Central-administrationen indefra: roller, beslutnings-processer og aktuelle udfordringer

Kursusindhold

Centraladministrationen varetager en række funktioner med stor vigtighed og konsekvens for samfundet og udøver derigennem en betydelig magt og indflydelse. Samtidig kan centraladministrationen siges at stå over for nogle væsentlige udfordringer i forlængelse af en række kriser og skandalesager de seneste år.

 

Faget sigter dels mod at give et grundigt indblik og indsigt i centraladministrationens virkemåde og arbejdsprocesser i praksis, dels mod at analysere og vurdere baggrund, årsager og mulige løsninger på centraladministrationens aktuelle udfordringer.

 

Faget falder i tre hoveddele. I første del vil der være fokus på både embedsmandsrollen og ministerrollen samt samspillet mellem embedsmandsniveauet og det politiske niveau. Der vil bl.a. blive sat spot på udviklingen i embedsmandsrollen, normer, pligter og ansvar for embedsmænd og ministre samt væsentlige kendetegn ved det faktiske samspil mellem embedsmænd og politikere i centraladministrationen.

 

Anden del vil stille skarpt på beslutningsprocesserne i centraladministrationen. Der vil for det første blive zoomet ind på beslutningsprocesserne internt i ministerierne, herunder samspillet mellem departement og styrelser.  Der vil for det andet være fokus på beslutningsprocesser på tværs af Slotholmen mellem ministerier, ikke mindst regeringskoordinationen i regeringsudvalg som Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget.

 

Tredje del vil omhandle aktuelle udfordringer i centraladministrationen med udgangspunkt i nogle af de senere års skandalesager, herunder problemerne i SKAT, Britta-sagen, Instruks-sagen og Mink-sagen. Det vil være formålet nærmere at analysere og vurdere baggrund, årsager og mulige læring af og løsninger på udfordringerne. Det vil ligeledes være et tema, hvordan centraladministrationen er rustet – og kan rustes – til at bidrage til håndteringen af samfundsmæssige kriser som pandemier mv. og til at bidrage til løsningen store, komplicerede såkaldt ”vilde” problemer som f.eks. klimaudfordringer og arbejdskraftmangel.

 

Fagets underviser har mange års erfaring fra forskellige ministerier i centraladministrationen, og fagets tilgang vil være praksisnær og med fokus på såvel faglighed som evne til hensigtsmæssig formidling.

 

Det er et væsentligt mål med faget at give de studerende en række relevante kvalifikationer til brug for arbejdet som embedsmand i centraladministrationen. Det er også et mål med faget at motivere og interessere de studerende til at søge mod centraladministration efter endt uddannelse for at bidrage til at løse de mange samfundsvigtige opgaver, som varetages her.

Engelsk titel

Inside Danish Central Government: Roles, Decision-Making Processes, and Current Challenges

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelsen i samfundsfag

Kandidatuddannelsen i Security Risk Management

Målbeskrivelse

Viden:

Kendskab til normer, pligter, ansvar og roller for embedsmænd og politikere samt til karakteristika ved samspillet mellem embedsmænd og politikere.

Indsigt i beslutningsprocesser i ministerierne og på tværs af ministerierne.

Overblik over væsentlige aktuelle udfordringer i centraladministrationen og konteksten for disse.

 

Færdigheder:

Identificere relevante teoretiske og empiriske problemstillinger vedr. normer, pligter, ansvar, roller og samspil mellem embedsmandsniveaet og det politiske niveau i centraladministrationen. 

Udpege og anvende relevante teorier til analyse af beslutningsprocesser i centraladministrationen.

Analysere og vurdere årsager til både generelle udfordringer samt konkrete problemsager på baggrund af relevante teori.

 

Kompetencer:

Foretage vurderinger af konkrete problemstillinger/cases vedr. pligter og ansvar for embedsmænd og ministre samt samspil mellem disse.    

