Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer

Kursusindhold

Kurset sætter fokus på at forbedre praksis gennem en systematisk reduktion af risikokilder, gennem opbygning af kompenserende mekanismer, og gennem understøttelse af velfungerende processer.

Kulturbegrebet udforskes for at afdække forskellige perspektiver, der har indflydelse på patientsikkerhed, læring, tværprofessionelt samarbejde etc. Forskellige metoder og kommunikative redskaber til at skabe forbedringer vil blive gennemgået.

Deltagerne vil få indsigt i metoder til at skabe trygge læringsmiljøer for den enkelte, for teamet og for organisationen. Deltagerne vil lære at skelne mellem et læringsfokus på direkte problemløsninger og et læringsfokus på optimering af sundhedsvæsenet på et mere systemisk plan.

Gennem teori og analysearbejde vil deltagerne få et større indblik i sammenhængen mellem patientsikkerhedsarbejde, læringskultur, forbedringsprocesser og ledelse. På den bagrund vil deltagerne blive styrket i at forstå, understøtte, og påvirke forankring af forbedringer i organisationer.

Engelsk titel

Patient safety and Learning Culture: Create and Anchor Improvements

Uddannelse

Dette kurset er et valgfag på Master of Public Health. Kurset kan tages både af studerende på Master of Public Health og enkeltfagsstuderende.

MPH studerende og enkeltfagsstuderende, der har bestået Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst, har fortrintret til kurset.

Kurset er udviklet i sammenhæng med kurset
Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst.
Vi anbefaler at kurset "Analyse af kontekst" tages først.
 

Målbeskrivelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Beskrive modeller for forandringsprocesser
 • Diskutere rollen af informationsteknologi for patientsikkerhed og læringskultur
 • Diskutere forskellige perspektiver på kultur i patientsikkerhedsarbejdet.


Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Facilitere gruppeprocesser i analyse- og læringsarbejdet
 • Analysere hvilket forbedringsprojekt til fremme for patientsikkerheden, der vil være størst udbytte i at gennemføre i en given kontekst.
 • Reflektere over og vurdere relevante kvalitetskrav


Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Planlægge et forbedringsprojekt i en relevant kontekst, herunder planlæggelse af forankring af denne forbedring
 • Benytte kommunikation strategisk og effektivt ift. at drive patientsikkerhedsarbejdet i en relevant kontekst
 • Gennemføre et konkret projekt i en relevant kontekst, som etablerer en konkret og målbar forskel for patientsikkerheden

På kurset benyttes en lang række forskellige læringsformer bl.a. læsning, interaktive foredrag, simulations-baserede metoder, diskussioner, refleksioner, gensidig feedback og praksisprojekter.

Undervisningsmateriale vil være en blandning af forskellige materialer og læringsformer:

 • ca. 400 siders læsepensum bestående primært af artikler og bogkapitler
 • Tilgængelige videooptagelser

Studerende på kurset skal opfylde adgangskravene på Master of Public Health:

• Uddannelse: sundheds- eller samfundsfaglig professionsbachelor, en videregående sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau eller en mellemlang videregående uddannelse samt mindst et halvt års fuldtids teoretisk videreuddannelse (svarende til mindst 30 ECTS)

• Erhvervserfaring: Mindst to års relevant erhvervserfaring.

Efterårets kursus afvikles online med en enkelt fremmødedag.
Forårets kursus afvikles med fremmøde

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen udgøres af en afsluttende projektrapport. Formålet er, at den studerende gennem arbejde med et konkret projekt applicerer sin faglighed og læring fra kurset. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af projektkontekst og den relevante problemstilling med hensyn til eksisterende viden og teorier på området. Projektformålet skal defineres klart, og analysemetoder skal tilpasses til formålet. Resultaterne skal fremstilles klart, herunder skal der være en klar adskillelse af data og fortolkning. Diskussionen skal sætte resultater i sammenhæng med andres arbejde, fortolke fund på baggrund af de anvendte teorier og indeholde en kritisk diskussion af de brugte metoder. Herudover skal den studerende reflektere over sin læring i forløbet.

Rapporten skal være på ca. 10 normalsider (2400 anslag inklusiv mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½) eksklusiv videnskabelige referencer og eventuelle bilag. Rapporten udarbejdes individuelt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Beskrive modeller for forandringsprocesser
 • Diskutere rollen af informationsteknologi for patientsikkerhed og læringskultur
 • Diskutere forskellige perspektiver på kultur i patientsikkerhedsarbejdet.


Færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Facilitere gruppeprocesser i analyse- og læringsarbejdet
 • Analysere hvilket forbedringsprojekt til fremme for patientsikkerheden, der vil være størst udbytte i at gennemføre i en given kontekst.
 • Reflektere over og vurdere relevante kvalitetskrav


Kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • Planlægge et forbedringsprojekt i en relevant kontekst, herunder planlæggelse af forankring af denne forbedring
 • Benytte kommunikation strategisk og effektivt ift. at drive patientsikkerhedsarbejdet i en relevant kontekst
 • Gennemføre et konkret projekt i en relevant kontekst som etablerer en konkret og målbar forskel for patientsikkerheden

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 66
 • Projektarbejde
 • 90
 • Total
 • 210