Sundhedsinformatik, Odontologi

Kursusindhold

Kurset skal give tandlægestuderende et generelt og et fagspecifikt indledende kendskab til sundhedsinformatik som udgangspunkt for mere dybdegående læring inden for sundhedsinformatik senere i studiet.

Fem overordnede emner (markeret med fed skrift) kræver, at de studerende indledningsvist tilegner sig et relevant vokabularium, dvs. kendskab til centrale begreber og definitioner inden for sundhedsinformatik; og bliver i stand til at identificere eget niveau af digital dannelse og e-sundhedskompetence. Indsigt i egne styrker og svagheder inden for e-sundhedskompetancer giver de studerende mulighed for at prioritere deres fokus i efterfølgende undervisning og vil være udgangspunkt for at forstå det komplekse sammenspil mellem behandlere, patienter og sundhedssystem når det kommer til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i sundhedsvæsnet med særligt fokus på odontologi.

Digital dannelse er en blandt flere forudsætninger for at kunne udfylde tandlægerollen i et digitaliseret sundhedsvæsen ved at understøtte dybere forståelse for og anvendelse af digitale teknologier i tandpleje, på en etisk og lovmæssigt forsvarlig måde. Således kræver det forståelse af og evne til at efterleve persondataforordningen (GDPR) samt evne til at reflektere og argumentere for mulige etisk forsvarlige løsninger på tvetydige problemstillinger i brudfladen mellem patienter og sundhedsteknologi.

Indledende kompetancer indenfor videnskabelig informationssøgning, med tilhørende referencehåndtering, kildekritisk sans og juridisk korrekt (plagiering, citering) samt etisk forsvarlig håndtering af data, er en vigtig forudsætning for evidensbaseret uddannelse og senere sundhedsfaglige virke.

Grundlæggende praktisk og teoretisk teknologi forståelse skal oparbejdes, via relevante og realistiske øvelser, så de studerende får indblik i konkrete styrker og svagheder ved digitale teknologiske hjælpemidler i tandlægefaget til fx diagnostik, beslutningsstøtte, behandlingsplanlægning, konsultation/patient kommunikation, prædiktion og vurdering af prognoser samt evaluering af interventioner (sundhedsfremme, forebyggelse, behandling). Indledende forståelse af og kendskab til hvad kunstige neurale netværk (AI), "machine learning" og algoritmer er, og til hvordan disse allerede finder anvendelse samt perspektiver for hvordan de kan tænkes anvendt i faget fremover, skal opnås ved hjælp af fagspecifikke eksempler.

Teknologi forståelse kan øge kompetancer til at indlære og anvende nye teknologier aktivt frem for passivt, vurdere hensigtsmæssigheden af en given teknologi i en sundhedsfaglig kontekst både i forhold til sundhedsgevinst og indvirkning på fagligheden og arbejdsgange. 

Digital undersøgelse og metode. De studerende skal opnå indledende kendskab til digitale metoder til dataindsamling (fx. elektroniske spørgeskemaer og måleapparatur) og til dokumentation, fx. via journalprogrammer (struktureret journalføring i form af SNOMED diagnoser, interventioner og udfald). Digital journalisering af billedmateriale og fysiske modeller.

Øvelser i data håndtering skal opøve kritisk og refleksiv tilgang til anvendelse og fortolkning af sundhedsdata. Dette forudsættes af tilegnelse af kendskab til data klassifikation, strukturer og formater og disses betydning for brug i tandpleje. Indblik i automatisering og problemløsningsstrategier vha. programmering i dertil relevante programmer vha. hands-on øvelser med relevante odontologiske data, skal danne udganspunkt for dybere læring senere i studiet indenfor kvalitetssikring og overvågning af oral sundhed.

Engelsk titel

Health Informatics, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutning af bacheloruddannelsen
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive hvordan digitale værktøjer i tandpleje kan have fordele og ulemper for udfyldelsen af tandlægerollen og for patientens behandlingsforløb og udfald, såvel for enkelte patienter som for hele patientpopulationen.
 • Forklare hvordan kliniske og parakliniske fund digitaliseres.
 • Beskrive hvad en algoritme, kunstige neurale netværk og maskinel læring er og skitsere hvordan disse finder og kan finde anvendelse indenfor tandpleje.
 • Definere og sammenligne begreberne instrumentel-, relationel og postfænomenologisk teknologiforståelse. 
 • Beskrive de forskellige dimensioner indenfor e-sundhedskompetance modellen
 • Beskrive metoder til evaluering af sundhedsteknologi (sundhedsøkonomisk, sundhedsgevinster)
 • Beskrive eksisterende sundhedsteknologier (EPJ, fælles medicinkort, Sundhedsportalen sundhed.dk) og deres rolle i odontologi.
 • Identificere hvilke type data der bedst egner sig til at beskrive et fænomen eller specielle karakteristika indenfor populationer.
 • Beskrive samspillet mellem e-sundhedskompetance og sundhedsteknologi.
 • Beskrive metoder til at måle effekter af informationsteknologier set fra patient, sundhedsprofessionelt og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Færdighed

