Klinisk kursus i intern medicin

Kursusindhold

Kurset har til formål at færdiggøre den studerendes kliniske uddannelse i intern medicin, så den studerende efter kandidateksamen kan fungere som læge i klinisk basisuddannelsesstilling. Kurset skal fastholde og uddybe den studerendes kliniske færdigheder, så den studerende efter endt kursus kan have ansvaret for et mindre antal patienter. I kurset indgår formidling af basal information til patienten i respekt for individet og under inddragelse af medicinske, psykologiske og etiske overvejelser. Kurset skal udbygge den studerendes grundlag for rationel farmakoterapi af relevans for medicinsk behandling og gøre den studerende i stand til at udfærdige fejlfrie, entydige og ekspederbare recepter.

Engelsk titel

Clinical Course in Internal Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne følgende vedr. patienter med interne medicinske problemstillinger:

Som akademiker, som lægefaglig ekspert, som samarbejder, som kommunikator og som professionel

Viden

 • Diskutere, vurdere og beslutte relevante diagnoser og differentialdiagnoser
 • Redegøre for relevant undersøgelsesplan og foreliggende undersøgelsesresultater
 • Redegøre for de pato-anatomiske og -fysiologiske mekanismer
 • Redegøre for en relevant behandlingsplan, herunder diskutere virkningsmekanismer og bivirkninger ved behandlingen.
   

Færdigheder

 • Analysere den intern medicinske problemstilling
 • Vurdere og tolke mikrobiologiske, patologiske, billeddiagnostiske og andre parakliniske svar ved almindeligt forekommende medicinske tilstande
 • Forklare/redegøre for epidemiologi, ætiologi, naturhistorie, forebyggelse, prognose og behandling, samt almindeligt forekommende bivirkninger hertil.
   

Kompetencer

 • Udføre kliniske procedurer og demonstrere færdigheder på den intern medicinske afdeling og i forbindelse hermed kunne:
  • redegøre for indikationer og kontraindikationer for de nævnte procedurer
  • redegøre for utensilier anvendt til procedurerne
  • udføre procedurerne korrekt, herunder forberedelse og eventuel steril teknik
  • redegøre for de hyppigste komplikationer, deres forebyggelse og behandling.
 • Udvise professionel adfærd i forhold til patient, kolleger og pårørende
 • Udføre medicinsk interview og informationssamtale under hensyn til patientens integritet.

Ophold på hospitalsafdeling og kliniktimer

Kursusattest i grundlæggende klinik

Udover evaluering af selve kurset, evalueres det desuden ved eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed samt ved OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske specialer.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​

Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest opnås på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Færdigheder, som skal beherskes selvstændigt:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Færdigheder

 • Vurdere sår/cicatrice og skifte forbinding
 • Anlægge iltkateter og dosere ilt
 • Pode sår
 • Optage anamnese
 • Udføre objektiv undersøgelse
 • Fremlægge patient på afdelingens konference
 • Udføre venepunktur, anlægge intravenøs adgang (PVK) samt blærekateter på både mænd og kvinder
 • Undersøge columna (inspektion og bevægelighed)
 • Undersøge led, herunder skulder-, albue-, hånd-, hofte-, knæ– og ankelled.
 • Undersøge reflekser, herunder patelar-, achilles– og plantarreflekser samt sensibilitet.
 • Give blodtransfusion
 • Give intravenøs medicin
 • Udføre arteriepunktur
 • Udføre steril afdækning
 • Anlægge ventrikel-/​duodenalsonde.
   

Så vidt muligt:

 • Undersøge mammae
 • Eksploratio rektalis.
   

Færdigheder, som skal beherskes under supervision:

 • Ordinere medicin
 • Planlægge udskrivelse
 • Informere patienter om anbefalede aktiviteter efter udskrivelse og eventuel ambulant kontrol
 • Ajourføre medicinordinationer og skrive recepter til patienter
 • Skrive epikrise
 • Behandle akutte smerter
 • Observere patient på opvågningsafsnit
 • Syne afdød og udfærdige dødsattest
 • Gå stuegang
 • Udarbejde undersøgelsesprogram og udfylde henvisninger til supplerende undersøgelser
 • Informere patient og eventuelt pårørende om undersøgelsesplaner og behandlingsplaner.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 185
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 109
 • Total
 • 314