KA Kernefag: Etik og Religionsfilosofi: Menneskets frihed, identitet og værdighed

Kursusindhold

Kurset undersøger spørgsmål knyttet til forståelsen af menneskets frihed, identitet og værdighed i moderne tænkning og aktuelle diskussioner ud fra følgende indbyrdes forbundne tyngdepunkter:

 

Frihed-autonomi-værdighed: Afgørende for modernitetens nybrud er betoningen af det enkelte menneskes frihed, der med Kant forstås som autonomi. Til forskel fra vilkårlig valgfrihed, forstår Kant autonomi som friheden til selv at give og lade sig forpligte af den morallov, som man med sin fornuft kan indse må gælde universelt, nemlig at respektere menneskets værdighed ved at handle således, at “menneskeheden i din person såvel som i enhver anden person altid tillige behandles som mål og aldrig kun som middel”.

 

Frihed-eksistens-værdighed: Men hvilken etisk betydning har så det partikulære og unikke, der kendetegner det konkrete menneske? Det spørgsmål vil vi bl.a. undersøge gennem uddrag af Kierkegaards Enten-Eller. Her kædes spørgsmålet om frihed sammen med eksistens i udforskning af menneskets tvetydige erfaringer af frihed og ufrihed. Menneskets frihed indebærer, at et menneske selv må forholde sig til sit liv, og hvad det vil stille op med det. Iflg. anden del af Enten-Eller er menneskets værdighed givet med den etiske opgave at vælge sig selv og sin historie. Men hvad vil det overhovedet sige at vælge sig selv? Og hvordan hænger individets valg og identitet sammen med forholdet til andre mennesker og det samfund og de meningshorisonter, den enkelte altid allerede er indlejret i?

 

Identitet-autenticitet-anerkendelse: De spørgsmål, som læsningen af uddrag fra de to dele af Enten-Eller rejser, vil vi videre undersøge i relation til forholdet mellem identitet, autenticitet og anerkendelse ud fra Charles Taylors Autenticitetens Etik samt Taylors „anerkendelsespolitik“ – med udblik til det aktuelle spørgsmål: hvordan er forholdet mellem på den ene side identitetspolitikkens betoning af forskelle og krav om særlige rettigheder og anerkendelse af bestemte individers og gruppers identitet i den offentlige sfære, og på den anden side det universelle værdighedsbegreb, der betoner ethvert menneskes iboende værdighed og lige rettigheder? Det undersøges også med inddragelse af Axel Honneths arbejde med anerkendelse og spørgsmålet om synlighed og usynlighed.

                                            

Autonomi-heteronomi og næstekærlighedsbudet: Hos en filosof som Levinas beskrives det etiske som kaldet til at svare (ansvaret) den appel, der udgår fra det konkrete andet menneskes ansigt. Det udfordrer Kants forståelse af frihed som autonomi og introducerer en ny forståelse af heteronomi og etik. Levinas’ forståelse af forholdet mellem „det kaldede selv“, det andet menneske og Gud vil vi undersøge i sammenligning med Kierkegaards fortolkning af næstekærlighedsbudet i Kjerlighedens Gjerninger. Hvordan stilles her spørgsmålet om det uendelige og umålelige i mennesket? Og om forholdet mellem menneskers individuelle særegenhed og den fælles menneske-lighed? Det fører os igen til spørgsmålet om værdighed, som i Kjerlighedens Gjerninger udforskes med udgangspunkt i, hvordan værdighed melder sig som problem i kraft af den skrøbelighed, der er givet med, at mennesket er et socialt væsen og således sårbar i forhold til de måder, vi ser eller undlader at se og respektere mennesket i den anden.

En stor del af kursuslitteraturen vil være elektronisk tilgængelig i Absalon. Kursusplan og oversigt over pensum vil være tilgængelig i Absalon tre uger inden kursets begyndelse.

Engelsk titel

Human freedom, identity and dignity

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • avanceret viden om centrale etiske og religionsfilosofiske problemstillinger, kombineret med en tilegnet forståelse af sammenhængene i det valgte etiske og religionsfilosofiske problemfelt
 • beherskelse af fagets terminologi,
 • evne til dybtgående og kritisk undersøgelse af etiske og religionsfilosofiske problemstillinger,
 • færdighed i metodisk og reflekteret diskussion af etiske og religionsfilosofiske positioner og evne til selvstændigt at kunne orientere sig i aktuelle etiske og religionsfilosofiske debatter og
 • evne til både enkel og problembevidst fremstilling og formidling af etiske og religionsfilosofiske spørgsmål.

 

Læringsmålene søges indfriet ved at arbejde metodisk med tilegnelsen af komplekse problemstillinger og evnen til at fremstille og formidle dem på en måde, der åbner for en reflekteret diskussion.

En blanding af forelæsninger og tekstgennemgang, der består i forudgivne spørgsmål til teksten og dialog omkring svarene på disse spørgsmål.

Følger snarest

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 244
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEAKKFERU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Iben Damgaard   (3-6d66654478697370326f7932686f)
Underviser

Iben Damgaard

Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students