Forebyggelse og social ulighed i sundhed

Kursusindhold

I kurset gennemgås og diskuteres determinanter for sundhed og deres fordeling på socialgrupper, samt hvordan ulighed i fordelingen af disse påvirker den sociale ulighed i helbred og dødelighed. Udviklingen i social ulighed i Danmark og andre lande beskrives og diskuteres. Forskellige forebyggelsesstrategier til forebyggelse af social ulighed gennemgås, ligesom effekter af velfærdsstaters forskellige politikker diskuteres bl.a. med fokus på om/hvordan ulighed i sundhed søges reduceret. Desuden gennemgås og diskuteres teorier, der søger at forklare udviklingen i social ulighed i forskellige velfærdsstater.

Kurset gennemgår eksempler på epidemiologisk og sociologisk forskning om årsager til og konsekvenser af social ulighed i sundhed. Eksempler på sundhedskonsekvensvurdering som redskab til beregning af effekten af en tilstræbt forebyggelsesintervention gennemgås. Udvalgte interventionsstudier gennemgås, og det diskuteres hvilke forebyggelsesindsatser, der bidrager til reduktion af uligheden – herunder strukturelle indsatser med inddragelse af flere sektorer i samfundet.

Engelsk titel

Prevention and social inequality in health

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at have opnået

Viden

 • om årsager og mekanismer der bidrager til social ulighed i risiko for sygdom og tidlig død
 • om hvordan konsekvenser af forskellige sygdomme er socialt ulige fordelt, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedstilknytning
 • kendskab til begrebet sundhedskonsekvensvurdering og dets anvendelsesmuligheder
 • om social ulighed i sundhed som effekt af velfærdsstaters politikker og kommercielle drivkræfter

 

Færdigheder

 • i at kunne redegøre for årsager til sygdom og tidlig død
 • i at kunne forklare hvad der bidrager til social ulighed i sundhed
 • i at kunne analysere effekten af en forebyggelsesindsats med fokus på reduktion af social ulighed i sundhed

 

Kompetencer

 • i planlægning af hvordan effekter af en forebyggelsesindsats kan vurderes før iværksættelse og efterfølgende monitoreres
 • i tilrettelæggelse af konkrete indsatser der har til formål at reducere social ulighed i sundhed
 • i at kunne gennemskue specifikke politikområders effekter på udviklingen i social ulighed i sundhed

Holdundervisning og øvelser

Kan tages, når man har gennemført Introduktion til epidemiologi og biostatistik, Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv og Forebyggelse og sundhedsfremme på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Digital eksamen med aflevering af besvarelse på en problemstilling i relation til forebyggelse og social ulighed i sundhed. Besvarelsen skal må maks. 8 sider à 2400 enheder (inkl. mellemrum og ekskl. tabeller, figurer, referencer og evt. indholdsfortegnelse etc.)

Opgaven kan være formuleret som en konkret problemstilling, der skal iværksættes en indsats overfor. Opgaven tager udgangspunkt i publicerede materialer fra medier og/eller videnskabelige artikler. I opgavebesvarelsen skal der fx reflekteres over en række spørgsmål om baggrunden for problemet, overvejelser om hvilke data, der vil kunne hjælpe til at belyse problemet og hvordan en plan/strategi kan udvikles, hvordan planen kan implementeres og hvordan effekten af indsatsen kan tænkes at blive evalueret.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende demonstere den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets læringsmål:

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • om årsager og mekanismer der bidrager til social ulighed i risiko for sygdom og tidlig død
 • om hvordan konsekvenser af forskellige sygdomme er socialt ulige fordelt, bl.a. i forhold til arbejdsmarkedstilknytning
 • kendskab til begrebet sundhedskonsekvensvurdering og dets anvendelsesmuligheder
 • om social ulighed i sundhed som effekt af velfærdsstaters politikker og kommercielle drivkræfter

 

Færdigheder

 • i at kunne redegøre for årsager til sygdom og tidlig død
 • i at kunne forklare hvad der bidrager til social ulighed i sundhed
 • i at kunne analysere effekten af en forebyggelsesindsats med fokus på reduktion af social ulighed i sundhed

 

Kompetencer

 • i planlægning af hvordan effekter af en forebyggelsesindsats kan vurderes før iværksættelse og efterfølgende monitoreres
 • i tilrettelæggelse af konkrete indsatser der har til formål at reducere social ulighed i sundhed
 • i at kunne gennemskue specifikke politikområders effekter på udviklingen i social ulighed i sundhed

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse (anslået)
 • 134
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 210