Klinisk kursus i kirurgi

Kursusindhold

Kurset har til formål at færdiggøre den studerendes kliniske uddannelse i kirurgi, så den studerende efter kandidateksamen kan fungere som læge i klinisk basisuddannelsesstilling. Kurset skal fastholde og uddybe den studerendes kliniske færdigheder, så den studerende vil kunne have ansvaret for et mindre antal patienter. I kurset indgår formidling af basal information til patienter i respekt for individet og under inddragelse af kirurgiske, psykologiske og etiske overvejelser. Kurset udbygger den studerendes grundlag for rationel farmakoterapi af relevans for kirurgisk behandling og gør den studerende i stand til at udfærdige fejlfri, entydige og ekspederbare recepter.
I kurset indgår undervisning og øvelser i kommunikation, som sætter den studerende i stand til at formidle basal information til patienter i respekt for individet og under inddragelse af kirurgiske, medicinske, psykologiske og etiske overvejelser. Ligeledes indgår en fælles undervisningsdag med sygeplejestuderende i tværfaglig kommunikation og samarbejde, med fokus på at lære om, af og med hinanden i det fælles møde med patienten.

Engelsk titel

Course in Clinical Surgery

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel:

Viden

 • Redegøre for relevant undersøgelsesplan og foreliggende undersøgelsesresultater
 • Redegøre for de pato-anatomiske og -fysiologiske mekanismer
 • Redegøre for en relevant behandlingsplan, herunder diskutere virkningsmekanismer og bivirkninger ved behandlingen
 • Forklare/redegøre for epidemiologi, ætiologi, naturhistorie, forebyggelse og prognose.
   

Færdigheder

 • Diskutere, vurdere og beslutte relevante diagnoser og differentialdiagnoser
 • Vurdere og tolke mikrobiologiske, patologiske, billeddiagnostiske og andre parakliniske svar ved almindeligt forekommende kirurgiske tilstande
 • Analysere den kirurgiske problemstilling
 • Udføre kliniske procedurer og demonstrere færdigheder på den kirurgiske afdeling og i forbindelse hermed kunne:
  • redegøre for indikationer og kontraindikationer for de nævnte procedurer
  • redegøre for utensilier anvendt til procedurerne
  • udføre procedurerne korrekt, herunder forberedelse og eventuel steril teknik
  • redegøre for de hyppigste komplikationer, deres forebyggelse og behandling.
 • Udføre medicinsk interview og informationssamtale under hensyn til patientens integritet.
 • Indgå i et tværfagligt samarbejde med respekt og ligeværd for anden professionel og patient.
   

Kompetencer

 • Udvise professionel adfærd i forhold til patient, kolleger og pårørende.

Ophold på hospitalsafdeling og kliniktimer
Holdundervisning med kommunikationstræning i CAMES

Kursusattest i grundlæggende klinik

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som kommunikator, som sundhedsfremmer og som professionel.

Færdigheder, som skal udføres selvstændigt på en kirurgisk afdeling:

 • Anlægge iltkateter og dosere ilt
 • Vurdere sår/cicatrice og skifte forbinding
 • Pode sår
 • Optage anamnese
 • Udføre objektiv undersøgelse
 • Fremlægge patient på afdelingens konference
 • Udføre venepunktur, anlægge intravenøs adgang (PVK) samt blærekateter på både mænd og kvinder
 • Give blodtransfusion
 • Give intravenøs medicin
 • Udføre arteriepunktur
 • Udføre steril afdækning
 • Anlægge ventrikel-/duodenalsonde
 • Undersøge columna (inspektion og bevægelighed)
 • Undersøge led, herunder skulder-, albue-, hånd-, hofte-, knæ– og ankelled
 • Udføre hudsutur og beherske kirurgisk knudeteknik.
   

Færdigheder, som skal beherskes under supervision på en kirurgisk afdeling:

 • Ordinere medicin
 • Planlægge udskrivelse af patienter
 • Informere patienter om anbefalede aktiviteter efter udskrivelse og eventuel ambulant kontrol
 • Ajourføre medicinordinationer og skrive recepter til patienter
 • Skrive epikrise
 • Behandle akutte smerter
 • Observere patient på opvågningsafsnit
 • Syne afdød og udfærdige dødsattest
 • Gå stueganng
 • Udarbejde undersøgelsesprogram og udfylde henvisninger til supplerende undersøgelser
 • Informere patient og eventuelt pårørende om undersøgelsesplaner og behandlingsplaner.
   

Så vidt muligt:

 • Undersøge brokporte
 • Undersøge de mandlige kønsorganer.
   

Færdigheder, som skal beherskes under supervision på CAMES:

 • Informere om prøvesvar og operation, herunder:
  • Styre og strukturere en informationssamtale med en patient om simple prøvesvar og operation
  • Eksplorere og belyse patientens anskuelser og interesser
  • Sikre sig, at patienten har forstået informationen og indhente informeret samtykke.
 • Træne tværfagligt samarbejde omkring stuegang for læge- og sygeplejestuderende, herunder:
  • Styre og strukturere en udskrivelsessamtale med en patient ved stuegang i samarbejde med sygeplejestuderende
  • Redegøre for egen og sygeplejerskers professionelle rolle, ansvar og værdigrundlag
  • Kunne indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer til andet sundhedspersonale.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 13
 • Forberedelse (anslået)
 • 129
 • Klinik
 • 185
 • Total
 • 327

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15023U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Frederik Helgstrand   (4-6a76696c4476696b6d7372776e6569707065726832686f)
  Kirurgi
 • Anne Marie Skaarup
  CAMES: Kommunikation (prøvesvar)
 • Camilla Thamdrup
  CAMES: Stuegang, fællesundervisning med sygeplejestuderende
Underviser

Kursussekretær: Christine Ingerslev christine.ingerslev@sund.ku.dk

Gemt den 30-03-2022

Timetable

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students