KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Kristi passion: teologiske diskurser, kunstneriske repræsentationer og religiøse praksisformer i luthersk kristendom 16.-18.årh.

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teologiske fortolkninger af Kristi passion fra det 16. til ind i det 18. århundrede på baggrund af læsninger af centrale tekster inden for forskellige genrer (prædikener, postiller, traktater, andagtsbøger, systematisk-teologiske tekster). Fokus vil være på fremtrædende teologer i perioden, bl.a. Martin Luther (1483-1546), Philipp Melanchton (1497-1560), Leonhard Hutter (1563-1616), Johann Arndt (1555-1621), Johann Gerhard (1582-1637).  Desuden inddrages poetiske tekster af bl.a. barokdigterne Andreas Gryphius (1616-1664), Paul Gerhard (1607-1676), Thomas Kingo (1634-1703), samt flermediale fortolkninger som fx passionsmusikalske værker (J.S. Bach (1685-1750)) og emblembøger.

Overordnet vil kurset indkredse grundpræmisser for det teologiske fortolkningsarbejde vedr. Kristi lidelseshistorie i en luthersk kontekst. I forlængelse heraf vil det blive drøftet, hvorledes den reformatoriske arv blev forvaltet i det 17. og 18. årh., og hvilke transformationer af den teologiske tænkning og kommunikative praksis der kan iagttages i perioden, bl.a. på baggrund af et øget fokus på en erfaringsorienteret forkyndelsestilegnelse.  Til belysningen af de lutherske passionsteologiske diskurser vil indgå en diskussion af hermeneutiske præmisser, af betydningen af den retoriske tænkning, og af brugen af førreformatoriske teologiske kilder.

I kurset læses kildetekster på tysk og latin (med oversættelse). Der forudsættes aktiv deltagelse i form af mundtlige oplæg og evt. mindre skriftlige opgaver.

Engelsk titel

Church History: The Passion of Christ: theological discourses, artistic representations, and religious practices in Lutheran Christianity (16.th-18th C).

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen   

Fagets mål er, at den studerende opnår:

• alsidig og grundig viden om centrale tekster, temaer og teologiske diskussioner samt deres historiske og teologiske betydning og perspektiver,

• færdigheder i selvstændig og kritisk fremlæggelse og tolkning af kirkehistoriske kilder med perspektiverende inddragelse af relevante metodediskussioner og beherskelse af sekundærlitteraturen,

• færdigheder i skriftlig og mundtlig formidling af et kirke- og teologihistorisk emne på højt fagligt niveau,

• kompetencer til at arbejde selvstændigt og kritisk med kirkens og teologiens historie,

• kompetencer til at anvende kirkehistorisk arbejde i både alment teologiske og relevante ikke-fagteologiske sammenhænge.

 

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene     Undervisninger består dels af forelæsninger, dels af samtaler om udvalgte tekster.

Holdundervisning

Foreløbig bibliografi.

 

Gustav Aulén, Christus Victor. An historical Study of the three main types of the idea of Atonement (London: SPCK, 2003) [1931](uddrag)

 

Sven Rune Havsteen, Bachs Matthæuspassion. Originalteksten med dansk oversættelse. Baggrund og fortolkning (København: Det danske Bibelselskab, 2005).

 

Eric Lund, Seventeenth-Century Lutheran Meditations and Hymns (edited and with an introduction by Eric Lund)(The Classics of Western Spirituality (New York: Paulist Press, 2011):

 

Richard Viladesau, The Triumph of the Cross. The Passion of Christ in Theology and the Arts, from the Renaissance to the Counterreformation (Oxford: Oxford UP, 2008). (uddrag)

 

Richard Viladesau, The Pathos of the Cross. The Passion of Christ in Theology and the Arts – The Baroque Era (Oxford: Oxford UP, 2014). (uddrag)

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Skriftlig
Mundtlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFKHU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sven Rune Havsteen   (3-6a6378427667716e306d7730666d)
Underviser

Sven Rune Havsteen

Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students