Kvalitative metoder

Kursusindhold

Fagets mål er, at de studerende skal kunne forstå og begrunde kvalitative forskningsmetoder inden for sundhedsfagene. Faget omfatter gennemgang af kvalitative forskningsmetoder (herunder individuelle interview, fokusgruppeinterview og deltagerobservation). Der introduceres desuden til principper for valg af metoder til udvælgelse, indsamling af data, analyse og fortolkning. Ved kursets afslutning skal de studerende selvstændigt kunne foretage kritisk vurdering af sundhedsvidenskabelig forskning, der anvender kvalitativ metode samt medvirke til at igangsætte forskningsprojekter med et kvalitativt design.

Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • Redegøre for og diskutere metoder til udvælgelse (sampling), indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data
 • Redegøre for de vigtigste principper ved planlægning og gennemførelse af indsamling af kvalitative data og analyse heraf
 • Redegøre for og diskutere de vigtigste principper ved gennemførelse af kvalitative forskningsinterviews og deltagerobservation
 • Redegøre for og diskutere principper ved kvalitativ dataanalyse

 

Færdigheder

 • Foretage bedømmelse/evaluere en videnskabelig artikel (kvalitativt design og metode) ved at anvende internationalt anerkendte kvalitetskriterier

Forelæsninger og opgaveløsning

De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i kvalitative metoder fremgår af Eksamensbeskrivelsen (SSUA15016E)

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
En obligatorisk skriftlig øvelse på maksimalt 2 sider relation til gennemførelse af kvalitativ forskning ved hjælp af interview. En side er 2400 anslag inklusive mellemrum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder
 • Redegøre for og diskutere metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data

 

Færdigheder

 • Foretage bedømmelse/evaluere en videnskabelig artikel (kvalitativt design og metode) ved at anvende internationalt anerkendte kvalitetskriterier
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 0
 • Total
 • 30