Samfundsbeskrivelse A

Kursusindhold

Forelæsningerne og holdundervisningen dækker følgende emner og metoder:

- Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).
- Regnearksprogrammet Excel, herunder gennemgang af vækstbidragsberegninger, ændringsberegninger, indeksberegninger, glidende gennemsnitsberegninger, vendepunktsberegninger, kvotientberegninger, realberegninger, produktivitetsberegninger, elasticitetsberegninger samt udarbejde forskellige figurer f.eks. Lorenz-kurve, box-plot, lagkagediagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer mm. Derudover sæsonkorrektionsberegninger og almindelige histogrammer.

- Kobling mellem Word og regnearksprogrammet Excel med hensyn til overflytning af figurer
- Nationalregnskabets formål, afgrænsning, prisbegreber, indkomstbegreber, produktivitetsbegreber, beskæftigelsesbegreber, forsyningsbalancen og den funktionelle indkomstfordeling, herunder fordelt på erhvervsgrupper samt forklare identiteterne: opsparing = disponibel BNI - forbrug, fordringserhvervelsen, netto = opsparing – investeringer

- Relevante nøgletal fra nationalregnskabets forsyningsbalancen, hovedkonti og institutionelle sektorer.
- Forklaringer på udviklingen i forsyningsbalancens komponenter, nettofordringserhvervelsen og opsparing.
- Inflationsbegrebet, prisfastsættelse, prisdannelse, prisindeks f.eks. forbrugerprisindeks, nettoprisindeks, producentprisindeks for varer og importprisindeks for varer samt for indkomstbegreber.
- Forklaringer på udviklingen i udvalgte prisindeks og kunne aflæse en Lorenz-kurve.
- Redskaber til udarbejdelse af en rapport om for et vilkårligt samfundsrelevant område, hvor den studerende selv har fundet relevante statistisk data, foretaget en bearbejdning og fremstilling af data til nye statistikker, præsenteret og beskrevet indholdet i statistikkerne, herunder relevante definitioner samt forklaringer til årsagen til den beskrevne udvikling i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer, som opfylder alle formkrav.

Engelsk titel

Descriptive Economics A

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i økonomi – Obligatorisk fag på 1. semester

Tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi - Obligatorisk fag på 1. semester

Målbeskrivelse

Der er tale om et indledende kursus på Økonomi med særlig fokus på, at de studerende opnår viden/færdigheder/kompetencer i at finde relevante statistiske rådata eller statistik for et vilkårligt samfundsrelevant område, bearbejde og fremstille data til nye statistikker, præsentere og beskrive indholdet i statistikkerne samt forklare årsagerne til den beskrevne udvikling med udgangspunkt i den samfundsbeskrivende metode. Kurset er af praktisk betydning for såvel studerende som uddannede økonomer, hvad enten de kommer til at arbejde i den private sektor eller i den offentlige sektor.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk).
 • Regnearksprogrammet Excel i opgaveløsningen samt om vækstbidragsberegninger, ændringsberegninger, indeksberegninger, glidende gennemsnitsberegninger, vendepunktsberegninger, kvotientberegninger, realberegninger, produktivitetsberegninger, elasticitetsberegninger samt udarbejde forskellige figurer f.eks. Lorenz-kurve, box-plot, lagkagediagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer, sæsonkorrektionsberegninger og almindelige histogrammer.
 • Nationalregnskabets formål, afgrænsninger, prisbegreber, indkomstbegreber, produktivitetsbegreber, beskæftigelsesbegreber, forsyningsbalancen og den funktionelle indkomstfordeling, herunder fordelt på erhvervsgrupper,
 • Nationalregnskabsidentiteterne: opsparing = disponibel BNI - forbrug, fordringserhvervelsen, netto = opsparing – investeringer
 • Relevante nøgletal fra nationalregnskabets hovedkonti og institutionelle sektorer samt forklaringer på udviklingen i forsyningsbalancens komponenter, nettofordringserhvervelsen og opsparingen.
 • Inflationsbegrebet, prisfastsættelse, prisdannelse, prisindeks f.eks. forbrugerprisindeks, nettoprisindeks, producentprisindeks for varer og importprisindeks for varer, indkomstbegreber og forklaringer på udviklingen i udvalgte prisindeks og Lorenz-kurver.

 

Færdigheder:

 • Bruge Danmarks Statistiks statistikbank
 • Foretage relevante beregninger på lommeregner, i regnearksprogrammet Excel og ved eksamen tilsvarende funktionaliterer på de i eksamenslokalet tilknyttede computere.
 • Udvælge relevante dele af de gennemgåede emner, begreber, identiteter, sektorer og konti samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i nationalregnskabet, når udviklingen skal beskrives. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i forsyningsbalancens komponenter, nettofordringserhvervelsen, opsparingen og andre relevante indkomstbegreber i nationalregnskabet.
 • Udvælge relevante begreber og prisindeks samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i priser, når udviklingen skal beskrives. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i nøgletal inden for prisindeks.
 • Udvælge relevante indkomstbegreber samt beskrive forskelle mellem disse inden for de gennemgåede emner i indkomster, når udviklingen skal beskrives. Udvælge centrale forklaringer på udviklingen i nøgletal inden for indkomstbegreber og Lorenz-kurver.
 • Udarbejdelse af en rapport i et gennemgået samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer, som opfylder alle formkrav.

