BA-1. semester: Bibelkundskab

Kursusindhold

 

Der gives en oversigt over Bibelens tekstunivers gennem en indføring i centrale dele af Det Gamle Testamente samt alle de nytestamentlige skrifter.

 

Læringsmål:

● Orienteringsfærdighed i Bibelen i kraft af et grundlæggende kendskab til skrifternes indhold, deres genrer samt deres litterære og historiske kontekst:

I forelæsningsform gennemgås hovedlinjerne i alle nytestamentlige skrifter og udvalgte dele af Det Gamle Testamente. Der lægges i gennemgangen vægt på teksternes primære indhold, særlige træk og de historiske forhold, der har haft betydning for deres tilblivelse.

Man skal derved tilegne sig et overblik over den gammeltestamentlige og nytestamentlige skriftsamling og en viden om, hvad det enkelte skrift handler om og hvorfor det er skrevet.

 

● Indledende forståelse af de historiske problemstillingers betydning for bibelfortolkning:

I gennemgangen af skrifterne indføres i relevante historiske problemstillinger, som har betydning for forståelsen af skrifterne.

Man skal derved tilegne sig grundlæggende indsigt i de historiske situationer, hvori bibelteksterne er blevet til, og lære at se, hvad den historiske baggrund betyder for teksternes udlægning.

 

● Evne til at sondre mellem og karakterisere forskellige skrifter og skriftgrupper:

Forelæsningerne fremhæver teksternes lighedstræk og forskelle samt præsenterer forskellige måder at gruppere dem på.

Man skal derved lære forskellige kategorier (tekstgenrer) at kende og kunne placere bibelskrifterne efter deres genre.

 

Forberedelse:

Undervisningen består af to dobbeltlektioner om ugen. Til hver dobbeltlektion er der i gennemsnit afsat 5 timer forberedelse.

Før hver dobbeltlektion bør man bruge ca. 4,5 timer til at læse de pågældende tekster og det udleverede materiale. Dette er en gennemsnitlig forberedelsestid for en ”gennemsnitlig studerende”. Det forventes, at man læser ca. 15 sider bibeltekst i timen. Forud for hver dobbelttime lægges henvisninger ud til de relevante sider i de noter, som findes på Absalon, og som fungerer som støtte og guide til arbejdet med bibelteksterne. Der vil desuden løbende blive givet henvisninger til andre relevante hjælpemidler (f.eks. Bibelatlas og bibelleksikon). Mens man læser bibelteksterne bør man lave en indholdsoversigt i punktform på ca. en side.

Efter hver dobbeltlektion lægges en e-test ud på Absalon. Den bør man bruge ca. en halv time på at løse for at sikre sig, at hovedpointerne fra undervisningen er forstået.

 

 

 

Engelsk titel

Introduction to the Bible

Uddannelse

Teologi

Holdundervisning

● Bibelen i den autoriserede oversættelse (1992)

● Materiale (Noter til bibelkundskab) udleveret via Absalon, ca. 50 sider om GT og ca. 50 sider om NT

 

Evt. supplerende læsning:

Lisbet Kjær Müller og Mogens Müller, En bog om Bibelen. Den historiske bibel – Bibelens historie, København 2010: Forlaget ANIS

 

 

Se studieordningen

Skriftlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøven er en skriftlig stedprøve af en times varighed med begrænsede hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEABIKBAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Studerende under Åbent Universitet LINK

Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 36
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Martin Friis   (12-7367787a6f74346c786f6f79467a6b757234717b346a71)
 • Frederik Poulsen   (3-76807f5084757f7c3e7b853e747b)
Underviser

GT: Frederik Poulsen
NT: Martin Friis

Gemt den 29-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students