Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi

Kursusindhold

Kurset indhold falder i fem overordnede temaer:

1. Sundhedsvæsenets organisation og aktiviteter

2. Sundhedspolitik

3. Styring af sundhedsvæsenet

4. Sundhedsøkonomi, finansiering og ressourcestrømme samt sundhedsøkonomisk evaluering

5. Teknologi og medicinsk praksis


Målet med kurset er at give de studeerende et grundigt kendskab til sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering, strukturen af det politiske system samt af de regulerende myndigheder og styringsredskaber. Der vil i undervisningen blive lagt vægt på at skabe en forståelse af, hvordan sociale, politiske, teknologiske og økonomiske processer former sundhedsvæsnet. Derudover skal den studerende opnå kendskab til karakteristika ved "markedet" for sundhedsydelser og de afledte konsekvenser af sundhedsvæsenets indretning. Endvidere skal den studerende opnå en forståelse af incitamentsstrukturer, policy analyse, organisation af sundhedsprogrammer, implementering, evaluering og inerti i offentlige organisationer.

Engelsk titel

Organisation, Management and Economics in Health Services

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Målbeskrivelse

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering i Danmark

 • redegøre for begreber til karakteristik og analyse af sundhedsvæsener

 • forklare sundhedsøkonomiske grundbegreber og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for teorier om relationen mellem teknologi og arbejdspraksis i sundhedsvæsenet

 • redegøre for de væsentligste aktører i sundhedspolitiske beslutninger

Færdigheder

 • vurdere forskellige styringsinstrumenters anvendelse og konsekvenser for sundhedsvæsenet

 • analysere den proces, hvorigennem beslutninger træffes og strategier bliver til

 • analysere teknologiers rolle i sundhedsvæsenet

 • vurdere forskellige organisatoriske forholds betydning for sundhedsvæsenets praksis

 • analysere forhold i sundhedsvæsenet af betydning for ulighed i sundhed

Kompetencer

 • indgå professionelt i sundhedspolitiske beslutnings- og planlægningsprocesser

 • anvende forskellige analytiske tilgange til organiseringspraksis og aktuelle styringsredskaber på konkrete problemstillinger

 • overføre basal sundhedsøkonomisk teori, metode og ræsonnement til anvendelse i beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet

Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde

Undervisningsmaterialet består af et kompendium og en lærebog.

 

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen er baseret på en skriftlig kursusopgave. Opgaven omhandler et aktuelt tema i det danske sundhedsvæsen, hvortil der er knyttet et antal spørgsmål og evt. litteraturhenvisninger.

Opgaven besvares individuelt og skal have et omfang på max 7 normalsider ekskl. referencer samt ekskl. eventuelle bilag, tabeller, figurer og forside. En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriterier for bedømmelse
For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for sundhedsvæsenets struktur, aktiviteter og finansiering i Danmark

 • redegøre for begreber til karakteristik og analyse af sundhedsvæsener

 • forklare sundhedsøkonomiske grundbegreber og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for teorier om relationen mellem teknologi og arbejdspraksis i sundhedsvæsenet

 • redegøre for de væsentligste aktører i sundhedspolitiske beslutninger

Færdigheder

 • vurdere forskellige styringsinstrumenters anvendelse og konsekvenser for sundhedsvæsenet

 • analysere den proces, hvorigennem beslutninger træffes og strategier bliver til

 • analysere teknologiers rolle i sundhedsvæsenet

 • vurdere forskellige organisatoriske forholds betydning for sundhedsvæsenets praksis

 • analysere forhold i sundhedsvæsenet af betydning for ulighed i sundhed

Kompetencer

 • anvende forskellige analytiske tilgange til organiseringspraksis og aktuelle styringsredskaber på konkrete problemstillinger

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 119
 • Eksamen
 • 37
 • Total
 • 210