Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet er en længere akademisk opgave, hvor den studerende analyserer en selvvalgt problemstilling, der behandler konkrete samfundsforhold og har politologisk relevans. I analysen bringer den studerende udvalgte teorier og metoder fra de øvrige fag på bacheloruddannelsen i anvendelse på relevant materiale og data, og den studerende skal kritisk reflektere og diskutere analysens resultater og konklusioner.

 

Engelsk titel

Bachelor Thesis

Uddannelse

BA-projekt på 15 ects er fra forår 2023 kun for samfundsfagsstuderende.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • beskrive og forklare et konkret samfundsproblem i dets kontekst inden for et eller flere af bacheloruddannelsens fag
 • beherske udvalgte teorier og metode med analyse af den pågældende problemstilling for øje
 • reflektere over analysens resultater og konklusioner

 

Fædigheder

 • anvende teorier og metoder til at analysere relevant materiale med henblik på at besvare problemstillingen
 • udvælge, diskutere og anvende relevante metodiske tilgange til analysen samt udvælge, afgrænse, indsamle og bearbejde primært eller sekundært materiale af relevans for analysen
 • udvælge, diskutere og anvende relevante teoretiske begreber og begrebsbygninger i forbindelse med analysen samt koble analyse med teoretisk indsigt og perspektiv
 • fremstille analysen skriftligt med logisk stuktur og sproglig klarhed
 • formidle, afgrænse og operationalisere et analytisk problem i forbindelse med konkrete samfundsforhold
 • fremstille og diskutere analysen og dens styrker og svagheder

 

Kompetencer

 • skabe og tilegne sig ny viden med henblik på det valgte konkrete samfundsproblem

Arbejdet med bachelorprojektet sættes i gang ved en semesterstarts camp og understøttes løbende af metode fagcaféer – ud over bachelorseminaret.

Litteraturen udgør 1200-1800 sider og fastlægges efter aftale mellem studerende og underviser. 

Emnet for bachelorprojektet skal drøftes med vejleder eller fagkoordinator. Afleveringsfristen fremgår af eksamensplanen. Bachelorprojektet skal aflægges på tredje studieår. Bachelorstuderende vil efter bedømmelsen af bachelorprojektet ved at rette henvendelse til eksaminator kunne få en kort, mundtlig feedback på projektet inden semesterets udløb. Bachelorprojektet kan tidligst skrives på uddannelsens tredje år.

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen i Bachelorprojektet, at man har bestået Bachelorprojektseminaret.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Faget afsluttes med aflevering af et bachelorprojekt, der bedømmes med karakter og med ekstern censur.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASTB17022U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
.
Studienævn
Statskundskab studienævn
Udbydende institut
 • Institut for Statskundskab
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Asmus Leth Olsen   (4-67707275466f6c7934717b346a71)
Gemt den 10-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students