Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi

Kursusindhold

Kursus indhold:

Kurset afholdes sideløbende med SVEK 13043. Hvert kursus disponerer over 4 uger, og introduktionsugen deles således, at hvert kursus disponerer over 4-5 moduler (halve dage).

Kurset Akutmedicin, obstetrik, intensiv terapi og klinisk anæstesiologi består af 1/2 introduktionsuge samt 4 uger med kliniske øvelser og vagter.
Introduktionsugen består af introduktion til hospitalerne (1 modul), teoretiske forelæsninger og øvelser i akutmedicin og anæstesiologi for familiedyr (2 moduler) og teoretiske forelæsninger og øvelser i akutmedicin, anæstesiologi og obstetrik for store husdyr (2 moduler).

Kliniske øvelser og rotationer forløber over 4 uger og er fordelt på akut medicin for familiedyr (1 uge), anæstesiologi for familiedyr (1 uge) og  akutmedicin samt obstetrik for store husdyr (2 uger)

Følgende indgår i relation til akutmedicin og anæstesi for familiedyr:
I akutmedicin afholdes teoretiske forelæsninger inden for emnerne shock, væsketerapi, transfusionsmedicin, syre/base-balance og genoplivning (CPR), og der foretages superviserede praktiske øvelser på dummies/kadavere i kardio- og thoracocentese, urinvejskateterisering samt CPR. I anæstesiologi af holdes forelæsninger og praktiske øvelser i anæstesi (gas & TIVA), analgesi og sedation samt ventilation. De studerende trænes endvidere i korrekt udredning og management af hyppigt forekommende akutte tilfælde via obligatorisk deltagelse i vagter samt udredning af patienter i den virtuelle skadestue (et online program hvori den studerende fungerer som dyrlæge).

Følgende indgår i relation til akutmedicin og obstetrik for store husdyr:
Teoretiske forelæsninger inden for emnerne akutte abdominale lidelser hos kvæg og hest, væsketerapi, akut sårbehandling samt obstetrik. Endvidere praktiske øvelser i form af kejsersnit på ko og so, samt føtotomiøvelser. De studerende trænes endvidere i korrekt udredning og management af hyppigt forekommende akutte tilfælde via obligatorisk deltagelse i vagter.

Engelsk titel

Emergency, Obstetrics, Critical Care and Clinical Anaesthesiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Kurset eksponerer de studerende for fagområderne akutmedicin og intensiv behandling, obstetrik og anæstesiologi.  Målet er, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at undersøge, diagnosticere og behandle kritisk syge dyr; at give de studerende mulighed for at bruge den viden og de kliniske færdigheder, som de har tilegnet sig i det veterinære curriculum, i virkelige kliniske omgivelser; samt at lære dem værdien af team-arbejde i hospitalerne.

Ved afslutningen af de kliniske rotationer vil de studerende forstå de muligheder, der ligger indenfor små- og stordyrs akutmedicin, obstetrik og anæstesiologi. De vil forstå brugen - og begrænsningerne - af intensivafdelinger og overvågningsværktøjer. De vil være i stand til at identificere de vigtigste akutte tilstande og vide, hvordan de skal håndtere dem. De vil være i stand til at anvende disse færdigheder i en virkelig klinik-situation.

Viden:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at have viden inden for emnet, der gør, at de kan:

 • Redegøre for hyppigt forekommende akutte tilstande, herunder også obstetriske, med hensyn til diagnose, behandling og prognose
 • Identificere optimale diagnostiske udredningsplaner samt behandlingsplaner for udvalgte sygdomme inden for akutmedicin og obstetrik
 • Redegøre for virkemåder, fordele og ulemper ved almindelige former for sedativa, analgetika og anæstesi, herunder fuld intravenøs anæstesi (TIVA)
 • Redegøre for livsreddende akutte procedurer herunder perikardio- og thorakocentese, kardiopulmonær genoplivning og urinkateterisering ved obstruktion hos familiedyr
 • Redegøre for akut behandling af sår, akutte abdominale tilstande samt obstetriske vanskeligheder hos store husdyr
 • Mestre de grundlæggende principper ved væske- og shockbehandling, herunder transfusionsmedicin og korrektion af syre/base-forstyrrelser

 

Færdigheder:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at have følgende færdigheder inden for emnet:

 • Optagelse af patient-anamnese og udførsel af klinisk undersøgelse af en akut/kritisk syg patient
 • Skrivning af en problemorienteret journal (POMR) baseret på anamnese og klinisk undersøgelse
 • Skrivning af hjemsendelsesinstrukser til en klient
 • Evne til at vurdere behovet for og udføre væske- og shockbehandling
 • Evne til at vurdere og vælge de rigtige former for analgesi, sedation og anæstesi på små og store dyr, herunder inhalation og TIVA anæstesi
 • Evne til at udføre akutte livsreddende procedurer på familiedyr, herunder thorakocentese, kardiopulmonær genoplivning og urinkateterisering ved obstruktion.
 • Evne til at udføre akutte livsreddende procedurer på stordyr, herunder akut sårbehandling, akut abdominalbehandling samt, for køer, kejsersnit
 • Evne til at identificere, diagnosticere og behandle de mest almindelige akutte tilfælde hos relevante dyrearter, herunder: svær dehydrering, obstetriske vanskeligheder, shock, blødninger, åbne sår, respiratoriske kriser, obstruktion af urinveje, øjenskader, forbrændinger, traume på lemmer og indre organer.

