Veterinær kemi og biokemi

Kursusindhold

 

Dette kursus giver en introduktion til organisk kemi og biokemi således at de studerende er godt forberedt til undervisningen i farmakologi og fysiologi.

Generel og organisk kemi:
-Syrer, baser og buffere
-Funktionelle grupper (nomenklatur, fysiske egenskaber, og vigtigste reaktioner)
-Stereokemi
-Kulhydrater/polysakkarider,aminosyrer/peptider, proteiner, lipider og DNA/RNA (nomenklatur, fysiske egenskaber og reaktioner)

Biokemi:
-Cellens organeller, molekylære bestanddele og deres funktion
-Energi, katalyse og biosyntese
-Proteiners struktur-funktions forhold
-DNA replikation, reparation, og rekombination
- Transkription og translation samt genregulation

 

Engelsk titel

Chemistry and Biochemistry for Veterinary Students

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

 

Kursets hovedmålsætning er at give den studerende en grundlæggende viden om kemi og biokemi der har veterinærmedicinsk relevans. Målet forfølges ved at behandle emnerne struktur, nomenklatur, og reaktioner af de vigtigste funktionelle grupper samt makromolekyler fra en cellulær og fysiologisk synsvinkel.

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:
- Navngive alkaner, alkener, alkoholer, ethere, aldehyder, ketoner, syrechlorider, anhydrider, estere, carboxylsyrer, amider, nitriler, thioler samt beskrive deres vigtigste kemiske egenskaber.
- Beskrive den kemiske opbygning og de vigtigste kemiske egenskaber af aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, lipider samt nukleinsyrer.
- Beskrive sammenhængen mellem struktur og funktion for proteiner, herunder antistoffer og enzymer, samt forstå hvordan proteiners funktion reguleres.
- Identificere simple organiske forbindelser der udviser stereoisomeri og navngive disse ved brug af cis-trans; E,Z; R,S; eller D,L-nomenklaturen.
- Beskrive simple stereokemiske begreber.
- Udvise overblik over simple syre-base ligevægte, herunder buffer-systemer.
- Beskrive væsentlige kemiske teknikker til oprensning og karakterisering af organiske forbindelser.
- Beskrive væsentligste cellulære organeller og deres hovedfunktioner
- Identificere aktiverede bærermolekyler og kende deres rolle i biosyntetiske reaktioner
- Beskrive opbygningen af eukaryote cellers kromosomer, herunder de variationer der finder sted i cellens livscyklus
- Beskrive den semikonservative DNA-replikation samt reparatoriske mekanismer
- Beskrive mekanismen bag homolog og non-homolog rekombination og de elementer, der forårsager non-homolog rekombination
- Beskrive transkriptionsmekanismen og post-transkriptionelle ændringer i eukaryoter
- Beskrive translationsprocessen og de post-translatoriske trin, der øver indflydelse på genproduktets levetid.

Færdigheder:
- Anvende kemisk/biokemisk viden til løsning af simple kemiske/biokemiske problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder.
- Arbejde i laboratorium med udvalgte eksperimentelle teknikker der anvendes i kemiske og biokemiske undersøgelser.
- Anvende energetiske betragtninger på biokemiske reaktioner
- Formidle viden om problemstillinger indenfor delområder af organisk kemi og biokemi.

Kompetencer:
- Samarbejde med andre studerende om gennemførsel og afrapportering af laboratorieforsøg.
- Udføre simple kemiske og biokemiske undersøgelser indenfor andre fagområder.

 

Kursets pensum gennemgås i hovedtræk i forelæsningsform, men suppleres med relevante case stories og eksempler på opgaveløsning i plenum. Indlæring og anvendelse af stoffet støttes ved teoretisk øvelsesundervisning på mindre hold, især i form af opgaveløsning.

Ved holdundervisningen tilstræbes et valg af eksempler, der især er relevante for veterinærer. Laboratorieundervisningen er obligatorisk og omfatter gennemførelse af både kemi og biokemiøvelser, hjemmeforberedelse samt rapportskrivning.

Evalueringsmodel: Spørgeskema

J. McMurry: Fundamentals of Organic Chemistry 7. udgave (2011)
B. Alberts et al.: Essential Cell Biology 5th. ed.(2018).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, Del 1: SVEB13013E Biokemi/kemi 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, Del 2: SVEB13014E Kemi 2,5 timer med opsyn.
Eksamenafholdes ved KU-eksamenshus:
Del 1: 2 timers eksamen uden hjælpemidler. Spørgsmålene vil være inden for biokemipensum (75%) og kemipensum (25%)
Del 2: 2,5 timers eksamen med alle hjælpemidler Spørgsmålene vil udelukkende være indenfor kemipensum.

Vægtning: Del 1 og Del 2 skal bestås hver for sig.
Hjælpemidler

I del 2 SVEB13014E, med alle hjælpemidler kan de studerende benytte Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

MathType, Maple og Chemdraw er også tilgængelige.

 

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

 

 

Viden:
For at bestå eksamen skal den studerende på et acceptabelt niveau kunne:
- Navngive alkaner, alkener, alkoholer, ethere, aldehyder, ketoner, syrechlorider, anhydrider, estere, carboxylsyrer, amider, nitriler, thioler samt beskrive deres vigtigste kemiske egenskaber.
- Beskrive den kemiske opbygning og de vigtigste kemiske egenskaber af aminosyrer, peptider, proteiner, kulhydrater, lipider samt nukleinsyrer.
- Beskrive sammenhængen mellem struktur og funktion for proteiner, herunder antistoffer og enzymer, samt forstå hvordan proteiners funktion reguleres.
- Identificere simple organiske forbindelser der udviser stereoisomeri og navngive disse ved brug af cis-trans; E,Z; R,S; eller D,L-nomenklaturen.
- Beskrive simple stereokemiske begreber.
- Udvise overblik over simple syre-base ligevægte, herunder buffer-systemer.
- Beskrive væsentlige kemiske teknikker til oprensning og karakterisering af organiske forbindelser.
- Beskrive væsentligste cellulære organeller og deres hovedfunktioner
- Identificere aktiverede bærermolekyler og kende deres rolle i biosyntetiske reaktioner
- Beskrive opbygningen af eukaryote cellers kromosomer, herunder de variationer der finder sted i cellens livscyklus
- Beskrive den semikonservative DNA-replikation samt reparatoriske mekanismer
- Beskrive transkriptionsmekanismen og hvordan genaktiviteten kontrolleres samt kunne beskrive post-transkriptionelle ændringer i eukaryoter
- Beskrive translationsprocessen og de post-translatoriske trin, der øver indflydelse på genproduktets levetid.

Færdigheder:
- Beskrive DNA replikationen ved PCR-teknik, herunder analytisk restriktions-enzymfordøjelse og gelelektroforese
- Anvende kemisk/biokemisk viden til løsning af simple kemiske/biokemiske problemstillinger med grænseflade til relaterede fagområder.
- Anvende energetiske betragtninger på biokemiske reaktioner

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Eksamen
 • 4,5
 • Total
 • 206,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SVEB13013U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Uge 8 friholdes for forelæsningsbaseret undervisning.
Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
For at kunne gennemføre laboratorieøvelserne vil der være undervisning to eftermiddage yderligere.
Kapacitet
186. Forbeholdt veterinærstuderende
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Paul Robert Hansen   (3-74766c4477797268326f7932686f)
  Hovedansvarlig
 • Preben Dybdahl Thomsen   (3-7468784477797268326f7932686f)
  Biokemi
Studiesekretær Susanne Hannecke-Jensen shj@sund.ku.dk
Gemt den 15-06-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students