Anvendt antropologi

Kursusindhold

Dette kursus skal gøre de studerende i stand til at bruge deres antropologiske, analytiske færdigheder i forhold til konkrete, samfundsmæssige problemstillinger, udarbejde og formidle relevante løsningsforslag, og reflektere kritisk over det gennemførte arbejde. De studerende skal med udgangspunkt i et stillet projektopdrag udfærdige en problemformulering og en projektplan, gennemføre et udrednings- og analysearbejde, og formidle resultaterne. Arbejdet skal resultere i (1) en grundrapport, der rummer en kritisk diskussion af opdraget og begrunder valget af egen problemformulering, fremlægger eksisterende og ny viden af relevans for problemstillingen, , inddrager antropologiske begreber og perspektiver i analysen, reflekterer over den anvendte antropologis potentialer og begrænsninger, og opstiller og formidler anbefalinger i forhold til den konkrete opdragsgiver, samt (2) en mundtlig præsentation understøttet af visuelle virkemidler rettet til opdragsgiveren , hvor resultater, anbefalinger og refleksioner med udgangspunkt i den gennemførte projektarbejde fremlægges.

 

Undervisningen består af en forelæsningsrække, en seminarrække samt vejledning.

 

Seminarrækken tager udgangspunkt i et konkret opdrag fra en ekstern samarbejdspartner inden for kursets udvalgte temafelter.

 

Seminarrækken vil i løbet af kurset i stadig højere grad foregå som projektsupervision. Det tilstræbes, at de studerende frit kan vælge overordnet tema, men det kan ikke garanteres, da der skal være en nogenlunde ligelig fordeling af studerende på de enkelte hold. I den første del af kurset følger de studerende en ugentlig forelæsning samt vejledningstimer, der indfører de studerende i problembaseret projektarbejde samt den anvendte antropologis teoretiske grundlag, metoder og udfordringer. Den sidste del af kurset består af forelæsninger, seminarer og vejledningsforløb; hertil kommer særskilte timer i praktiske færdigheder, der knytter sig til kurset. I løbet af kurset skriver de studerende portfolio-opgaver, der understøtter projektarbejdets forløb. Underviserne fastsætter antal, indhold og form på portfolio-opgaverne; samt formen for feedback til de studerende. Mundtlige præsentationer af projektarbejdets resultater indgår også i undervisningen.

Engelsk titel

Applied Anthropology

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende

• Demonstrere nuanceret og problematiserende indsigt i den givne problemstilling

• Have viden inden for et specifikt antropologisk emne

 

Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende

• Kunne finde og udvælge relevant materiale i forhold til en given samfundsmæssig problemstilling, herunder identificere og anvende antropologisk og andet egnet kildemateriale og forholde sig kritisk til samme, samt identificere relevante behov og muligheder for at fremskaffe og anvende eget, etnografisk datamateriale

• Kunne reflektere over etiske spørgsmål, der knytter sig til projektarbejde

 

Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende

• Planlægge og gennemføre et projektarbejde på baggrund af en antropologisk problemformulering

• Opstille en antropologisk informeret problemformulering i relation til et givet projektopdrag Problemformuleringen skal målrettes opdragsgiveren (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper)

• Udarbejde en analyse på baggrund af problemformuleringen med sigte opstillingen af operationaliserbare løsninger

• Opstille begrundede forslag og anbefalinger i forhold til den valgte problemformulering, der er målrettet den konkrete opdragsgiver (og evt. andre, relevante eksterne målgrupper)

• Reflektere kritisk over anvendelsen af antropologisk og anden viden i projektarbejdet og opgaveløsningen, herunder anlægge fagligt begrundede overvejelser om etik og samfundsansvar

• Indplacere og diskutere det specifikke opdrag og projektarbejde i relation til anvendelsen af antropologisk viden i mere generel forstand

 

 

Forelæsninger, temahold-undervisning, temhold-øvelser, workshops, selvst. datasøgning, feltarbejde, møder med eksterne parter, præsentationer, rapportskrivning m.v.

Obligatorisk pensum: 550 sider.

Herudover skal hver gruppe af studerende udvælge og inddrage min. 125 siders litteratur af relevans for deres projektarbejde og behandlet med behørig kildekritisk tilgang. Det vil typisk omfatte antropologisk og anden videnskabelig litteratur, rapporter (redegørelser, projektbeskrivelser, evalueringer, osv.) og andre former for policy-dokumenter fra myndigheder og organisationer på det pågældende område, samt statistisk materiale, internetsider, materiale fra tidsskrifter, dagblade og elektroniske medier, osv.

Bacheloruddannelsens 1.-3. semester bør være bestået før kurset Anvendt Antropologi følges.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback på portefolio-opgaver undervejs, kort skriftlig feedback på eksamensopgaver

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering og mundtlig præsentation:
1) En grundrapport , der præsenterer projektarbejdet som helhed
2) En visuelt understøttet mundtlig præsentation for opdragsgiveren – de visuelle dele afleveres til bedømmelse sammen med grundrapporten.
Projekterne og de skriftlige afleveringer udarbejdes i udgangspunkt i grupper på 3-5 personer, men kan undtagelsesvist udarbejdes individuelt eller parvist. Den enkelte studerendes bidrag skal kunne konstateres, så det sikres at individuel bedømmelse finder sted. Læs mere om gruppeeksaminer i studieordningen. Formalia ved en skriftlig hjemmeopgave i gruppe kan findes her: https:/​/​kunet.ku.dk/​studie/​antropologi-ba/​Sider/​Emne.aspx?topic=Skriftlighjemmeopgave&topicId=265ca0b2-9132-4e58-b45e-a5a4243593fe#265ca0b2-9132-4e58-b45e-a5a4243593fe

Hvis I er en gruppe, der skriver sammen, bliver I bedømt individuelt. Det betyder, at I skal sørge for at vise tydeligt, hvilke dele af opgaven, I har skrevet hver især. Det skal I gøre ved at skrive navne ud for delene i indholdsfortegnelsen og ved indledningen til de dele af opgaven, som I hver isæt er ansvarlig for.

Indledning, konklusion og evt. delkonklusioner eller opsummeringer kan I notere som skrevet i fællesskab.

Projekterne og de skriftlige afleveringer udarbejdes i grupper på op til 5 personer, men kan udarbejdes individuelt.
Længde: 41.040-50.160 anslag for én studerende + 4.800 anslag pr. ekstra medlem i gruppen. Ved gruppeopgave skal den enkelte studerendes bidrag være tydeligt markeret i opgaven.

NB: skulle eksamen blive lagt om, grundet COVID-19, vil den blive som følgende: Alternativ prøveform: Skriftlig grundrapport og online præsentation af formidlingsproduktet (fra fysisk oplæg til Zoom oplæg).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Øvelser
 • 9
 • Projektarbejde
 • 209,5
 • Seminar
 • 28
 • Vejledning
 • 12
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AANB18007U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema
Studienævn
Antropologi studienævn
Udbydende institut
 • Institut for antropologi
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Simon Westergaard Lex   (9-756b6f7170306e677a426370766a7471306d7730666d)
 • Kasper Tang Vangkilde   (16-6e6476736875317964716a6e6c6f6768436471776b7572316e7831676e)
Gemt den 29-04-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students