 

Kompetencer:
Ved afslutningen af kurset forventes den studerende at have følgende kompetencer inden for emnet:

 • Selvstændigt at kunne indhente og implementere relevant litteratur på området og omsætte det til diagnostiske udredningsplaner og behandlingsplaner for patienter med kritisk eller akut sygdom
 • Selvstændigt kunne foretage triage af patienter med kritisk eller akut sygdom, dvs. være i stand til at vurdere tilstandens sværhedsgrad og på baggrund af denne prioritere, hvilken rækkefølge patienterne behandles i
 • Selvstændigt at kunne vurdere, hvornår henvisning til en specialist er indikeret (relevant og nødvendig)
 • Selvstændigt at kunne vurdere behovet for eutanasi og guide klienter i forbindelse med dette.

Teoretiske forelæsninger, planlagte og superviserede øvelser på kadavere/dummies (familiedyr) og levende dyr (stordyr), kliniske rotationer på hospitalerne herunder vagt.
Der vil være op til 6 vagter per studerende på Universitetshospitalet for Familiedyr og op til 6 vagter per studerende på Universitetshospitalet for Produktionsdyr & Heste. Vagter fordeles som dag-, aften- og nattevagter på hverdage og i weekender i akutmedicin for familiedyr og som aften+nattevagter på hverdage og dag- samt aften+nattevagter i weekender i akutmedicin for store husdyr.

Evaluation model: Survey-based model

Anbefalet litteratur vil blive offentliggjort senest 1 måned før kursusstart

Godkendt kursusattester samt bestået eksamen i kursus Medicin, Kirurgi og Reproduktion - store husdyr SVEK13004U/E og Medicin, Kirurgi og Reproduktion -mindre husdyr SVEK13005U/E.
Kravene er gældende fra og med rotationsforløb, der starter i blok 3 2019.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Eksamen afholdes ved KU-eksamenshus og organiseres af de involverede institutter som en skriftlig multiple choice eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

 

 


 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Identifikation af vigtige akutte sygdomme og tilstande hos store og små husdyr
 • Identifikation af kritiske obstetriske tilstande hos store husdyr
 • Redegørsel for virkemåder, fordele og ulemper ved almindelige former for sedativa, analgetika og anæstesi, herunder fuld intravenøs anæstesi (TIVA)

 

Færdigheder:

 • Identifikation af optimale diagnostiske udredningsplaner for udvalgte sygdomme inden for akutmedicin og obstetrik
 • Vurdering af en kritisk patient
 • Evaluering af kritiske parametre, der kræver akut håndtering (puls, syre/base-parametre etc.)
 • Valg af hensigtsmæssig behandling for de mest almindelige akutte tilfælde hos relevante dyrearter, herunder: patienter med obstetriske vanskeligheder, åbne sår, respiratoriske kriser, kardiopulmonær arrest, obstruktion af urinveje, øjenskader, forbrændinger, sår, traume på lemmer og indre organer.
 • Mestring af de grundlæggende principper ved væske- og shockbehandling, herunder transfusionsmedicin og korrektion af syre/​base-forstyrrelser  - og valg af hensigtsmæssig terapi.
 • Valg af hensigtsmæssig analgesi og anæstesi-protokol til en given patient, monitorering af patient i anæstesi og reaktion på irregulariteter.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 54
 • Praktiske øvelser
 • 135
 • E-læring
 • 5
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEK13002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3, Blok 4, Blok 1 og Blok 2
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
Blok 3, 4, 1 og 2
De obligatoriske kliniske rotationsforløb og vagter på Universitetshospitalet for Familiedyr og Universitetshospitalet for Produktionsdyr og Heste foregår både inden og uden for normal dagtid, med obligatorisk deltagelse på dag-, aften- og weekendvagter på hverdage samt i weekender og på helligdage.
Kapacitet
45 studerende. Forbeholdt veterinærstuderende.
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Lisbeth Rem Jessen   (4-6e746f6c4275777066306d7730666d)
  Familiedyr
 • Julie Fjeldborg   (2-6f6b45787a736933707a336970)
  Store husdyr
 • Rebecca Langhorn   (3-786b7246797b746a34717b346a71)
  Familiedyr, hovedansvarlig
Studiesekretær Rami Saxild Jiowda rami@sund.ku.dk
Gemt den 17-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students