 

Kompetencer:

 • Bruge Danmarks Statistiks statistikbank i andre sammenhænge
 • Bruge regnearksprogrammet Excel og de forskellige beregninger i andre sammenhænge
 • Bruge viden og færdigheder om nationalregnskabet, inflation, og indkomster i andre sammenhænge
 • Udarbejde af en rapport om et samfundsbeskrivende emne med angivelse af de statistiske begreber, herunder definitoriske forskelle, med såvel en beskrivende del som en forklarende del, herunder en klar sammenhæng mellem de to dele, samt fremstille besvarelsen i et klart og forståeligt sprog med en passende opstilling af tabeller og figurer.

Forelæsningerne er opdelt i et metodespor og i et fagspor:

- Metodesporet har fokus på fremstilling, bearbejdelse og anvendelse af data, hvor udgangspunktet er statistikbanken.dk, fremstillede datasæt samt beregninger og fremstilling af figurer i Excel-regneark samt kobling mellem Word og Excel.
- Fagsporet har fokus på nationalregnskabet, indkomster, priser og EU’s økonomiske og monetære politikker samt EU-budgettet.

Under forelæsningerne bliver der anvendt et interaktivt redskab Socrative, som gør at du som studerende undervejs kan se, om du forstår, hvad der bliver forelæst om.

Holdundervisningen vil dels specifikt fokusere på at understøtte såvel metodespor som fagspor, herunder selvstændigt gennemgå særlige dele af pensum.

I forbindelse med undervisningen stilles der løbende skriftlige opgaver til dels at støtte gennemgangen af stoffet, dels at opøve en almindelig færdighed i brugen af det foreliggende samfundsbeskrivende materiale.

Restriktioner vedr en pandemi:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning i tilfælde af en pandemi. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

 • Seneste elektroniske udgave af Statistisk Tiårsoversigt fra Danmarks Statistik

 • Morten Hjulsager: Nationalregnskabet, seneste udgave

 • Kasper Lindgaard: Priser, indkomst og ulighed, seneste udgave

 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen: Praktisk Statistisk metode for økonomer, seneste udgave.

 • Mikael Trier og Per Ulstrup Johansen Danmarks Økonomi siden 1980, seneste udgave.

Ingen ud over de formelle adgangskrav til bachelor uddannelsen i Økonomi.

Økonomistudiets formelle adgangskrav.

Lektionsplan:
2 timers forelæsning pr uge fra uge 36-50 (minus uge 42). I den første uge af semesteret afholdes der ekstra forelæsninger.
Holdundervisning 2 timer 1-2 gange pr. uge fra uge 36/37 til uge 51 (minus uge 42).

Tid og sted for undervisningen:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket/ et af linkene til holdene under "Se skema" i højre side. Forelæsningens tider vises under hvert link (E står for Efterår)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2223/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-E22; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Efterår/Autumn” eller “Forår/Spring"
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At de studerende tilmeldes kurset og holdplaceres af studieadministrationen. Derefter følger de studerende som udgangspunkt deres hold de første 2 år.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for få tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At det ikke er tilladt at skifte hold efter at eftertilmeldingsperioden er slut
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At holdunderviseren ikke kan rette opgaver fra andre end holdets tilmeldte studerende undtagen ved gruppeaflevering på tværs af holdene.
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

 

I forelæsningerne anvendes det interaktive redskab Socrative, hvor de studerende kan få feedback på om de forstår, hvad der bliver forelæst om.

I holdundervisningen modtager de studerende individuel og kollektiv feedback via opgaveregningen på klassen og via deres skriftlige afleveringer. 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga pandemiske restriktioner:
I tilfælde af en pandemi kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og reeksamen kunne blive ændret til en 6 timers skriftlig hjemmeeksamen. Ændringerne vil blive oplyst i studie beskeder på KUnet og i Digital Eksamensportalen.

Hjemmeeksamener er individuelle. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Forelæseren oplyser hvilke hjælpemidler er tilladt til eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga pandemiske restriktioner, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
ved den skriftlige eksamen.
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå beståelseskarakteren "02" skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 124
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKB20003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Bemærk: Fra 2023 udbydes kurset ikke om foråret.
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se  Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Hjarn von Zernichow Borberg   (13-7072697a76366a777a6a6d7a6f486d6b777636737d366c73)
 • Kasper Lindgaard   (16-6d6375726774306e6b706669636374664267657170306d7730666d)
Underviser

Forelæsere: Se "Kursusansvarlige"

Holdundervisere:
Efterår 2022
Hold 1:
Hold 2:
Hold 3:
Hold 4:
Hold 5:
Hold 6:
Hold 7:
Hold 8:
Hold 9:
Hold 10:

Læs forhold vedr. undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 05-09-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students