Kursus og eksamen i klinisk farmakologi og terapi

Kursusindhold

Undervisningens formål er at give den studerende forståelse for rationel anvendelse af lægemidler, forståelse for den lovmæssige baggrund for lægemiddelanvendelse i bredeste forstand og den praktiske ordinationsproces. Der undervises i følgende emner:

 • Rationel anvendelse af lægemidler (rationel farmakoterapi)
 • Ordination, receptskrivning og anvendelse af Fælles Medicin Kort (FMK)
 • Lovmæssige og administrative forhold omkring lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud
 • Organisering af lægemiddelområdet herunder Medicinrådet og lægemiddelkomitéarbejdet
 • Særlige forhold ved lægemiddelbehandling af risikogrupper (gravide og ammende kvinder, børn, lever- og nyresyge og ældre)
 • Lægemiddelforgiftninger herunder antidoter
 • Lægemiddelbivirkninger
 • Sektorovergange
 • Naturlægemidler og kosttilskud
 • Lægers samarbejde med lægemiddelindustrien
 • Behandlingseffekt og økonomi
 • Anvendt farmakokinetik og terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM)
 • Lægemiddelinteraktioner
 • Den multimedicinerede patient herunder polyfarmaci og medicingennemgang.
Engelsk titel

Course in Clinical Pharmacology and Therapy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - eksamen obligatorisk

Målbeskrivelse

Målbeskrivelserne for kurset er identiske med de kriterier for bedømmelse, der er anført nedenfor.

Forelæsninger og case-baseret holdundervisning

Kurset er ikke obligatorisk, men det vil blive evalueret ved eksamen i klinisk farmakologi og terapi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Kollektiv
ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Den skriftlige eksamen består af en multipel choice test og kortsvarsopgaver.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at tilgå pro.medicin.dk under eksamen.

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Som lægefaglig ekspert og som professionel

Viden

 • Redegøre for rationel farmakoterapi herunder hvilke elementer der indgår
 • Kunne beskrive lægemidler, naturlægemidler og kosttilskuds nomenklatur, udvikling og godkendelse
 • Have kendskab til lovgivningen om ordination af lægemidler, indberetning af bivirkninger, anvendelsen af FMK og lægers tilknytning til lægemiddelindustrien
 • Redegøre for vurdering af kliniske effekter herunder klinisk relevans
 • Redegøre for faktorer der påvirker lægemiddelpriser herunder medicintilskud
 • Redegøre for TDM
 • Redegøre for lægemiddelbivirkninger herunder inddeling, indberetning og monitorering
 • Redegøre for interaktioner (lægemidler, naturlægemidler, kosttilskud, rygning, alkohol og fødevarer) herunder interaktionsmekanismer
 • Redegøre for særlige forhold vedrørende lægemiddelbehandling af risikogrupper; gravide og ammende kvinder, børn, ældre og lever- og nyrepatienter
 • Redegøre for den multimedicinerede patient inklusiv de negative konsekvenser af polyfarmaci
 • Beskrive fremgangsmåden ved seponering af lægemidler
 • Redegøre for behandling af lægemiddelforgiftninger og brug af antidoter
 • Redegøre for virkninger og bivirkninger af udvalgte naturlægemidler
 • Redegøre for lægemiddelrelaterede problemstillinger vedrørende sektorovergange.

 

Færdigheder

 • Kunne anvende pro.medicin.dk
 • Kunne beregne Number Needed to Treat/Harm (NNT/NNH) ud fra absolutte forskelle og beregne absolutte forskelle ud fra relative forskelle og baggrundsrisiko
 • Kunne journalføre en ordination og udfærdige en recept på papir og i FMK
 • Kunne beregne et diende barns eksponering for lægemiddel ud fra Relativ Vægtjusteret Dosis (RVD) og moderens dosis
 • Kunne vælge en korrekt lægemiddeldosis på baggrund af patientens nyre- og leverfunktion.

 

Kompetencer

 • Anvende en farmakologisk rationel tilgang ved ordination, individualisering og revurdering af en lægemiddelbehandling
 • Anvende viden om farmakokinetik, interaktioner og TDM i klinisk praksis ved ordination, dosisjustering og seponering af lægemiddelbehandling
 • Vælge en hensigtsmæssig lægemiddelform og administrationsvej til en konkret patient herunder stillingtagen til dosisdispensering
 • Kunne vurdere om et symptom/fund kunne være en lægemiddelbivirkning (kausalitet) og om den er indberetningspligtig
 • Kunne gennemføre en struktureret gennemgang af en patients medicin (medicingennemgang)
 • Kunne risikovurdere den forgiftede patient
 • Kunne vurdere om egen relation til lægemiddelindustrien kræver anmeldelse til eller tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • Total
 • 68

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SMEA15021U
ECTS
2,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Studienævn
Studienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Kim Dalhoff   (17-7a787c3d7f747374813d73707b777e75754f817476787e7d773d737a)
  Kursusansvarlig
 • Tonny Studsgaard Petersen   (25-7c77767681367b7c7d6c7b6f69697a6c36786d7c6d7a7b6d76487a6d6f71777670366c73)
  Eksamensansvarlig
Underviser

Kursussekretær: Lilli-Ann Starnov, Lilli-ann.starnov.01@regionh.dk
Studiesekretær: Christine Ingerslev <christine.ingerslev@sund.ku.dk

Gemt den 30-03-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students