Udvidet parodontologi 2

Kursusindhold

Formålet med undervisningen er, at den studerende selvstændigt skal kunne gennemføre journaloptagelse og lægge behandlingsplan samt udføre parodontalbehandling herunder kirurgisk parodontalbehandling af patienter med gingival inflammation, intraossøse knogledefekter og furkaturinvolvering (patientkategori P3: parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis) og forsvare denne indsats ud fra parodontiets biologi og sygdommens ætiologi, patogenese, patologi og udbredelse i befolkningen.

Engelsk titel

Advanced Periodontology 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i parodontologi og eksamen i kandidatspeciale

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis, kronisk parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer under hensyn til patientens alder
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis  i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis og og periimplantitis
 • diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redgøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
   

Færdighed

 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis, perimukositis og/eller parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol

 

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • diskutere sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til marginal parodontitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær marginal parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semester kandidatniveau

Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og kliniske øvelser (obligatorisk element)

Kursus i udvidet parodontologi 1

Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i parodontologi (SODK19022E)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelsesundervisningen samt godkendte opgaver / tests og PA-kandidatpatient
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomi og fysiologi af gingiva, rodcement, parodontalligamentet og alveoleknoglen med parodontiets patologi
 • kombinere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis, kronisk parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge med risikofaktorer for marginal parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer under hensyn til patientens alder
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis  i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis’, parodontitis’, perimukositis’ og periimplantitis’ histopatologi og patogenese samt parodontitis’ immunologi med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis og og periimplantitis
 • diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redgøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
   

Færdighed

 • bedømme heling af parodontiet efter en gennemført hygiejnefase hos patienter med gingivitis, perimukositis og/eller parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • bedømme anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • bedømme foreliggende viden om supragingival kemisk plakkontrol

 

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og periimplantitis
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan svarende til patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • diskutere med og rådgive patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognosen for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation
 • gennemføre rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med svær marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • bedømme komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med parodontitis marginalis chronica complicata levis/gravis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • diskutere sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • mestre information af patienter om årsagen til marginal parodontitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder for svær marginal parodontitis og perimukositis
 • fremlægge og diskutere PA-kandidatpatienten på 2. semester kandidatniveau
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • diskutere viden om anatomien og fysiologien af gingiva, rodcement, parodontalligament og alveoleknogle og parodontiets patologi
 • diskutere viden om anatomien og fysiologien af mukosa og alveoleknogle omkring osseointegrerede dentale implantater med inflammationsbetingede patologiske forandringer
 • diskutere viden om den supra- og subgingivale mikrobiota ved gingiva sana, gingivitis og parodontitis, perimukositis og periimplantitis med behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om dannelsen og opbygningen af calculus og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere viden om lokale og systemiske ætiologiske sammenhænge og risikofaktorer for marginal parodontitis
 • diskutere principper for diagnostik, sygdomsklassifikation og behandling af marginal parodontitis, herunder kroniske og aggressive sygdomsformer under hensyn til patientens alder
 • diskutere teoretisk viden om behandlingen af patienter med marginal parodontitis, perimukositis og periimplantitis
 • diskutere betydningen af information og instruktion for patienter med marginal parodontitis perimukositis og periimplantitis i oprettelse af god mundhygiejne
 • diskutere indikationer og metoder for parodontalkirurgi
 • diskutere behandling med baggrund i diagnostiske begreber og klassifikationen af parodontale knogledefekter og furkaturinvolveringer
 • diskutere viden om gingivitis, parodontitis', perimukositis' og periimplantatis' histopatologi og patogenese samt parodontitis immunologi og behandlingsmæssige aspekter i relation hertil
 • diskutere behandling med baggrund i rygningens indflydelse på marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere baggrunden for og betydningen af tandløsning, tandtab og tandvandring
 • redegøre for indikationer for og metoder til mukogingival kirurgi
 • diskutere ikke-plakinducerede parodontale sygdomme
 • diskutere nekrotiserende parodontale sygdomme og abscesser i parodontiet
 • diskutere systemiske sygdommes betydning for udviklingen af marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere marginal parodontitis mulige betydning for systemiske sygdomme
 • redegøre for indikation for og metoder til regeneration af parodontalt væv
   

Færdighed

 • diskutere heling af parodontiet efter gennemført hygiejnefase hos patient med marginal parodontitis og perimukositis
 • diskutere anvendelse og vedligeholdelse af relevante håndinstrumenter og ultra-lydsinstrumenter til anvendelse ved depuration
 • diskutere foreliggende viden om kemisk plakkontrol
   

Kompetence

 • diskutere forhold hos den enkelte patient i forhold til forekomst og udbredelse af parodontal sygdom i befolkningen
 • diskutere komplikationer ved og helingen efter et parodontalkirurgisk indgreb
 • diskutere anamnestiske og kliniske fund i forbindelse med patientundersøgelsen af patienter med marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere undersøgelsen og den opstillede initiale behandlingsplan af patienter med marginal parodontitis og periimplantitis
 • diskutere rådgivningen af patienter i forbindelse med behandlingsvalg
 • vurdere prognoser for patienter med marginal parodontitis
 • vurdere behandlingsforløbet og tage stilling til eventuel revision af behandlingsplanen
 • vurdere indikationer og muligheder for at gennemføre: subgingival depuration, gingivektomi og lapoperation
 • diskutere rationel parodontalbehandling, herunder parodontalkirurgi, på patienter med marginal parodontitis tilpasset den enkelte patient
 • diskutere principper for vedligeholdelsesbehandling samt tilrettelæggelse og gennemførelse af denne (recidivprofylakse) for patienter med marginal parodontitis og perimukositis under hensyn til patientens alder
 • diskutere sammenhænge mellem apikal og marginal parodontitis
 • diskutere profylaktisk og terapeutisk anvendelse af antibiotika i forbindelse med parodontalbehandling, herunder anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og resistensbestemmelse
 • diskutere information af patienter om årsagen til marginal parodontitis, mukositis og periimplantitis og information og instruktion i forbedring af hjemmetandpleje
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Klinik
 • 57
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 119