Bedømme fordele og ulemper ved eksisterende beslutningsprocesser og komme ved teoretisk og empirisk begrundede forslag til/vurderinger af mulige ændringer af beslutningsprocesser.

Udpege relevante læringspunkter fra de seneste års problemsager samt sætte disse i spil i forhold til selvstændige forslag om ændringstiltag i centraladministrationen.

Undervisningen forventes at veksle mellem oplæg fra underviser, studenteroplæg, cases og gæsteforelæsere mv. Der forventes desuden som led i undervisningen gennemført besøg i centraladministrationen som hel- eller halvdagsarrangementer. Der vil kunne forekomme frivillige skriftlige opgaver.

Litteraturlisten er ikke endelig, men vil blive opdateret rettidig inden seminarets start. En række af bøgerne forventes kun at indgå i uddrag.

 

* * *

 

Bo Smith-udvalget (2015). Embedsmanden i det moderne folkestyre. København: DJØF Forlag.

 

Christensen, Jørgen Grønnegaard (1983). ”Mandariner og ministre”, Politica årgang 15(3), s. 284-304.

 

Christensen, Jørgen Grønnegaard & Peter Bjerre Mortensen (2018). Overmod og afmagt. Historien om det nye SKAT. København: DJØF Forlag.

 

Christensen, Jens Peter (2022). Ministre og embedsmænd – pligter og ansvar. København: DJØF Forlag.

 

Finansministeriet (2015). Kodeks VII. Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen. København: Finansministeriet.

 

Hall, Peter & Rosemary C. R. Taylor (1996). “Political Science and the Three New Institutionalisms”, Political Studies XLIV, pp. 936-957.  

 

Herskind, Emil & Arne Hauge Jensen (2022). Et år med Britta Nielsen. Øjenvidne beretning fra en møgsag. København: Gyldendal.

 

Hansen, Hanne Foss (2016). ”Beslutningsteori”. I Anders Berg-Sørensen, Caroline Howard Grøn og Hanne Foss Hansen (red.), Organiseringen af den offentlige sektor. København. Hans Reitzels Forlag.

 

Hood, Christopher (2010). The Blame Game. Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government. Princeton: Princeton University Press.

 

Hustedt, Turid, Kristoffer Kollveit & Heidi Houlberg Samuelsen (2017). ”Ministerial Advisers in Executive Government: Out form the Dark and into the Limelight”, Public Administration 95, pp. 299-311.

 

Nielsen, P.H. (2020). Ledelse og koordination i danske regeringer 1958 til i dag. Historisk Tidsskrift, 120(2), s. 407-446.

 

Nielsen, Sigge Winther (2021). Entreprenørstaten. København: Gads Forlag.

 

Page, Edward C. (2012). Policy Without Politicians. Bureaucratic Influence in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press.

 

Jensen, Henrik (2018). Minister – mellem ministerium og Folketing. København: DJØF Forlag.

 

Poulsen, Birgitte (2005). Nye tider, nye roller? – embedsmandsroller i den danske centraladministration. København: DJØF Forlag.

 

Samuelsen, Heidi Houlberg og Amalie Trangbæk (2022). ”The Danish Core Executive. From ´Duopoly´ to ´Monopoly´?” I Kristoffer Kollveit & Richard Shaw (red.) Core Executives in a Comparative Perspective. Governing in Complex Times. London: Palgrave Macmillan.

 

Trangbæk, Amalie (2021). Life at the Top: Understanding Top Bureaucrats’ Roles as the Link between Politics and Administration. Aarhus: Forlaget Politica.

Kundskaber svarende til bacheloruddannelse i statskundskab, herunder grundfag i offentlig forvaltning.
Gennemført grundfag i offentlig ret (forvaltningsret og statsret) er en fordel.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Prøveformsdetaljer
Synopsis mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18418U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Anders Holbøll   (6-747969353435436c6976316e7831676e)
Gemt den 13-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students