Kapitalmarkedsforhold (F)

Kursusindhold

Faget er en bred, beskrivende gennemgang af emner der vedrører kapitalmarkedet. Det er praktisk orienteret og vil være rettet mod alle, der senere ønsker at arbejde indenfor kapitalmarkedsområdet, eller som af andre grunde ønsker en forståelse af de instrumenter, processer og aktører der udgør kapitalmarkedet, de formål kapitalmarkederne tjener samt ikke mindst den regulering, dette marked er omfattet af.

 

Kurset giver overordnet den studerende en bred viden om og forståelse for, hvad kapitalmarkedet i praksis består af, hvilke formål det tjener og hvordan det fungerer. Denne viden og forståelse skal gøre den studerende i stand til at forholde sig kritisk til udviklingen i kapitalmarkedet, herunder den løbende udformning og implementering af regulering. Kurset giver de studerende et betydeligt bredere og mere reelt, praktisk anvendeligt fundament til at studere videre inden for finansiering, kapitalmarkedsforhold og relaterede emner.

 

For at understrege det praktiske fokus vil det faglige indhold løbende illustreres med artikler fra fagpressen, primært Financial Times, og undervisningen vil delvis leveres af eksterne gæsteundervisere, der er dybt engageret i kapitalmarkedet.

 

Efter en kort introduktion til faget, hvor vi overordnet diskuterer, hvordan kapitalmarkedet fungerer, hvilke formål det tjener og hvilke aktører og instrumenter det indeholder, vil forelæsninger dække følgende emner:

 

Definitioner, instrumenter og aktører.

 • Vi definerer hvad vi forstår ved kapitalmarkedet og hvordan det adskiller sig fra de finansielle markeder.
 • Vi gennemgår alle kapitalmarkedets instrumenter fra værdipapirer, FX og råvarer over derivater til alternative investeringer.
 • Vi gennemgår markedets aktører fra de primære spillere på sell- og buy-side over ”infrastrukturen” i markedet (herunder handelspladser, clearinginstitutioner, værdipapircentraler, nationalbanker) til myndighederne og andre deltagere i tilsyns-og reguleringsprocessen.
 • Vi kigger overfladisk på de processer, der udgør værdikæderne i kapitalmarkedet, herunder handel, clearing, afvikling, bogføring (inkl. NAV), corporate actions og udstedelser
 • Vi gennemgår udvalgte hovedbegreber inden for risiko (afviklingsrisiko, modpartsrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko) og de grundlæggende metoder til styring af disse typer risiko, herunder DVP, lines, CCP-clearing, hedging, back-to-back mm. Kurset ser dog ikke på specifikke matematiske risikostyringsmodeller

 

Markedet

 • Det danske kapitalmarkeds størrelse og sammensætning, herunder en sammenligning med internationale forhold

 

Regulering

 • Vi gennemgår reguleringsprocessen; hvad driver reguleringen af kapitalmarkedet? Hvordan udformes og implementeres regulering i praksis?
 • Herefter kigger vi på den konkrete regulering der i dag er implementeret, herunder MAD – MAR, CRD 1 – 4/CRR – Solvency, EMIR og MiFID I & II / MiFIR
 • Endelig gennemgår vi forskellige direkte og indirekte effekter af reguleringen på kapitalmarkedet og dets aktører
Engelsk titel

Capital Markets in Practice (F)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i økonomi - valgfag.

Faget er en del af Finansierings linjen på Økonomistudiet, hvorved det er markeret med ’F’.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden:

 • Definere og identificere kapitalmarkeder, deres infrastruktur og institutioner, aktører, handlede instrumenter.
 • Redegøre for kapitalmarkeder og deres samfundsmæssige effekt.
 • Identificere basale værdikæder i kapitalmarkederne.
 • Definere hovedbegreber inden for risiko.
 • Definere formålet og redegøre for processen i regulering af kapitalmarkeder.
 • Have overblik over kapitalmarkeder i Danmark og verden.

 

Færdgheder:

 • Udsøge relevant information om kapitalmarkedsforhold.
 • Analysere værdikæder og risiko med udgangspunkt i pensum.
 • Vurderer markeders samfundsmæssige effekt og af deres regulering.

 

Kompetencer:

 • Analysere nye instrumenter og institutioner på kapitalmarkederne.
 • Analysere værdiskabelse og nye risici.
 • Gennemføre en kritisk analyse af ny regulering af kapitalmarkeder.

