Sundhedsøkonomi og personlig medicin

Kursusindhold

Potentialerne med personlig medicin er store, men tvinger os også til at skulle træffe en række valg: Hvad skal prioriteres, og hvorfor? Hvis du ønsker en øget forståelse af de sundheds- og samfundsøkonomiske overvejelser, der vil være ved implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet, er dette kursus noget for dig.

Du vil blive introduceret til grundlæggende økonomisk teori og metode, så du bliver fortrolig med at anvende disse på konkrete problemstillinger i kontekst af personlig medicin.

Du vil blive introduceret til sundhedsøkonomisk evaluering og hvorledes systematisk sammenligning af omkostninger og konsekvenser kan danne et grundlag for prioriteringsbeslutninger.

Emner der vil blive gennemgået er opgørelse af sundhedsgevinster i form af kvalitetsjusterede leveår (QALY modellen) samt beregning af omkostninger. Vi fokuserer på forskellige kriterier for prioriteringsbeslutninger, herunder også ligheds- og retfærdighedsaspekter.

Ambitionen er at skabe rammerne for, at du kan indgå i tværfagligt samarbejde med en forståelse af de sundhedsøkonomiske konsekvenser - positive såvel som negative, tilsigtede såvel som utilsigtede - der kan være ved implementering af personlig medicin i sundhedsvæsenet. Dette indbefatter en forståelse af de afvejninger, der unægtelig vil være ved implementering af ny teknologi til diagnostik og behandling, både for den individuelle patient, men også for et i forvejen presset sundhedsvæsen.


Kursets hovedemner

 •     Introduktion til markedet for sundhedsøkonomi
 •     Økonomisk evaluering – hvad er det?
 •     Opgørelse af sundhedsgevinster
 •     Opgørelse af omkostninger
 •     Den politiske beslutningsproces: Kriterier for prioritering
 •     Personlig medicin fra samfundsperspektiv: Er der nogle særlige problemstillinger?

 

Engelsk titel

The Economics of Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for grundlæggende sundhedsøkonomiske begreber, metoder og mekanismer, der kan anvendes i analyse af forhold og problemstillinger inden for ibrugtagning af personlig medicin
 • diskutere og reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger i forbindelse med    ibrugtagning af personlig medicin, herunder prioritering i sundhedsvæsenet

 

Færdigheder

 • anvende økonomiske teorier og metoder på konkrete eksempler inden for fagområdet personlig medicin
 • Identificere instrumenter og mekanismer, der kan påvirke sundhedsrelateret adfærd
 • anvende princippet om omkostningseffektivitet til evidensbaseret vurdering af ibrugtagning af personlig medicin
 • forklare lighed og retfærdighed i en sundhedsøkonomisk optik

 

Kompetencer

 • indgå selvstændigt i tværfagligt samarbejde
 • indtænke og vurdere økonomiske problemstillinger i en konkret situation og kontekst inden for fagområdet personlig medicin
 • indtænke og vurdere anvendelse af sundhedsøkonomiske evaluering i beslutningssammenhænge og i prioriteringsovervejelser i forbindelse med ibrugtagning af personlig medicin

Undervisningen vil kombinere forelæsninger, hvor du introduceres til begreber, teori og metode, med inddragende læringsaktiviteter, herunder gruppebaserede opgaver, under og mellem undervisningssessionerne.

Kurset udbydes som blokkursus på i alt 9 uger i efterårssemestret.

2 x 2 dages fremmøde:
Undervisning og gruppearbejde på campus

2 dages online undervisning:
Online undervisning og gruppearbejde med synopsis, herunder oplæg fra de studerende.

1 dags fremmøde (mundtlig eksamen på baggrund af synopsis udarbejdet i grupper)

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside: www.personligmedicin.ku.dk/​adgangskrav/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Gruppefremlæggelse af synopsis.
Synopsis må laves i grupper på maksimalt 3 personer og må være på maksimalt 5 normalsider eksklusive referencer og evt bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 'bestået' skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for grundlæggende sundhedsøkonomiske begreber, metoder og mekanismer, der kan anvendes i analyse af forhold og problemstillinger inden for ibrugtagning af personlig medicin
 • diskutere og reflektere over samfundsøkonomiske problemstillinger i forbindelse med    ibrugtagning af personlig medicin, herunder prioritering i sundhedsvæsenet

 

Færdigheder

 • anvende økonomiske teorier og metoder på konkrete eksempler inden for fagområdet personlig medicin
 • Identificere instrumenter og mekanismer, der kan påvirke sundhedsrelateret adfærd
 • anvende princippet om omkostningseffektivitet til evidensbaseret vurdering af ibrugtagning af personlig medicin
 • forklare lighed og retfærdighed i en sundhedsøkonomisk optik

 

Kompetencer

 • indgå selvstændigt i tværfagligt samarbejde
 • indtænke og vurdere økonomiske problemstillinger i en konkret situation og kontekst inden for fagområdet personlig medicin
 • indtænke og vurdere anvendelse af sundhedsøkonomiske evaluering i beslutningssammenhænge og i prioriteringsovervejelser i forbindelse med ibrugtagning af personlig medicin

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 81
 • Øvelser
 • 2
 • E-læring
 • 10
 • Projektarbejde
 • 18
 • Eksamensforberedelse
 • 10
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 138