Klinisk psykologi

Kursusindhold

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser. Sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger belyses og sættes i forhold til forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber.

Formålet med fagelementet er at introducere forskellige psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, spændende fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi og belyse disse ud fra aktuel forskning.

Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande gennem brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test vil blive behandlet, ligesom interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse
inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter vil være en del af fagelementet. Den kliniske psykologs konkrete arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger og forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område vil også være en del af forløbet. Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser, herunder sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger.

 

Engelsk titel

Clinical Psychology

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende:

Viden

 • kunne demonstrere kendskab til relevante teorier om klinisk psykologiske problemstillinger
 • kunne demonstrere kendskab til kliniske screeningsredskaber, interview og tests
 • kunne demonstrere kendskab til interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse og deres forhold til tilgrænsende fagområder, f.eks. det psykiatriske og sociale område
 • kunne redegøre for centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri
   

Færdigheder

 • kunne identificere centrale elementer ved givne klinisk psykologiske problemstillinger
   

Kompetencer

 • kunne analysere og vurdere de anvendte teorier, metoder og arbejdsformers muligheder og begrænsninger i forhold til problemfeltet

Undervisningen består af forelæsninger (teori, metode, empiri og arbejdsformer) og seminarhold (teori, metode, empiri og arbejdsformer).

- Til forelæsningerne forventes den studerende at forberede sig gennem litteraturstudier. Anbefalet litteratur angives i forelæsningsplanen.
- På seminarholdene behandles de forskellige teoretiske retninger og metoder via forskellige læringsaktiviteter, herunder cases, som kan illustrere klinisk psykologiske problemstillinger såsom udredning af psykopatologi.

Det anbefales, men kræves ikke, at Udviklingspsykologi bestås forud for Klinisk psykologi.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der tilbydes mundtlig feedback for de studerende der får bedømmelsen 4, 02, 00 og -3.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
PRØVEFORM: Skriftlig ugeopgave omhandlende en specifik klinisk problematik.
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSER: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med op til 3
deltagere. Ved gruppeprøver skal den enkelte studerendes bidrag kunne konstateres, så det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted. En mindre del af opgaven kan dog være fælles jf. rammestudieordningens pkt. 4.6.
OMFANG: Omfanget af den bundne skriftlige hjemmeopgave er max 14 sider ved 1
studerende, max 21 sider ved 2 studerende og max 24 sider ved 3 studerende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
Prøveformsdetaljer
GRUPPEPRØVEBESTEMMELSE: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
OMFANG: Omfanget af opgaven er max 12 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Prøven er en intern prøve.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 84

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
APSB11011U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Bachelor
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Forelæsning 14 uger, med start uge 36 - Holdundervisning 13 uger
Placering
Efterår
Pris

800,00 kroner pr. ECTS

Skemagruppe
B og C
Kapacitet
Ca. 30 studerende pr. hold
Studienævn
Studienævn for Psykologi
Udbydende institut
 • Institut for Psykologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Marie Louise Reinholdt-Dunne   (15-7064756c683175686c716b726f67774373767c316e7831676e)
 • Stig Bernt Poulsen   (12-797a6f6d3476757b72796b744676797f34717b346a71)
Gemt den 19-05-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students