Klinisk psykologi - Praksishold

Kursusindhold

Praksishold 1 v/Trine Garff – Praksishold i eksistentiel psykoterapi

Formålet med dette praksishold er at give de studerende en indføring i, og en erfaring med eksistentiel fænomenologisk psykoterapi.

Vi vil bruge Ernesto Spinelli’ terapimodel som et vejkort, og igennem mødet med holdets klienter, oplæg, øvelser og diskussion langsomt inddrage de store eksistentielle tænkere, således at vi bliver klogere på det landskab, som hedder eksistentiel fænomenologisk filosofi og psykoterapi.

Det er vigtigt, at alle der melder sig til holdet, er parate til at deltage aktivt i undervisningen. Vi vil lave øvelser og supervision, som kræver åbenhed og et personligt engagement

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 

Praksishold 2 v/ Marie Louise Reinhold-Dunne - Metakognitiv terapi til angst og depression

Dette praksishold har fokus Metakognitiv Terapi til behandling af angst- og depressionslidelser. Holdet vil tage udgangspunkt i litteraturen til voksne, men der vil være diskussioner om hvordan teori samt terapi kan adapteres til børn og unge. På kurset vil den studerende ydermere lære at identificere angst- og depressionslidelser, samt foretage differentialdiagnostiske undersøgelser/overvejelser. Den studerende vil få kendskab til undersøgelses- og interventionsmetoder, samt lære at analysere og reflektere over udført undersøgelse og behandling. Der vil være ugentlige øvelser i mindre grupper samt blive anvendt videomateriale til at illustrere de forskellige terapeutiske retninger. Analyser af, refleksioner over og spørgsmål til ugens pensum samt praktiske øvelser udgør grundlaget for undervisningen i klasseværelset.

samt praktiske øvelser udgør grundlaget for undervisningen i klasseværelset

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Det forventes, at den studerende har læst pensum til hver undervisningsgang samt er aktiv deltagene i øvelser i undervisningen.

 

Praksishold 3 v/ Sonja Breinholst -  At arbejde kognitivt adfærdsterapeutisk med børn og familier på en specialiseret behandlingsklinik for angste børn og unge

Vil du gerne opleve hvordan det i praksis foregår på en specialiseret klinik der behandler børn, unge med angst? Vil du se hvordan man laver undersøgelser af børn og familier med angst? Og vil du lære hvordan man behandler angst ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi? Så er dette praksishold noget for dig. På holdet vil du både blive undervist i de teoretiske aspekter ved angstbehandling med kognitiv adfærdsterapi, og opleve og derigennem lære hvordan diverse teknikker herfra integreres i praksis. Ligeledes vil der være fokus på mere almene undersøgelses- og behandlingsprincipper for børn og familier såsom alliancedannelse, journalnotatskrivning, motivation mv.

Undervisningen på holdet er tilrettelagt som en integreret del af de kliniske aktiviteter ved Center for Angst. Center for Angst er en behandlingsklinik på KU med speciale i angst og depression samt kognitiv adfærdsterapi. Du vil som studerende i en gruppe følge et behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens behandlingstemaer og teknikker og inddrage observationerne i holdundervisningen. På undervisningsplanen står ugens sessioner, samt hvilke videoer I skal se, uge for uge.

Derudover skal alle studerende deltage i én live undersøgelse af enten et barn/ung eller forældrepar med personale ved Center for Angst.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Undervisningen på holdet er tilrettelagt som en integreret del af de kliniske aktiviteter ved Center for Angst. Center for Angst er en behandlingsklinik på KU med speciale i angst og depression samt kognitiv adfærdsterapi. Du vil som studerende i en gruppe følge et behandlingsforløb, der er udført i klinikken via ugentlige videosessioner. Gruppen skal på baggrund heraf identificere ugens behandlingstemaer og teknikker og inddrage observationerne i holdundervisningen. På undervisningsplanen står ugens sessioner, samt hvilke videoer I skal se, uge for uge.

Derudover skal alle studerende deltage i én live undersøgelse af enten et barn/ung eller forældrepar med personale ved Center for Angst.

Undervisningen består af klasseundervisning (10 gange à 1,5 timer) samt tilstedeværelse i klinikken (24 timer). Disse klinikaktiviteter består af 2 timers undersøgelsesdeltagelse, samt 11 x 1.5 times ugentlig videoobservation af et behandlingsforløb. Studerende har ansvar for at finde tider, hvor de ikke har øvrig undervisning, inden for normal arbejdstid til klinikaktiviteterne.

