KA Kernefag: Kirke- og Teologihistorie: Luther fra andre vinkler

Kursusindhold

Alle teologer har læst udvalg af Luther og hørt om reformatoriske hovedskrifter, afladshandel, kritik af pavemagt og gerningsretfærdighed, lære om retfærdiggørelse ved troen alene, skriftprincip osv. Men der er også sider af Luther, som sjældnere adresseres og som af og til bliver skubbet i baggrunden og – fejlagtigt – anses for at være ’adiafora’: Det gælder fx hans syn på sprog, især retorik, på billeder og musik. På kurset vil vi studere denne i nogle sammenhænge mindre kendte Luther, ham, der satte pris på Lorenzo Valla og Quintilian – der mente, at næst efter Guds ord er musikken den største gave fra Gud – og ham, der både talte om og i billeder.  Kurset vil således være en introduktion til Luthers univers ’fra nye vinkler’, og gå langt ned både i hans tekster og i deres historiske fortid og samtid. Således vil der blive lejlighed til at arbejde både med sprogtænkning i senmiddelalder og renæssance, med tidligmoderne musikteori, og med teologisk tænkning om billedbrug både før og på selve reformationstiden. Der vil naturligvis også være anledning til at overveje relevansen af de foretagne studier i en moderne kontekst.

Kilder: Tekster af Quintilian, Augustin, Lorenzo Valla, Pico della Mirandola, Melanchthon, Luther m.fl.              

Litteratur: Som baggrundsbog læses Leif Grane, Evangeliet for folket. Drøm og virkelighed i Martin Luthers liv, Gads forlag 1983. Den suppleres med anden relevant sekundærlitteratur til de enkelte forfattere og temaer. Som perspektivering af det historiske stof inddrages til sidst i kurset udvalgte artikler fra Jørgen Dehs, Æstetiske teorier, en antologi, Odense Universitetsforlag 1995. Alt materiale udleveres hen ad vejen.

Der arbejdes på at få besøg af gæsteforskere, både nationale og internationale, i løbet af kurset.  

Engelsk titel

Church History: New perspectives on Luther

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Kursets læringsmål er forståelse af udvalgte kildetekster set inden for en overordnet kirkehistorisk kontekst med udblik til teksternes teologiske relevans i øvrigt (jf. KAN-studieordningen § 2.4. og § 2.4.4).

 

Der arbejdes frem mod læringsmålene ved en kombination af hjemmearbejde, gruppearbejde, forelæsning, studenterfremlæggelser, diskussion og 1-2 skriftlige opgaver (som form- og indholdsmæssigt vil lægge sig tæt op ad eksamen) med efterfølgende kollektiv og individuel feedback.

 

Holdundervisning

Foreløbigt udkast til Kildematerialet (cirka 300 sider)

Læsninger homiletiske overvejelser hos Erasmus, Luther, Melanchthon, Calvin, Borromeo og Spener.

Ligtaler af f.eks. Selnecker og fra den danske samling på det teologiske fakultet.

Postiller af f.eks. Brochmand eller Francke.

Inddragelse af modelprædikener fra Certain Sermons or Homilies Appointed to be Read in Churches.

 

Foreløbig kursuslitteratur.

Hugh Adlington, Peter McCullough og Emma Rhatigan (red.), The Oxford Handbook of the Early Modern Sermon (Oxford: 2011).

Otis Carl Edwards, A History of Preaching. Volume 1 (Nashville: 2004), 221-306.

Robert Kolb (red.), Lutheran ecclesiastical culture, 1550-1675 (Leiden: Brill 2008), 117-157.

John M. Frymire, The primacy of the postils: Catholics, Protestants, and the dissemination of ideas in early modern Germany (Leiden: Brill 2010), 157-224.

Cornelia Niekus Moore, Patterned lives: the Lutheran funeral biography in early modern Germany (Wiesbaden: Harrassowitz 2006), 12-132.

 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 244
  • Eksamen
  • 120
  • Total
  • 420