KA Kernefag: Det Nye Testamentes Eksegese: Lukasevangeliet – bipersonernes evangelium? Et socialhistorisk perspektiv på det tredje evangelium.

Kursusindhold

Lukaslitteraturen er beretningen om Helligåndens virke i historien, men evangeliet er også for­tællingen om de kroppe af kød og blod, som denne ånd virker i eller påvirker. Lukasevangelisten lader ’det gode budskab’ manifestere sig i kroppe, der helbredes og geninkluderes i det sociale fællesskab – eller som forstødes og ekskluderes fra Guds rige. Dertil kommer, at Lukas’ lignelser om Gudsriget udfoldes ved hjælp af beretninger om samtidens sociale forhold.

For ret at forstå, hvad der kommunikeres gennem de mange helbredelsesberetninger og de store lignelser, er det nødvendigt at se på, hvordan man i antikken har opfattet forskellige kropslige positioner: den syge krop, slavens krop, den kønnede krop etc.  Vi vil derfor se på, hvad nyere tendenser indenfor gender studies, dis/ability studies, slave studies, intersectionality bidrager med til vor forståelse af Lukasevangeliets teologiske og sociale anliggende. Uddrag af det hippokratiske korpus samt antikke tekster om slaveri m.m. vil derfor blive inddraget i eksegesen.

Traditionelt er Lukasevangeliet blevet set som det sociale evangelium – jf. befrielsesteologiens slogan ”Preference for the Poor,” der refererer til sletteprædikenens saligprisninger. De nye perspektiver på teksten betyder imidlertid, at denne forståelse må nuanceres.

 

Engelsk titel

New Testament Exegesis: Luke’s Gospel – the Gospel for the Minor Characters? A Social-Historical Perspective on the Third Gospel.

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • sproglig, historisk, litterær og teologisk problembevidst viden om de opgivne tekster og deres historiske kontekst på et højt akademisk niveau,
 • indsigt i en overordnet nytestamentlig problemstilling samt forståelse af de opgivne teksters betydning i forhold til denne tematik,
 • færdighed i kritisk og teologisk reflekteret eksegetisk argumentation, der inddrager relevante metodediskussioner og selvstændigt gør brug af sekundærlitteratur, og
 • evne til formidling af en nytestamentlig fortolkning på et højt fagligt niveau.

 

Kombination af hjemmearbejde, forelæsning, fælles tekstgennemgang studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad den skriftlige del af eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback

Den studerende bør ved kursusstart have anskaffet sig én (gerne flere) kommentar, fx:

 • Green, Joel B. 1997. The Gospel of Luke. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Co.
 • Levine, Amy-Jill and Ben Witherington. 2018. The Gospel of Luke. New Cambridge Bible Commentary. Cambridge University Press.
 • Parsons, Mikeal C. 2015. Luke. Paideia Commentaries on the New Testament. Baker Academics.

 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 45 min.
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFNTU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gitte Buch-Hansen   (3-6d686e467a6b757234717b346a71)
Underviser

Gitte Buch-Hansen

Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students