KA Kernefag - Dogmatik med Økumenisk Teologi: Pneumatologi og eskatologi

Kursusindhold

Helligånden er i kristen tradition forstået både som livgiveren (”Spiritus Creator”), der også skaber tro, håb og kærlighed midt i eksistensen, og som fuldenderen, der genoprejser døde til evigt liv. Læren om Helligånden er derfor tæt vævet sammen med eskatologien – læren om død og opstandelse, dom, himmel og helvede.

Både pneumatologien og eskatologien har længe ført en tilbagetrukket tilværelse i vesterlandsk teologi. Nogle har hellere villet tale om Kristus end om Ånden (der overlades til pinsebevægelsen), og rationelt sindede mennesker hellere vil tale om dennesidigheden end om evigheden.

Mange foretrækker at lade troens symboler om det evige liv blive stående i al deres poetiske flertydighed. Ikke desto har man i teologiens historie kunnet tænke både sammenhængende og erfaringsnært både om Helligånden og om et håb for både levende og døde. Kan dette også lade sig gøre i et samtidsteologisk perspektiv?

Kursets metode vil være både være historisk og samtidsteologisk. Historisk vil klassiske positioner blive læst gennem primærtekster. Samtidig vil de forskellige typer af teologiske positioner blive analyseret, sammenlignet og underlagt en kritisk drøftelse igennem en diskussion af styrker og svagheder ved de forskellige løsningsforsøg. De tre eskatologiske hovedpositioner, der vil blive analyseret og diskuteret er:

* Læren om den dobbelte udgang (himmel/helvede), som har været fremherskende i Vestkirken, ikke mindst siden Augustin.

* Frelsesuniversalismen eller apokatastasislæren, som har rødder i Østkirkens kirkefædre (bl.a.  Gregor af Nyssa) og som siden 1800-tallet på ny har fået mange fortalere.

 * Annihilationslæren, som udlægger eskatologien således, at den dobbelte udgang tager form som enten opstandelse til evigt liv eller menneskets død og tilintetgørelse. 

Undervisningsform

Deltagerne skal påregne at skulle læse ca. 100 sider om ugen som led i den almene forberedelse, hvortil kommer mindre mundtlige fremlæggelser undervejs. Ellers kan vi ikke nå at komme igennem pensum (på 1200 s.) igennem, før første skriveperiode påbegyndes. I øvrigt vil timerne veksle mellem forelæsninger, tekstgennemgange, studenterfremlæggelser, spørgsmål, svar og diskussion. 

OBS: Til første gang læses Introduction/Einführung, samt § 1 i Moltmanns pneumatologi, i alt ca. 50 sider.

 

 

Engelsk titel

Dogmatics: Pneumatology and Eschatology

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

 • beherskelse af fagets terminologi,
 • færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,
 • avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,
 • evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og
 • evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner

 

Holdundervisning

Bøger der skal anskaffes før kurset:

 1. 1) Jürgen Moltmann: The Spirit of Life: A Universal Affirmation  (SCM Press/Fortress Press 1992 el.sen.), der også kan læses på tysk:  Der Geist des Lebens: Eine Ganzheitliche Pneumatologie (Christian Kaiser Verlag 1991).
 2. 2) Niels Henrik Gregersen, Ind i fællesskabet: En samtidsteologi om gudsriget og det evige liv, Eksistensen 2021.

 

I øvrigt vil der blive læst klassiske tekster af Gregor af Nyssa, Augustin, Luther, Wesley og Karl Barth, samt en række nyere teologer, der så vidt muligt lægges ind på Absalon. Deltagelse forudsætter en oprettelse som bruger på Absalon, hvor en lang række mindre tekster og andet forberedelsesmateriale vil blive lagt ud. 

Bestået BA i teologi
For yderligere se studieordningen

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve: Skriftlig hjemmeopgave fulgt af mundtlig prøve af højst 45 minutters varighed inkl. bedømmelse. Den skriftlige besvarelse skal have et omfang af 16.800-24.000 tegn, dvs. 7-10 sider.
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men skal prøve eksaminanden inden for hele det opgivne pensum.
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 364
 • Total
 • 420