 • Anvende digitale begreber og ord i rette kontekst.
 • Udføre en informationssøgning til belysning af en odontologisk problemstilling.
 • Demonstrere korrekt brug af referencer og citering i en sammenfatning af den indhentede viden i dertil relevante elektroniske programmer.
 • Kategorisere forskellige typer data.
 • Demonstrere indhentning og bearbejdning af data fra kliniske og parakliniske fund.
 • Håndtere og anvende data i overenstemmelse med gældende lovgivning.

 

Kompetence

 • Argumentere for fordele og ulemper ved informationsteknologier i relation til specifikke tandplejefaglige problemstillinger set fra et patient, professionelt og samfundsmæssigt perspektiv.
 • Diskutere hvorledes teknologiforståelse kan spille ind på anvendelse af sundhedsteknologi og afledte mulige betydninger for patienter og sundhedsprofessionelle.

Online video forelæsninger
Fysisk holdundervisning
Online hjemmeopgaver (quizzer og skriftlige afleveringer)

Absalon

Seneste udgave af "Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet." - Gars U. et al. Gads forlag.

Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Løbende bedømmelse
For at opnå kursusattest skal den studerende gennemføre og bestå online tests samt en skriftlig hjemmeopgave.

Skriftlig hjemmeopgave:
Den studerende skal vise at nedenstående læringsmål kan relateres til en specifik sundhedsteknologi efter eget valg. Opgaven kan bestås hvis minimum 2/3 af læringsmålene er inddraget på tilfredsstillende og relevant vis. Hjemmeopgaven afleveres i Absalon. Opgaven kan udarbejdes løbende under kurset og det samlede omfang må ikke overstige 1800 ord.


Online tests:
Sundhedsinformatikbegreber
E-Sundhedskompetence og digital dannelse
GDPR
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilfredsstillende vis kunne:

Viden

 • Beskrive hvordan digitale værktøjer i tandpleje kan have fordele og ulemper for udfyldelsen af tandlægerollen og for patientens behandlingsforløb og udfald, såvel for enkelte patienter som for hele patientpopulationen.
 • Forklare hvordan kliniske og parakliniske fund digitaliseres.
 • Beskrive hvad en algoritme, kunstige neurale netværk og maskinel læring er og skitsere hvordan disse finder og kan finde anvendelse indenfor tandpleje.
 • Definere og sammenligne begreberne instrumentel-, relationel og postfænomenologisk teknologiforståelse. 
 • Beskrive de forskellige dimensioner indenfor e-sundhedskompetance modellen
 • Beskrive metoder til evaluering af sundhedsteknologi (sundhedsøkonomisk, sundhedsgevinster)
 • Beskrive eksisterende sundhedsteknologier (EPJ, fælles medicinkort, Sundhedsportalen sundhed.dk) og deres rolle i odontologi.
 • Identificere hvilke type data der bedst egner sig til at beskrive et fænomen eller specielle karakteristika indenfor populationer.
 • Beskrive samspillet mellem e-sundhedskompetance og sundhedsteknologi.
 • Beskrive metoder til at måle effekter af informationsteknologier set fra patient, sundhedsprofessionelt og samfundsmæssigt perspektiv.

 

Færdighed

 • Anvende digitale begreber og ord i rette kontekst.
 • Udføre en informationssøgning til belysning af en odontologisk problemstilling.
 • Demonstrere korrekt brug af referencer og citering i en sammenfatning af den indhentede viden i dertil relevante elektroniske programmer.
 • Kategorisere forskellige typer data.
 • Demonstrere indhentning og bearbejdning af data fra kliniske og parakliniske fund.
 • Håndtere og anvende data i overenstemmelse med gældende lovgivning.

 

Kompetence

 • Argumentere for fordele og ulemper ved informationsteknologier i relation til specifikke tandplejefaglige problemstillinger set fra et patient, professionelt og samfundsmæssigt perspektiv.
 • Diskutere hvorledes teknologiforståelse kan spille ind på anvendelse af sundhedsteknologi og afledte mulige betydninger for patienter og sundhedsprofessionelle.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 53
 • E-læring
 • 8
 • Total
 • 76

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SODB16067U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
100 deltagere
Studienævn
Odontologisk Studienævn
Udbydende institut
 • Odontologisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Kasper Rosing   (5-716778757946797b746a34717b346a71)
Gemt den 13-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students