 

Praksishold 4 v/Peter Dalsgaard - Kognitiv-adfærdsterapi - grundlæggende metoder

Kurset vil give et indblik i den praktiske anvendelse af kognitiv adfærdsterapi ud fra empirisk baseret teori og fra aktuel forskning. Der vil inddrages både anden bølge kognitive tilgange såvel som nyere tredje-bølge tilgange, og der vil blive arbejdet med at lære forskellige typer terapeutiske interventioner, såsom kognitiv omstrukturering og kognitiv defusion samt adfærdseksperimenter. Emnerne vil omfatte depression og angst såvel som lidelser med mere specifikke kropslige komponenter såsom somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser og stress. Omend fokus er på praksis, vil tilgangen endvidere blive forsøgt placeret i f t den samfundsmæssige udvikling.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Forløbet kræver aktiv deltagelse fra den enkelte deltager og i undervisningen indgår der – foruden oplæg fra underviser – bl.a., videooptagelser, demonstrationer, rollespil og forskelligt gruppearbejde.

Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
 

Praksishold 5 v/ Tine Meyer Thomsen – Mindfulness i terapien - på et ACT & MBCT inspireret grundlag.

Klinisk praksishold med fokus på udvikling af terapeutisk nærvær og nysgerrighed ud fra det bredere arbejdsområde, der hedder Acceptance & Commitment Therapy (ACT) – en nyere gren af kognitiv terapi, der integrerer mindfulness og accept-strategier med værdibaseret, engageret handling som et middel til at øge den psykologiske fleksibilitet.

Holdet vil fungere som klinikhold med aktivt klientarbejde, hvor to studerende vil agere som terapeuter for hver sin klient – i samarbejde med en medstuderende som observatør. De individuelle terapiforløb vil blive superviseret af underviser i samarbejde med holdet som aktivt, reflekterende team. Terapisessionerne optages på video og anvendes som undervisningsmateriale. Alle studerende forventes således at deltage aktivt ved fælles supervision og refleksion over klientarbejdet min. tre timer om ugen.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Deltagelse i plenumdiskussioner, supervision og refleksion på holdet.
 • Mundtligt oplæg af maks. en halv times varighed (terapeuter & observatører undtaget). Med udgangspunkt i et af temaerne – primært fra obligatorisk pensum – præsenteres og diskuteres en relevant klinisk problemstilling.
 • Afsluttende fri skriftlig refleksionsopgave på maks. 5 sider: Med udgangspunkt i både obligatorisk og selvvalgt pensum analyseres og diskuteres en teoretisk problemstilling, der har afspejlet sig i det kliniske arbejde og supervision på praksisholdet.   

 

Praksishold 6 v/Maja Zandersen - Psykodynamisk assessment og psykoterapi

På dette hold introduceres de studerende til psykodynamisk terapi med fokus på dens praksisrelaterede grundbegreber. Der bliver her tale om at undersøge og forstå den psykodynamiske metode som en måde dels at forholde sig til/forstå og dels være med klienten på frem for at anvende bestemte handlingsorienterende teknikker.

To studerende vil skulle gennemføre et terapiforløb med en klient og præsentere videoklip fra terapien for resten af holdet. Klientforløbene superviseres af underviser og resten af de studerende, der deles op i 2 reflekterende teams.

Foruden grundbegreberne vil der på holdet blive lagt vægt på psykodynamiske problemstillinger af relevans for de svære psykiske lidelser, som psykologer i psykiatrien møder i deres kliniske praksis. Her udgør den klinisk psykologiske udredning et naturligt fokus, og vi vil på holdet berøre interviewteknik, den psykiatriske anamnese, diagnostik og differentialdiagnostik.

Undervisningen tilrettelægges således, at der veksles mellem supervision af klientforløb, studenteroplæg og diskussionsgrupper

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Det forventes, at alle studerende deltager aktivt i supervisionen af klientforløbene (som reflekterende teams). Endvidere skal de studerende, som ikke har klientforløb, levere minimum et mundtligt oplæg på baggrund af pensum. Alle studerende skal deltage aktivt i diskussion af pensum og praksis.

