Bachelorprojekt, medicin

Kursusindhold

Forud for selve udarbejdelsen af bachelorprojektet skal den studerende i samarbejde med vejleder formulere en problemstilling, som er omdrejningspunktet for BA projektet.
Formålet med bachelorprojektet er, at den studerende analyserer og bearbejder en selvvalgt problemstilling inden for et relevant, afgrænset 
sundhedsvidenskabeligt emne. Projektet baseres på et litteraturstudie eller på empiriske data indsamlet af den studerende eller stillet til rådighed af vejleder.

På 5. semester bachelor udbydes et forberedende kursus i bachelorprojekt, hvor den studerende får vejledning i at udarbejde problemstilling og evt. synopsis.

Engelsk titel

Bachelor's Thesis, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Reflektere over en selvvalgt videnskabelig problemstilling inden for det sundhedsvidenskabelige område.
   

Færdigheder

 • Gennemføre et selvvalgt videnskabeligt projekt, der er inden for det sundhedsvidenskabelige område
 • Gennemføre en struktureret og afgrænset litteratursøgning med fremdragelse af relevant litteratur
 • I projektet analysere en selvvalgt videnskabelig problemstilling
 • Formidle og diskutere det selvvalgte projekt skriftligt såvel som mundtligt.
   

Kompetencer

 • Demonstrere forståelse af det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.

Selvstændigt arbejde under vejledning

Individuel
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, .
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering består af et bachelorprojekt samt godkendt aftale om vejledning, f.eks. i form af en mail fra vejleder.

Den mundtlige prøve er uden forberedelse og tager udgangspunkt i det afleverede
bachelorprojekt.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle, dog ikke apparater der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Reflektere over et selvvalgt videnskabeligt projekt inden for det sundhedsvidenskabelige emneområde.
   

Færdigheder 

 • Formidle og præsentere BA projektet såvel skriftligt som mundtligt
 • Diskutere indholdet i det selvvalgte projekt på et indledende videnskabeligt niveau.
   

Kompetencer

 • På indledende videnskabeligt niveau:
  • Udarbejde en afgrænset problemstilling / forskningsspørgsmål
  • Foretage en relevant litteratursøgning
  • Foretage en syntese af indhentede data / litteratur
  • Skriftligt og mundtligt formidle resultater og fortolkning af disse under anvendelse fagets terminologi
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 100
 • Eksamen
 • 0,5
 • Total
 • 100,5