Bydiplomati - Danske byers internationale relationer

Kursusindhold

Danske byer har for længst bevæget sig ud på den international arena. Men vi har ikke nogen samlet viden om, hvorfor de gør det, hvad de foretager sig derude, og hvad de opnår. I dette kursus vil vi forsøge at grave den viden vi har frem, og måske endda sammen skabe noget ny viden.

 

Danske byer deltager i internationalt samarbejde med meget forskellige forudsætninger. Nogle byer er geografisk placeret tæt på en grænse og er derfor på mange måder integreret i et andet lands erhvervs- og kulturliv og arbejdsmarked. Denne grænseoverskridende integration betyder meget for byens politik og økonomi og ikke mindst dens selvforståelse. Andre danske byer er internationale fordi det forventes af dem. Det gælder hovedstaden, som er et naturligt omdrejningspunkt for topmøder, det diplomatiske korps, internationale turister o.s.v. Men så er der de byer, der tilvælger det internationale som en del af en udviklingsstrategi, der ønsker at tiltrække arbejdskraft, investeringer, og internationale megaevents på kultur- og sportsområdet. Endelig er der byer, der måske ikke er kommet så langt endnu på det internationale område. Her er det spændende at studere, hvilke barrierer der eksisterer i den pågældende by for bydiplomatiet.

 

Der er med andre ord ganske stor variation mellem de danske byer når det kommer til hvor aktive de er på det internationale område, hvad de laver og hvad de ønsker at få ud af det. Det giver rig mulighed for at lave undersøgelser og udvikle teori.

 

I dette kursus vil vi på baggrund af nye surveys om de danske byers internationalisering, den internationale litteratur på området, egne studier og et par gæsteforelæsere blive meget klogere på den del af den kommunalpolitiske virkelighed, der har med internationale forhold at gøre. Kurset trækker på litteratur fra to statskundskabsdiscipliner: internationale relationer og forvaltning. Vi kommer til at tale om paradiplomati, diplomatiets fragmentering og dansk udenrigspolitik, men også om strategiudvikling, ledelse og organisatorisk reform.

 

Kursets indhold i 14 sessioner à to timer:

 

1. Introduktion og præsentation. Hvad er bydiplomati?

2. Teori om bydiplomati - hvorfor opstår det, og hvilke effekter har det?

 

Internationale samarbejdsområder

3. Venskabsbysamarbejdet

4. Byernes EU-kontorer

5. Internationale bynetværk

6. Gæsteforelæsning: danske byer i internationale menneskerettighedsnetværk

7. Byernes internationale erhvervsfremme

8. Internationale megaevents i danske byer

9. Gæsteforelæsning: Københavns Kommunes internationale arbejde

 

Horisontale aspekter af bydiplomatiet

10. Byers strategier for det internationale arbejde

11. Bydiplomati som samskabelse

12. Nyhedsmedierne og bydiplomatiet

13. Grænsen mellem udenrigspolitik og bydiplomati

 

Eksamensforberedelse

14. Oversigt og spørgetime

Engelsk titel

City Diplomacy – the International Relations of Danish Cities

Uddannelse

Bachelor- og kandidatuddannelser i statskundskab

Kandidatuddannelse i samfundsfag

Kandidatuddannelse i Security Risk Management

 

I efteråret 2022 tilbydes kurset også til studerende på

- Kandidatuddannelsen i Global Development

 

Indskrevne studerende tilmelder sig kurset gennem Selvbetjeningen. Kontakt venligst studieadministrationen på de enkelte uddannelser for spørgsmål vedrørende tilmelding.

Målbeskrivelse
Viden:
 
Kursusdeltagere vil opnå viden om en hidtil underbelyst dimension af Danmarks internationale relationer, hvor danske byer og kommuner indgår som centrale aktører. Empirisk får kursusdeltagere viden om forskellige måder, hvorpå byer engagerer sig i internationale forhold, samt i de internationale fora, hvor vi finder byer som internationale aktører i deres egen ret. Det gælder den europæiske arena, men også i den bredere globale netværksstyring eksempelvis på klima- og menneskerettighedsområdet

 

Færdigheder:

Kursusdeltagere bliver i stand til at forklare, hvorfor forskellige byer deltager i det internationale arbejde på forskellige måder, herunder anvender forskellige strategier og har opstillet forskellige målsætninger. De bliver desuden i stand til at redegøre for den helt særlige kommunalpolitiske kontekst for byers internationale arbejde og for hvordan denne både fremmer og hæmmer det internationale udsyn
 
Kompetencer:
 
Kursusdeltagere bliver i stand til at anvende teoretiske tilgange fra to forskellige discipliner, internationale relationer og offentlig forvaltning/organisationsteori. Der udvikles et særligt kendskab til den videnskabelige litteratur, der omhandler paradiplomati, diplomatiets fragmentering og dansk udenrigspolitik, men også om strategiudvikling, ledelse, organisatorisk reform og samskabelse

Kurset gennemføres med to timer ugentlig undervisning i 14 uger i efterårssemesteret 2022. Undervisningen er baseret på en forventning om at pensumlitteraturen er læst før hver undervisningsgang og derfor i stor udstrækning kan være dels forelæsningsorienteret dels diskussionsorienteret.

Kursuslitteraturen består af to grundbøger og en række videnskabelige tekster på dansk og engelsk. Hertil kommer en række nye surveys, der gennemføres i foråret 2022. Den samlede litteraturliste, samt hele litteraturen på samlet 900 sider, vil kunne findes på kursets hjemmeside på Absalon i god tid for kurset start 5. september 2022.

Det er en forventning at kursusdeltagerne er bekendt med grundelementerne i fagene International Politik samt offentlig forvaltning og organisation. Det er til gengæld ikke nødvendigvis et krav at de studerende skal være specialister i kommunalpolitik eller kommunalforvaltning.

Det er også en forventning, at de studerende møder op med en vilje og evne til at deltage i diskussioner på holdet, herunder udfordre den ”etablerede sandheder” og udvikle nye idéer.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Synopsis mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTK18401U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

http://polsci.ku.dk/uddannelser/eftervidereuddannelse/aabent_universitet/

Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
 • Social Data Science
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Marcussen   (2-6f6f426b6875306d7730666d)
Gemt den 28-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students