 

Praksishold 7 v/Anne Ranning - Behandling af ængstelig/evasiv personlighedsstruktur med Dialektisk adfærdsterapi Radically Open (DAT-RO)

Praksisholdet giver den studerende viden om psykopatologi hos personer med ÆEP, samt kompetencer og praktiske færdigheder i udredning og behandling af disse patienter indenfor den ambulante behandlingspsykiatri. Der er fokus på den psykoterapeutiske metode DAT-RO, som er dialektisk adfærdsterapi udviklet til personer, hvis psykologiske vanskeligheder primært skyldes overkontrol. Metoden er manualbaseret og har grundlæggende principper og redskaber, som vil være anvendelige for den kommende psykolog i mange behandlingssammenhænge også for ikke-patologiske tilstande. I Psykoterapeutisk Klinik er vi certificerede i- og tilbyder DAT-RO forløb til personer med ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, og den studerendes studieaktivitet består i at gennemføre et 12 sessioners individuelt forløb med en patient. Forløbet vil dermed give et indblik i- og praktisk erfaring med den ambulante behandlingspsykiatri. Studieaktiviteterne superviseres af underviseren og klinikere fra klinikken. En introducerende undervisning til praksisholdet vil foregå mandag formiddage i Psykoterapeutisk Klinik – Region Hovedstadens Psykiatri, mens de praktiske aktiviteter kan foregå på andre tidspunkter i løbet af ugen. Da aktiviteterne skal passe med klinikkens indtag af patienter, vil aktiviteterne være ujævnt fordelt hen over semestret og de sidste aktiviteter kan for nogle kan strække sig ind i primo 2023. Det samlede antal timer med fremmøde for den studerende vil ca. være 40 timer

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

Da aktiviteterne skal passe med klinikkens indtag af patienter, vil aktiviteterne være ujævnt fordelt hen over semestret og de sidste aktiviteter kan for nogle kan strække sig ind i primo 2023. Det samlede antal timer med fremmøde for den studerende vil ca. være 40 timer.

Eksamensdato for praksishold 7 er den 31. januar 2023.

Praksishold 8 v/Monika Walczak - Introduction to metacognitive theory and therapy.

In this practical clinical course, the students will be introduced to metacognitive theory of psychopathology and metacognitive therapy for anxiety disorders and depression for adults. The students will learn how to conduct a metacognitive case formulation, and how to conduct a course of short-term therapy for anxiety disorder and/or depression, using metacognitive method.

The course consists of short lectures introducing theory and practical application of metacognitive techniques, active therapeutic work, where two students will conduct therapy with clients, as well as self-study, where the students will practice introduced techniques in pairs of two.

The individual therapy sessions will be recorded and used as teaching material. Therapeutic sessions will be supervised by the teacher in collaboration with the rest of the students, who will form an active and reflective peer supervision team.  All students are expected to participate actively in group discussions, supervision, as well as self-study work.

The course will be taught and supervised in English, and therapy sessions will be conducted by the students in Danish. Final assignments can be written in English or Danish.

Undervisningsform og aktiv deltagelse:

 • Participation in plenary discussions, supervision and reflections regarding metacognitive theory and therapy, work with clients, as well as self-study work.
 • Oral presentations summarizing the experience of metacognitive techniques practiced during self-study practice, from both “therapist” and “client” perspective.
 • Final written reflection assignment of a maximum 5 pages. The reflection paper should include a description, analysis and discussion of a theoretical problem, encountered in the clinical work and supervision.
 • The assignment should be based on both compulsory and self-chosen literature.
Engelsk titel

Clinical Psychology - Practical training

Målbeskrivelse

Den studerende kan ved afslutning af Praksisholdet:

 • Redegøre for udvalgte klinisk psykologiske problemstillinger, som optræder i de klientforløb, der præsenteres på holdet, samt for klinisk psykologisk teori, empiri, udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder af relevans for disse problemstillinger.
 • Redegøre for og analysere direkte eller indirekte erfaringer med klientforløb ud fra klinisk psykologisk teori, empiri, samt udrednings-, interventions- og evalueringsmetoder.

Praksishold

300 siders obligatorisk samt 200 siders selvvalgt litteratur.

Pensumlister   

Ikke relevant
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
EKSAMENSBESTEMMELSER: Afsluttende skriftlig opgave, der med inddragelse af litteraturen reflekterer en i forhold til praksisholdet relevant problemstilling.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Max 5 siders fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se "Målbeskrivelser"

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Total
 • 42

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSK15220U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

14 uger med, start uge 36
Placering
Efterår
Skemagruppe
B og C
Kapacitet
20-30 studerende pr. praksishold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jan Nielsen   (11-70677434746f6b72796b744676797f34717b346a71)
Underviser

Trine Garff
Marie Louise Reinholdt-Dunne
Sonja Breinholst
Peter Dalsgaard
Tine Meyer Thomsen
Maja Zandersen
Anne Ranning
Monika Walczak

Gemt den 13-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students