BA-4. semester: Kirke- og Teologihistorie 2 - Hold A og B (Årgang 2020)

Kursusindhold

Prædikener fra senantikken til ca. 1300. Teologisk kommunikation i den tidlige kirkehistorie: former, indhold og publikum

I løbet af kurset vil deltagerne få lejlighed til at følge kirke- og teologihistorien gennem læsning af græske og latinske prædikener i oversættelse (af bl.a. Origenes, Johannes Chrysostomos, Augustin af Hippo, Caesarius af Arles, Romanos Melodos, Johannes fra Damaskus, Hrabanus Maurus, Hildegard af Bingen, Bernhard af Clairvaux, Bonaventura, Thomas Aquinas og Meister Eckhart).

Prædikengenren forstås bredt (liturgisk/ikke-liturgisk kontekst, akademisk/folkelig stil, bibelsk/dogmatisk/hagiografisk tematik) og main-stream kristendommens teologi perspektiveres ved læsning af ‘hæretiske prædikener’ (fx ariansk eller donatistisk orienterede) og kilder om lægprædikanter (fx Pierre Valdes, herunder problematikken vedr. prædiken på hhv. kirke- og folkesprog).

Gennem forelæsninger, fælles læsning af centrale tekster og individuelle fremlæggelser skal deltagerne erhverve reflekteret kendskab til centrale kirke- og teologihistoriske temaer, samt opøve færdigheder i at afgrænse og tolke tekster med perspektivering til den historiske kontekst.

Grundbøger: Rik van Nieuwenhove, An Introduction to Medieval Theology (Cambridge University Press 2016) og O.C. Edwards, A History of Preaching, Vol 1 (Abingdon Press 2004) – begge er tilgængelige on-line via Det Kongelige Bibliotek. Supplerende sekundærlitteratur vil blive gjort tilgængelig via Det Kongelige Bibliotek og elektronisk kildesamling vil være tilgængelig i Absalon. 

Engelsk titel

Church History 2

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Overordnede læringsmål i henhold til studieordningen

viden om et væsentligt kirkehistorisk område før år 1300 og det dertil hørende kildemateriale

færdigheder i at afgrænse, identificere og arbejde kritisk med en kirkehistorisk problemstilling,

færdigheder i at læse og fortolke kilder

færdigheder i at perspektivere områdets problemfelt teologisk

færdigheder i skriftlig fremlæggelse af læsning og anvendelse af kilder samt formidling af kirkehistorisk viden.

 

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Holdundervisning med arbejdsformer, der forudsætter den studerendes aktive deltagelse og opøver i skriftlig kirkehistorisk fremstilling.

Holdundervisning

Bliver annonceret på Absalon inden semesterstart

Latin 2 er en forudsætning for at kunne følge dette kursus

Skriftlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Portføljeeksamen - samlet omfang af 19.200-28.800 tegn
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Eksamensforberedelse
 • 12
 • Eksamen
 • 48
 • Total
 • 210

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
TTEA2KHBAU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Første undervisningsgang i uge 6
Kapacitet
..
Studienævn
Studienævnet for Teologi
Udbydende institut
 • Teologi
Udbydende fakultet
 • Det Teologiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Troelsgård   (7-767471676e7569427667716e306d7730666d)
Underviser

Hold A: Christian Troelsgård
Hold B: Christian Troelsgård

Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students