Speciale

Kursusindhold

Specialet skrives på kandidatuddannelsens 2. år. Specialet kan først påbegyndes når den studerende har bestået hvad der svarer til 1. studieår - svarende til 60 ECTS.

Formålet med specialet er, at den studerende erhverver sig kompetence af forskningsmæssig karakter i forbindelse med en sociologisk analyse af en selvvalgt problematik. Den valgte problematik kan være såvel teoretisk som empirisk. Inddragelse af empiri i analysen er således en mulighed, men ikke en nødvendighed. Specialeemnet skal godkendes af den tildelte specialevejleder.

Specialet kan variere i omfang, men må maximalt fylde 70 sider. Ved gruppbesvarelser tillægges maksimalt 35 sider per ekstra studerende i gruppen.

Den enkelte studerendes bidrag, bortset fra indledning og afslutning, der kan være skrevet i fællesskab, skal kunne identificeres.

Engelsk titel

Master Thesis

Uddannelse

Obligatorisk KA modul (KA 2015).

 

Fagpakke:

Ingen.

Målbeskrivelse

Viden

 • formulere en afgrænset og præcis problemstilling
 • redegøre for det distinkte sociologiske vidensbidrag i analysen, og hvorledes dette indskriver sig i den sociologiske tradition

 

Færdigheder

 • i fald der inddrages eget indsamlet empirisk materiale – begrunde design, metodevalg, diskutere det indsamlede materiales kvalitet, og herunder anføre eventuelle forskningsetiske overvejelser
 • inddrage relevant sociologisk teori i analysen og anstille selvstædige  betragtninger herover
 • begrunde i hvilken forstand, der er tilvejebragt ny viden eller kastet nyt lys over allerede eksisterende viden og kvalificere denne i henseende til nytte, aktualitet, teori eller metodeudvikling

 

Kompetencer

 • strukturere og argumentere overbevisende i behandlingen af den præciserede problemstilling i fald der inddrages foreliggende empirisk materiale – udvise kritisk stillingtagen til dette datamateriale
 • kritisk diskutere og perspektivere den producerede viden

Vejledning:

I forbindelse med specialeskrivningen placeres hver studerende i en klynge sammen med et antal andre studerende og tildeles af studielederen en specialevejleder. Ved tildelingen af specialevejleder tages der hensyn til faglig kompetence i lærerforsamlingen i forhold til specialets problemstilling, ligesom forslag til specialevejleder fra den studerende tages i betragtning.

Vejledning er tilknyttet 1. prøveforsøg og der gives derfor ikke vejledning på 2. og 3. prøveforsøg. Dette gælder også, selvom den studerende ikke måtte have deltaget i alle klyngevejledningerne knyttet til 1. prøveforsøg.

Den i specialet anvendte litteratur vælges frit af den studerende under rådgivning af specialevejlederen.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Individuel eller gruppe (max 4 studerende).
Specialet afsluttes med mundtlig prøve, der tager form som et forsvar, og der foretages en samlet vurdering af specialet og forsvaret. Specialet bedømmes af specialevejleder og en ekstern censor. Det skriftlige produkt vægter 2/3 og forsvaret vægter 1/3 i den samlede bedømmelse.

Ved specialer skrevet i grupper gennemføres det mundtlige forsvar som gruppe. Ved mundtlig eksamination i gruppe karakterbedømmes hver studerende individuelt. Der gives en samlet karakter for både specialeafhandling og det mundtlige forsvar.

Specialet må maximalt fylde max 70 sider à 2400 tegn. Ved gruppebesvarelser tillægges 35 sider pr. ekstra studerende i gruppen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Vejledning
 • 19
 • Eksamensforberedelse
 • 804
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 824

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
ASOK05090U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Klyngevejledning planlægges af vejleder
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
 • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jakob Johan Demant   (2-78724e817d713c79833c7279)
Studieleder
Underviser

Vejleder tildeles af studieleder

Gemt den 24-06-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students