Forelæsninger med løbende inddragelse af aktuelle emner samt besøg af enkelte gæster.

Deltagerantallet til kurset er begrænset, da der lægges op til en diskussionsbaseret undervisningsform, som det forventes, at den studerende deltager i.

Restriktioner vedr en pandemi:
Undervisningen i dette kursus kan blive ændret til hel eller delvis online undervisning i tilfælde af en pandemi. Hvis dette sker, vil ændringen blive oplyst i Absalon og i studie beskeder på KUnet (for indskrevne studerende).

"Capital Markets - institutions, instruments and risk management" by Frank J. Fabozzi (5th edition), MIT Press

 

Dertil publikationer, nyeste artikler mm 

Samfundsbeskrivelse, Erhvervsøkonomi, Økonomiske Principper A og Mikroøkonomi II.

Lektionsplan:
2 timers forelæsninger 1-2 gange pr uge fra uge 6 til 20.

Overordnet skemaet for KA fag kan ses på KUnet:
"BA i Økonomi" eller "KA i Økonomi" => "Kurser og Undervisning" => "Planlægning og Overblik" => "Dit skema"

Tid og sted:
Tidspunkt og lokale kan ses ved at trykke på linket under "Se skema" i højre side.
Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku2223/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (vent tålmodigt)
-Vælg: “2200-F23; [Navn på kursus]”
-Vælg: ”Liste - ugedage”
-Vælg “Forår/Spring – uge 5-30”
-Tryk: “Se skema”

Bemærk venligst:
- At forelæsninger og hold kan ændre dag og tid uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil du kunne se de nye tider i dit personlige skema på KUnet og i MyUCPH-appen samt via linkene i højre side og ovenstående link.
- At det er den studerendes eget ansvar løbende gennem uddannelsen at holde sig orienteret om sit studie, sin undervisning, sit skema, sine eksamener mv. via studieordningen, studiesiderne og studiebeskeder på KUnet. Dertil via kursusbeskrivelserne, Digital Eksamensportalen, Absalon, det personlige skema på KUnet og myUCPH-appen mm.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
ITX-eksamen i universitetets eksamenslokaler.

Ændringer pga pandemiske restriktioner:
I tilfælde af en pandemi kan påvirke afholdelsen af de skriftlige ITX- eksamener, vil eksamensformen på den ordinære eksamen og på reeksamen ændres til en 2 timers hjemmeeksamen med alle hjælpemidler. Ændringerne vil blive oplyst i studie beskeder på KUnet og i Digital Eksamens portalen.

Hjemmeeksamenen er individuel. Under eksamen må der under ingen omstændigheder kommunikeres med nogen om eksamensopgaven eller løsning af opgaven. Data vedr. løsning af opgaven eller andre informationer må ikke deles med nogen. Hvis dette eller lignende handlinger foretages, sidestilles det med eksamenssnyd og plagiering.
__
Hjælpemidler

Uden hjælpemidler til den skriftlige ITX-eksamen.

 

Hvis den skriftlige ITX-eksamen omlægges til en hjemmeeksamen pga pandemiske restriktioner, vil hjemmeeksamen være med alle hjælpemidler.

 

Vedr tilladte hjælpemidler til reeksamen: Se under afsnittet ”Reeksamen”.

__

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
til den skriftlige ITX-eksamen. Faget kan ved stikprøve udtages til ekstern censur.
I tilfælde af mundtlig reeksamen kan ekstern censur anvendes.
_
Kriterier for bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er baseret på indholdet i målbeskrivelsen.

 

For at opnå den højeste karakter "12" skal den studerende med en fremragende præsentation og med ingen eller få uvæsentlige mangler, demonstrere at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

For at opnå karakteren ”02” skal den studerende med en tilstrækkelig præstation, demonstrere minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets målbeskrivelse og de opstillede punkter for viden, færdigheder og kompetencer.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 162
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
AØKA08231U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Information om priser mm for enkelfag og efteruddannelse se Uddannelse på Økonomisk Institut

Skemagruppe
Info om tid og sted:
- Om undervisning: Se "Bemærkninger"
- Om eksamen: Se "Eksamen"
Kapacitet
50
Studienævn
Økonomisk Studienævn
Udbydende institut
 • Økonomisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Thygesen   (18-73788279838479717e3e847889777583757e5075737f7e3e7b853e747b)
Underviser

Se "Kursusansvarlige"

OBS: Læs forhold vedr. skema og undervisning under "Bemærkninger".

Gemt den 01-11-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students