Social udviklings- og integrationspsykologi - Seminarhold

Kursusindhold

 Under ovenstående ramme udbydes følgende seminarhold i efterårssemestret 2022 og foråret 2023

Seminarhold 1: Vidensanvendelse i udvikling af psykologfaglig praksis v/ Andreas Brøgger Jensen, Amalie Vatne Brean, Marie Lagoni

 

Krav om at arbejde evidensbaseret bliver stadig mere udbredt på tværs af kontekster for psykologfagligt arbejde og implementering af nye metoder og interventionstyper bliver stadig mere frekvente. Derved bliver psykologer ofte konfronteret med ny viden og evidens, som skal definere eller omdefinere praksis. Denne udvikling kalder blandt andet på at vi som psykologer kan forholde os kritisk refleksivt til den viden vi møder. Her finder vi det særligt vigtigt at have blik for forholdet mellem individuel udvikling og den sociale og kulturelle kontekst for udvikling, både i forhold til udredning, intervention og evaluering af interventioner.

Samtidig møder vi som psykologer ofte en forventning om at vi påtager os rollen som eksperter og at vi fra denne position træffer beslutninger, der har stor indflydelse på de involveredes liv. Det kalder blandt andet på at vi får blik for fordelingen af viden og magt mellem os selv som praktikere og dem vi arbejder med.

På dette hold vil vi derfor arbejde på at klæde holdets deltagere på til at forholde sig til rollen som ekspert og til den viden vi anvender.

 

Fagets hovedemner kan kategoriseres under følgende overskrifter:

 • Evidensbegrebets og det værdifrie ideal
 • Inddragelse og deltagelse
 • Systemteoretiske perspektiver på samspillet mellem individ og kontekst
 • Subjektet som deltager i samfundsmæssige kontekster
 • Magt- og styringsformer
 • Normative antagelser i arbejdet med forældrerollen
 • Køn og kønsidentitet
 • Krop og psyke i transitionsfaser
 • Individuel udvikling i sociale kontekster

 

Eksamensbestemmelser:

 • Deltagelse i gruppearbejde, diskussion og refleksion på holdet, der demonstrerer en minimumspræstation i henhold til læringsmål fastlagt af studienævnet.
 • Et kortere studenteroplæg som en del af en gruppe på to personer.
 • Aflevering af 2 responspapirer af max 5 siders længde i grupper af 2 deltagere, på baggrund af relevant selvvalgt litteratur, samt pensumlitteratur.
 • Udarbejdelse af begrebskort (i gruppe): op til 2 gange i løbet af semestret.

 

 

Engelsk titel

Community Psychology - Seminar class

Målbeskrivelse

Overordnet mål for læringsudbytte

Ved afslutning af undervisningsmodulet skal den studerende kunne redegøre for, reflektere kritisk over, diskutere og anvende centrale SUI-psykologiske begreber og metoder analytisk med henblik pa at forstå og (re)formulere relevante problemstillinger, gerne i forbindelse med en konkret case, samt beslutte, vurdere og evaluere psykologisk intervention i sociale og kulturelle relationer.

Mål for læringsudbytte ved Seminarhold

Den studerende kan ved afslutning af Seminarholdet:

 • Udvikle en SUI-psykologisk begrundet problemstilling, der involverer relevante udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til en given/et givet SUI-psykologisk case/oplag.
 • Udvælge SUI-psykologisk teori, empiri og udrednings- og/eller interventionsmetoder af relevans for problemstillingen, og forholde sig nuanceret og kritisk hertil.
 • Udarbejde en sammenhængende analyse af den SUI-psykologiske problemstilling og de mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder i forhold til denne.
 • Diskutere implikationerne og relevansen af de anvendte teorier og mulige udrednings- og/eller interventionsmetoder, bl.a. med fokus pa individuelle, sociale, kulturelle eller evt. andre kontekstbetingede forhold, der kan pavirke analysen af problemstillingen.
 • Reflektere over psykologfaglige og etiske sporgsmal, der knytter sig til problemstillingen og de mulige interventioner.

 

Seminarhold

600 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur

Pensumlister  

Ikke relevant
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve, men opgaver og aktiv undervisningsdeltagelse kan udføres i grupper med maximalt 5 studerende. Ved gruppeopgave eller mundtlige fremlæggelser i grupper skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del kan dog være fælles jf. rammestudieordningens afsnit om Individuelle prøver og gruppeprøver. Formen fremgår af det konkrete undervisningsudbud.
OMFANG: Afhænger af det konkrete kursusudbud.
SÆRLIGE BESTEMMELSER: Uanset om de studerende arbejder individuelt eller sammen i grupper om de krævede aktiviteter, skal det sikres ved mundtlige præsentationer, individuelle skriftlige opgaver og/eller ved individuelle bidrag i fælles skriftlige opgaver, at den enkelte studerendes præstationer lever op til de fastsatte krav, herunder anvendelse af den krævede mængde obligatorisk og selvvalgt litteratur. Der ydes vejledning og feedback under processen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 30
 • Total
 • 30

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15410U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

10 uger, med start uge 36 / 6
Placering
Efterår og Forår
Pris

800 kr. per ECTS

Skemagruppe
C
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andreas Brøgger Jensen   (14-63706674676375306c67707567704272757b306d7730666d)
Underviser

Andreas Brøgger Jensen, Amalie Vatne Brean og Marie Lagoni

Gemt den 22-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students