsgang aktiverer både lytte- og læsedimensionen i forbindelse med diskussionen om et udvalgt fagområde. Alt læse- og lyttemateriale er på tysk, ligesom alle gæsteforelæsere taler deres modersmål.

Løbende gennemføres forskellige former for tests, der er udviklet af en eksamenskonsulent på HUM. Med disse tests monitoreres den enkelte students fremskridt.

Undervisningsmaterialet består af tekst, podcast og videoer. De studerende følger en daglig rytme, der består af en lyttedel (podcast) samt en læsedel (eksempelvis transskriptioner af podcast, nyhedsartikler eller fagartikler). Som forberedelse til undervisningssessionerne udleveres i tillæg hertil lytte og læsemateriale med fokus på emnet for det pågældende forløb (medie- og kommunikation, politik, forvaltning, diplomati, økonomi). Forløbet fordrer en daglig indsats af de studerende gennem hele semesteret.

Alle kan i princippet deltage forudsætningsløst. Det er dog en fordel hvis deltageren på ét eller andet tidspunkt – i Folkeskolen eller gymnasiet eksempelvis – tidligere har modtaget tyskundervisning. Kurset er konstrueret på en måde så kursister med forskellige forudsætninger og dermed forskellige udgangspunkter kan deltage med lige store læringsudbytter. Hvis man er kommet langt i indlæringen, vil man få større udfordringer at arbejde med.

Det er en klar forventning, at alle kursister er helt indforstået med, at der skal opbygges en daglig indlæringsrutine gennem hele kursusforløbet. Der gives vejledning til opbygning af denne rutine

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Kurset er i udpræget grad dialogbaseret, hvor der tages hensyn til og udgangspunkt i den enkeltes læringsbehov

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Porteføjleeksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18426U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
.
Kapacitet
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Marcussen   (2-6f6f426b6875306d7730666d)
Gemt den 23-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students